Home
Per Johan Petersson Boucht's picture

Per Johan Petersson Boucht

 • E-mailjohan.boucht@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Room 
  536
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Criminal law

Police law

Textbook
 • Show author(s) (2020). Poliisin voimakeinojen käyttö. Suomalaisen oikeuden oppikirja. Polisyrkeshögskolan.
 • Show author(s) (2020). Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror. Polisyrkeshögskolan.
 • Show author(s) (2019). Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet. Poliisiammattikorkeakoulu.
 • Show author(s) (2019). Polisens användning av våld. En juridisk lärobok. Iustus förlag.
 • Show author(s) (2018). Polisens maktmedelsanvändning. En lärobok om finsk rätt. Polisyrkeshögskolan.
Academic article
 • Show author(s) (2022). Straffeloven: Kommentar til kapittel 15 (foreldelse). Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 72-76. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 69-71. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 66-68. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar: straffeloven kapittel 9. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2021). Nødetatenes bistandsplikt overfor politiet. Kritisk juss. 109-140.
 • Show author(s) (2021). Non-conviction based confiscation: Benefits, Issues and the Norwegian Experience. The Bulletin of the Law Enforcement Academy. 48-57.
 • Show author(s) (2021). Lovkommentar: straffeloven §§ 332-341. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2020). Nordisk kriminalpolitik: Finns den längre, och i så fall, vart är den på väg? Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 215-247.
 • Show author(s) (2020). Medvirkningslæren i finsk, norsk og svensk rett – en komparativ undersøkelse. Tidsskrift for strafferett. 354-383.
 • Show author(s) (2020). HD 2020:13 och gränserna för polisens maktmedelsanvändning. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 585-606.
 • Show author(s) (2020). Forsøkslæren i finsk, norsk og svensk strafferett – en komparativ undersøkelse. Tidsskrift for strafferett. 354-383.
 • Show author(s) (2019). Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime. 526-548.
 • Show author(s) (2017). Finsk polis och s.k. riktade dödsskott. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 611-628.
 • Show author(s) (2014). De yttre gränserna för finska polisens maktmedelsbruks - diskussion om en doktorsavhandling. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 288-302.
 • Show author(s) (2014). Civil asset forfeiture and the presumption of innocence under Art. 6(2) ECHR. New Journal of European Criminal Law. 221-255.
 • Show author(s) (2013). Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig särskilt riskfylld verksamhet. Svensk Juristtidning. 985-1016.
 • Show author(s) (2013). Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - On Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 127-162.
 • Show author(s) (2012). Utvidgat förverkande enligt norska straffeloven § 34a - ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav. Tidsskrift for strafferett. 382-423.
 • Show author(s) (2012). Om strafferettslig tilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv. Lov og Rett. 515-532.
 • Show author(s) (2012). Cross-border Use of Police Powers in the EU - a Finnish, Norwegian and Swedish perspective. European Criminal Law Review. 203-235.
 • Show author(s) (2011). Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 747-775.
 • Show author(s) (2011). Litteratur. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 865-865.
 • Show author(s) (2011). Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 612-657.
Report
 • Show author(s) (2021). En ny lag om ordningsvakter m.m. .
 • Show author(s) (2011). Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). "Redningsetatenes bistand til politiet".
 • Show author(s) (2019). Proportionality and Asset Confiscation.
 • Show author(s) (2019). Passiv medverkan till brott.
 • Show author(s) (2019). Förundersökning av cybercrime - nytt från Finland.
 • Show author(s) (2019). For unge til å bestemme selv, gamle nok til straff.
 • Show author(s) (2019). Finns det längre en nordisk kriminalpolitik? Och om så, vart är den på väg?
 • Show author(s) (2018). Inndragning av utbytte i og utenfor straffesak.
 • Show author(s) (2018). Human Rights and Criminal Justice in Norway.
 • Show author(s) (2018). Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges .
 • Show author(s) (2017). Forsett, forsøk og medvirkning - noen nordiske betraktelser.
 • Show author(s) (2017). (A) Nordic Criminal Model(s)?
 • Show author(s) (2015). Utvecklingstendenser i förverkandeinstitutet i norsk rätt.
 • Show author(s) (2015). Perspectives from Criminal law: Is there a Nordic model of criminal law?
 • Show author(s) (2015). Förhållandet mellan nödvärnsrätten och maktmedelsbruk enligt politiloven i norsk rätt.
 • Show author(s) (2015). Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners.
 • Show author(s) (2015). European Cooperation in Financial Investigations-Legal Basis and Future Challenges.
 • Show author(s) (2015). Asset Recovery as a Response to Organized Crime.
 • Show author(s) (2015). 'Limits of Asset Confiscation' - Om legitimering av utvidgade former av indragning av olovlig ekonomisk vinning.
 • Show author(s) (2014). The Limits to Extended Asset Forfeiture.
 • Show author(s) (2014). Extended Asset Recovery in Criminal Law - Increased Functionality or Unjustified Deviation From Traditional Legal Safeguards.
 • Show author(s) (2014). "Limits of Extended Asset Confiscation".
 • Show author(s) (2013). Utvidgat förverkande.
 • Show author(s) (2012). Legal Interpretation in Finland and Sweden.
 • Show author(s) (2012). Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2012). Rättspsykiatrin måste granskas. Vasabladet. 1 pages.
Book review
 • Show author(s) (2012). Anmälan av Elisabeth Myhre Lie: I forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Gyldendal akademisk, Oslo 2011, 350 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 218-228.
Academic monograph
 • Show author(s) (2019). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds.
 • Show author(s) (2017). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds.
 • Show author(s) (2017). Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). For en mer effektiv utbytteinndragning - Del 3: Effektiv inndragning krever effektiv sikring av formuesgoder. Politiforum.
 • Show author(s) (2022). For en mer effektiv utbytteinndragning - Del 2: Finansiell etterforskning – en skattkiste. Politiforum. 60-61.
 • Show author(s) (2021). For en mer effektiv utbytteinndragning - Del 1: Effektiv inndragning av utbytte krever en helhetlig tilnærming. Politiforum.
Feature article
 • Show author(s) (2012). Er reglene hensiktsmessige? VG : Verdens gang. 28-29.
Interview
 • Show author(s) (2022). Uråldriga regler styr polisens rätt att skjuta .
 • Show author(s) (2022). När får en polis skjuta?
 • Show author(s) (2020). Finländare i Norge: Mycket arbete sker på distans.
 • Show author(s) (2017). Professor Johan Boucht om polisiär våldsanvändning.
 • Show author(s) (2017). Om elektroshockvåpen.
 • Show author(s) (2017). Intervju i medieoppslag om politilovbrudd.
 • Show author(s) (2017). Hög tröskel för polisen att ta till maktmedel.
 • Show author(s) (2017). Finlandssvensk humor slår fel i Norge.
 • Show author(s) (2017). Den finlandssvenska humorn går inte riktigt hem i Norge.
 • Show author(s) (2015). "Utroskap og berettiget harme".
 • Show author(s) (2015). "Ser ut som nødverge".
 • Show author(s) (2015). "Nødverge".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Non-conviction Based Confiscation: Moving the Confiscation of Criminal Proceeds from the Criminal to the 'Civil' Sphere: Benefits, Issues and Two Procedural Aspects.
 • Show author(s) (2021). Utviklingslinjer ved inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. 17 pages.
 • Show author(s) (2021). Proportionality in Asset Confiscation Proceedings. 26 pages.
 • Show author(s) (2019). Kulturminnekriminalitet og strafferettslig inndragning. 13 pages.
 • Show author(s) (2017). Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners? . 20 pages.
 • Show author(s) (2016). European Cooperation in Financial Investigations. An Overview of the Legal Framework and Future Challenges. 15 pages.
 • Show author(s) (2015). Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence under Art. 6(2) ECHR. 40 pages.
 • Show author(s) (2014). Introduction to Finnish and Swedish Legal Method. 23 pages.
 • Show author(s) (2011). Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning. 32 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2018). Politirettslig fare - særlig ved ordensforstyrrelser. Tidsskrift for strafferett.
Chapter
 • Show author(s) (2021). Väktar- och ordningsvaktsverksamhet i finsk och norsk rätt - en översikt. 331-356. In:
  • Show author(s) (2021). En ny lag om ordningsvakter m.m. .

More information in national current research information system (CRIStin)

Monographies

- Limits of Asset Confiscation. A Study on the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds (2015, forthcoming)

- Johan Boucht: Polisiär våldsanvändning [Use of Force by the Police. A criminal law and public law study], Diss., Iustus förlag 2011, 512 pp.

 

Textbooks

- Johan Boucht – Dan Frände, Finsk straffrätt. Grundkurs i de allmänna lärorna [Finnish Criminal Law. A Basic Course in the Principles of Criminal Law] (2007)

- Johan Boucht – Dan Frände, Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet [Finnish Criminal Law. The Basics of the Principles of Criminal Law] (2008)

 

Articles in antologies

- "Principles of Legal Interpretation in Finnish and Swedish Law", in Ingvill Helland and Sören Koch (ed.), Nordic and Germanistic Legal Methods. Contributions to a dialogue between different legal cultures, with a main focus on Norway and Germany (2014 forthcoming), 165-187

- ”Den juridiska utbildningen – ett genmäle”, [The Legal Education – A Reply] i Nykyajan muuttuva oikeus – Nutida rätt i förändring. r.f. Justus ry. 10 vuotta [Modern Law in Change] • år, Kimmo Nuotio – Casper Herler – Johan Boucht (ed.), (2001), 263-277

 

Articles in Peer-Review Journals:

- "Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence - Particularly in the Light of Art. 6(2) ECHR", New Journal of European Criminal Law (2014), 221-255

- "Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - on Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty", European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Procedure (2013), p. 127-162

- "Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk", under publication in Svensk Juristtidning 9/2013)

- "Utvidgat förverkande enligt strl. § 34a - ny modell för ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav?" (Extended confiscation under § 34 a of the Norwegian Penal Code - increased functionality or unjustified deviation from basic requirements of Rechtssicherheit), Tidsskrift for Strafferett (4/2012), p. 382-423

- "Om strafferettslig utilregnelighet i norsk rett - noen synspunkter fra et nordisk perspektiv", Lov og Rett, 2012, p. 515-532

- Cross-border Use of Police Powers within the EU - A Finnish, Norwegian and Swedish perspective, European Criminal Law Review (3/2012), p. 203-235

- Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40 - särskilt i ljuset av svenska HD:s avgörande NJA 2011 s. 563 [The effect of self-caused intoxication on the evaluation of intent pursuant to § 40 in the Norwegian Criminal law Act – particularly on the light of the Swedish Supreme Court Case NJA 2011 s. 563], Tidsskrift for Rettsvitenskap (5/2011), p. 612-657

- ”Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Särskilt beträffande polismäns nödvärnsrätt och användning av skjutvapen”, [On the Use of Force by the Police. Particularly regarding self-defence and the use of fire-arms], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2011), s. 747-776

 

Articles in Learned Journals:

- "De yttre gränserna för polisens bruk av maktmedel - diskussion om en doktorsavhandling", Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2014, forthcoming), 15 ss.

- ”Om objektivitetsprincipen i den polisiära verksamheten - utkast till problemställningar” [The Objectivity Principle in Police Work - an Outline of Problem Formulations], Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2011), s. 284-299

- ”Om framkallande av fara i ljuset av HD B 3372-08” [On the Causation of Danger in the Light of the Supreme Court Judgement B 3372-08], Juridisk tidskrift (2009, in print).

- ”Mot en kommunikativ straffrätt” ([Towards Communicative Criminal Law], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2005), 121-143.

- ”Teaching Legal Theory in Universities of Helsinki and Warwick. A Comparative Reflection”, Oikeus (2001), 241-250

- ”De nordiska juristmötena och rättsgemenskapen i Norden” [The Nordic Lawyers’ Meetings and the Legal Community of the Nordic Countries], Defensor Legis (1999), 748‑775

- ”Om grundlagsreformen och domstolars lagprövningsrätt. En kort granskning av paragraf 106 § i förslaget till ny regeringsform för Finland” [On the Constitutional Reform and Judicial Review by the Courts. A Brief Analysis of 106 § of the Proposition for a New Constitution for Finland], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1998), 571-607

 

Shorter Publications in Learned Journals:

- ”Polisens befogenhet att bruka maktmedel och dess relation till nödvärnet – några reflexioner” [The Police’s Authority to Use Force – Some Reflections], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2006), 517-523.

- “Det 36 Nordiska juristmötet i Helsingfors” [The 36th Nordic Lawyers’ Meeting in Helsinki], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2002), 713-724

 

Reports:

- ”Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning”, i Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. En rapport om skattetjänstemännens straff-, disciplin- och skadeståndsrättsliga ansvar för handlande i tjänsten mot bakgrund av JO:s och JK:s praxis (Institutet för Skatter & Rättssäkerhet) 2011, s. 69-100

 

Literature Reviews:

- Elisabeth Myhre Lie: I Forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (Gyldendal akademisk 2011), 350 ss., in Tidsskrift for Rettsvitenskap (2012), p. 218-228

- Tor-Geir Myhrer, Som sista utvei. Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen [The Last Resort. The Legal Framework for Use of Firearms by the Police], (Universitetsforlaget 2005), 1-246, och Annika Norée, Polisers rätt att skjuta [The Police’s Right to Shoot] (Norstedts juridik 2004), 1-143, in Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2007), s. 159–164

- Claes Lernestedt, Kriminalisering – Problem och principer [Criminalization – Problems and Principles], akademisk avhandling (Göteborg: Iustus förlag 2003), i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2003), 697-705

- Tero Kurenmaa, Sisäpiirintiedon väärinkäyttö [Abuse of Inside Information], akademisk avhandling (Jyväskylä: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja 2003), i Defensor Legis (2003),

Limits of Confiscation - Assessing the Legitimacy of Extended Appropriation of of Criminal Proceeds

- Associate Professor in Criminal law, University of Oslo, 1.9.2014-

- visiting research fellow, Centre for Criminology, University of Oxford, England, 2013-2014

- Docent in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Helsinki (2013)

- member of the committee Scholars at Risk, University of Bergen, 2012-

- Post doctor (Norwegian Research Council; FRISAM) 2012-2014

- Referee for "Police Practice and Research" (Routledge)

- LL.D. (University of Uppsala) 2011

- MPG-scholar at Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (2/2010-4/2010)

- Doctoral candidate (University of Uppsala, Faculty of Law) 2007-2011

- Research assistent in criminal- and procedural at University of Helsinki 2005-2007

- Trained at the Bench 2005 (Pargas tingsrätt)

- LL.M. 2004 (University of Helsinki)

- Lecturer of criminal law at the NAtional Police Academy of Finland (Tampere) 2003-2008

- Certificate in English Law (University of Warwick, England) 2001