Home
Per-Harald Naaden Hirsch's picture

Per-Harald Naaden Hirsch

Research Assistant

Per-Harald er en del av et nasjonalt forskningsprosjekt på vegne av havbruksnæringen hvor forskere og studenter ved de juridiske fakultetene deltar. Målet med prosjektet er å finne ut hva som er gjeldende rett for næringen, samt avklare hvordan havbruksnæringa bedre kan reguleres rettslig på et område som nå er ganske uklart og fragmentert regulert. Prosjektet er på UIB ledet av professor Ernst Nordtveit. Les mer om prosjektet her https://www.uib.no/jur/121387/forskarar-skal-gje-klare-reglar-havbruksn%...

Per-Harald skriver om problemstillingen "Hvilken adgang og plikt myndighetene har til å omgjøre konsesjoner grunnet krav til vannkvalitetsnormer." Oppgaven vil særlig fokusere på de vannkvalitetsnormene som har sin bakgrunn i EØS-retten for å se hvilken betydning dette kan ha for statens omgjøringsadgang og eventuelle omgjøringsplikt. Planen er å illustrere problemstillingen ved å ta utgangspunkt i og sammenlikne omgjøringsadgangen for oppdretts-, vassdrags- og forurensningskonsesjoner opp mot den mer alminnelige omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 35 og etter aktuell sektorlovgivning. Oppgaven reiser flere problemstillinger innenfor den alminnelige forvaltningsretten om omgjøring, men da også særlig knyttet til den spesielle forvaltningsretten; miljørett og konsesjonsrett. I tillegg har oppgaven en klar side til EØS-retten. Spørsmål, innspill eller diskusjon tas i mot med glede