Home
Oludamilola Iyadunni Oyetoyan's picture

Oludamilola Iyadunni Oyetoyan

Associate Professor
  • E-mailOludamilola.Oyetoyan@uib.no
  • Phone+47 55 58 22 56
  • Visitor Address
    HF-bygget, Sydnesplassen 7
  • Postal Address
    Postboks 7805
    5020 Bergen