Home
Ragna Aarli's picture

Ragna Aarli

Professor
 • E-mailRagna.Aarli@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 52+47 458 69 706
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Criminal Procedure

Textbook
 • 2018. Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Academic article
 • 2020. Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene. Lov og Rett. 149-166.
 • 2019. Digitale juridiske utdrag og utviklingen av norsk metodelære. Lov og Rett. 640-657.
 • 2017. Sannhetens pris: Kildevern som bevisrettslig problem. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 138-148.
 • 2017. Non-expiring Offences in Nordic Criminal law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 51-70.
 • 2015. Diskresjon og verdighet. Om forholdet mellom den tredje og fjerde statsmakt. Nytt Norsk Tidsskrift. 372-382.
 • 2013. The Status and Meaning of Criminal Procedure: An exploration of the reception of DNA evidence in the criminal process. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 63-74.
 • 2012. Genetic Justice and Transformations of Criminal Procedure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 3-21.
 • 2011. Ytring: Gjenåpning og DNA. Tidsskrift for strafferett. 343-348.
 • 2007. Rettergang på internett - bedre enn TV-sending? Lov og Rett. 33-45.
 • 2007. Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene Innlegg ved Det XIV Nordiska Kriminalistmötet 23. - 25. august 2007. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 242-249.
 • 2005. Vern av "privatlivets fred". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 525-574.
 • 2004. Fotoforbudet for fall? Tidsskrift for strafferett. 179-183.
 • 2004. "Dørvaktkjennelsen" - et understatement om pressens kildevern. Tidsskrift for strafferett. 452-462.
 • 2003. TV-sendte retterganger. Lov og Rett. 158-169.
 • 2003. Syndens sanne ansikt? Kommentar til Høyesteretts avgjørelse 13. mai 2003, saknr 00037/2003. Lov og Rett. 407-420.
Report
 • 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • 2011. Sluttrapport til "Justis- og politidepartementet" fra prosjektet "Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker". .
Lecture
 • 2020. Straffeloven § 185: Historisk bakgrunn og rettstilstand.
 • 2020. Offentlig innsyn i straffesaker.
 • 2018. Uredelighetssaker - forskningsinstitusjonenes og Granskingsutvalgets oppgaver etter forskningsetikkloven.
 • 2018. Skjønn, lovlighet og granskning.
 • 2018. Domstolers funksjon - hva betinges de av?
 • 2017. Thomas Horns "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse" som rettspolitisk prosjekt.
 • 2016. Krav og forventninger til juristers fastsettelse av faktum i et moderne kunnskapssamfunn.
 • 2016. Kan sakkyndige gi domstolene det de vil ha? Om bevis, beviskrav og bevisvurdering i domstolene.
 • 2016. Domstolsforsking ved UiB.
Popular scientific lecture
 • 2015. Høyesterett 200 år.
 • 2014. Hva har du rett til å vite? Om borgernes informasjonskrav etter Grunnlovens § 100.
 • 2013. Medienes adgang til å omtale straffesaker.
 • 2013. DNA surveillance. Legal perspectives.
 • 2012. På forbryterjakt med DNA-spor - fortrinn og fallgruver.
 • 2011. Gir DNA-beviset oss et tryggere samfunn?
 • 2008. Medienes rett til å omtale verserende straffesaker.
 • 2006. Innføring i internasjonale menneskerettigheter.
Academic lecture
 • 2020. Access to Courts and the Autonomy of court Presidents in Periods of Crisis. A Covid 19-lesson from Norway.
 • 2019. Spesialisering av domstolene.
 • 2019. Den digitale dommer.
 • 2019. Den digitale dommer.
 • 2019. Comparative perspectives on the power of judges.
 • 2019. ...And Justice For All. The Development in Numbers of Participants in Court.
 • 2018. Spesialisering av domstolene.
 • 2018. Rettskildebruk og juridiske utdrag. Et metodeperspektiv.
 • 2018. Public access to digital documents.
 • 2018. Om reform av domstolene.
 • 2018. Nordiske domstolstrukturer i forandring.
 • 2018. Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?
 • 2018. Et domstolsystem i utvikling - hvordan bevare tilliten til rettssystemet?
 • 2018. Courts of the Future. Reflections from the work of the Norwegian Court Commission.
 • 2018. Concluding Remarks on The Role of Courts in Evolving Societies.
 • 2018. Are Big Courts Better Courts? Judicial Reform in Norway.
 • 2018. "Big Data" som grunnlag for beslutninger om offentlig helsehjelp på individnivå: En rettsstatlige problemskisse.
 • 2017. The New Human Right of Internet Access.
 • 2017. Offeret - en uvedkommende i retten?
 • 2017. Konvergens eller fragmentering i vitenskapelig praksis.
 • 2016. Tilgang til digitale bevis.
 • 2016. The impact of Victim Impact Statements and other participatory measures for victims in the criminal process: Observations from Norway.
 • 2016. Open Government in the Digital Age: A Nordic Way?
 • 2016. Gode nok bevis? Om rettssikkerhet og treffsikkerhet i bevisbedømmelsen.
 • 2016. Courts and Society in Transaction.
 • 2015. Victims of Crime.
 • 2015. Punishment as Communication: Who decides the Fair Volume of the Conversation.
 • 2015. Kildevern i sosiale medier.
 • 2015. Høyesteretts samfunnskontakt.
 • 2015. DNA and Statutory Limitations in Criminal Law.
 • 2015. Biologiske spor, DNA-sakkyndighet og fri bevisvurdering .
 • 2014. Reform of the Insanity Defense: Norwegian Reflections Post 22 July, 2011.
 • 2013. Independent Judges and their Relations to the Media: Norwegian Perspectives.
 • 2012. The 22/7 Trial. Making justice in one of the worst peace-time massacres in modern history.
 • 2012. Sosiale medier, teknologiutvikling, kan og bør jussen henge med?
 • 2012. Endringer i dommernes mediehverdag.
 • 2012. Dommerne og DNA-beviset.
 • 2012. DNA og likhet for loven.
 • 2012. DNA og kampen mot kriminalitet.
 • 2012. "22.7. Rettssaken mot Anders Behring Breivik".
 • 2011. Rettsvitenskapens (u)vitenskapelighet. En uærbødig provokasjon.
 • 2011. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-bevis.
 • 2011. Integritetsvern på Internett - spredning av opplysninger om eget og andres liv.
 • 2010. The Status and Meaning of Criminal Procedure.
 • 2010. Proving Guilt with Science. How a more widespread use of DNA and other scientifically advanced evidence challenge the criminal process.
 • 2010. Domstolenes balansegang mellom retten til offentlighet og vern om privatliv.
 • 2010. DNA teknologi i strafferetten. Utfordringer knyttet til bruk av DNA-bevis i etterforskningen av grenseoverskridende kriminalitet.
 • 2008. Offentlig rettergang - til vern eller hinder for tillit til domstolene?
 • 2008. Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden.
 • 2007. The Principle of Open Justice in a Multimedia Society.European perspectives on the Impact of Electronic Media on Criminal Procedure.
 • 2007. Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • 2007. Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene.
 • 2006. PhD-prosjektpresentasjon: Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • 2006. Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • 2006. Bør retten til privatliv grunnlovfestes?
 • 2005. Multimediapress på offentlighetsprinsippet ved domstolene – skal vi gi etter?
 • 2005. Hvem skal vokte vokterne?
 • 2005. Guarding the watchdog.
 • 2005. Ansvarsregulering av den fjerde statsmakt.
 • 2004. Folkeopplysning eller rettens trivialisering?
 • 2002. Medieansvar: Hvilke arbeidsmetoder kan media tillate seg i rollen som public watchdog? Kort prosjektskisse.
Editorial
 • 2012. Gode spørsmål. Bergens Tidende. 3-3.
 • 2009. EMD styrker omdømmevernet. Lov og Rett. 321-322.
Reader opinion piece
 • 2012. Ansvar er ikke bare straffansvar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 55-55.
 • 2006. Stipendiater og omsorgsbelastninger. På Høyden ( UiBs nettavis).
Book review
 • 2017. Thomas Horn: Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse. Rettspolitiske vurderinger. Tidsskrift for strafferett. 270-274.
 • 2015. Camilla Hammerum: Tiltalen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 226-231.
 • 2014. Kunnskapsrikt om ytringsfrihetens grenser: Nils E. Øy, Medierett for journalister, Oslo 2013. Norsk Medietidsskrift. 83-85.
 • 2013. Vibeke Borberg: Princippet om offentlighed i retsplejen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2012, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 372-377.
 • 2013. Mads Andenæs og Eirik Bjørge: Menneskerettene og oss, Universitetsforlaget, Oslo 2011, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 231-235.
 • 2010. Kristin Clemet og John O. Egeland (red): "Til forsvar for personvernet". Lov og Rett. 510-512.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2020. Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • 2020. Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff.
 • 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • 2015. Bevis i straffesaker. Utvalgte emner. E-bok. Gyldendal Akademisk.
Academic monograph
 • 2017. Fra lov til rett, 2. utgave.
 • 2016. Fra lov til rett.
 • 2010. Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker.
Non-fiction book
 • 2011. DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet. Cappelen Damm AS.
Popular scientific article
 • 2016. Nordic-Chinese Workshop: Reflections on the former Norwegian jurisdiction in China. Frontiers of Law in China. 197-199.
Feature article
 • 2019. Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registrering. Juridika.
 • 2017. Din og min domstol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 66-67.
 • 2015. Domstolen som bygde landet. Bergens Tidende.
 • 2013. Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • 2013. Din stemme teller. Bergens Tidende.
 • 2012. Redaktøren er død! Leve redaktøren! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2012. Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30.
 • 2011. DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende.
 • 2010. Nytten av (ut)dannelse. Bergens Tidende.
 • 2010. Dommernes plikt til å verne privatlivet. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 50-51.
 • 2007. Medieblikk på juryordningen. Bergens Tidende. 12-12.
 • 2006. Rettsvern av privatlivet. Dagbladet.
 • 2005. Nasjonale prøver – et juridisk betenkelig Kinderegg? Forskning.no.
 • 2004. Avkriminalisering av injuriene. Bergens Tidende. 43.
 • 2003. TV-sendte retterganger. Dagbladet. 50-50.
Letter to the editor
 • 2011. Ubegrunnet redaktørangst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5-5.
Doctoral dissertation
 • 2018. Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
 • 2009. Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn og omtale av straffesaker.
Interview
 • 2020. – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende.
 • 2019. Spesialisering i domstolene.
 • 2009. Vil ha grenser for livedekning av rettssaker.
 • 2009. Vil ha grenser for direktesending fra retten.
 • 2008. Retten til innsyn kan true rettferdig rettargang.
 • 2007. Nyhetsinnslag om forsvareretikk.
 • 2007. Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
 • 2007. Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
Programme participation
 • 2009. Verdibørsen.
 • 2009. TV2 Nyhetskanalen.
 • 2009. NRK Hordaland. Nyheter.
 • 2007. Ekspertkommentator ved jurykjennelsen i Nokas-saken.
 • 2007. Ekspertkommentator ved TV-overføring av rettsbelæringen i Nokas-saken.
 • 2006. Verdibørsen: Bør retten til privatliv grunnlovfestes?
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Om offentliggjøring av opplysninger om egne barn på internett. 17 pages.
 • 2020. Norway. 13 pages.
 • 2020. Courts and Judicial Reforms. 15 pages.
 • 2020. Court Management in Professional Judiciaries. 10 pages.
 • 2020. Conclusions and Outlook. 14 pages.
 • 2020. Comparative Reflections. The Role of the Judge in the Melting Pot. 15 pages.
 • 2020. China. 12 pages.
 • 2019. Riksadvokatens rolle i oppbyggingen av DNA-registeret. 13 pages.
 • 2019. Rettsvernet mot "hevnporno" og annen deling av seksualiserte bilder uten samtykke. 14 pages.
 • 2019. Når faktum ikke er gitt. 16 pages.
 • 2019. Juridisk metode for morgendagens jurister. 21 pages.
 • 2018. Smart kontrol af ytringsfriheden. 23 pages.
 • 2017. Public access to digital documents. 21 pages.
 • 2016. Embetsverkets rett og plikt til å øve motstand mot utjenlige lover. 16 pages.
 • 2016. Avkriminalisering av blasfemi. En sammenlikning av samspillet mellom rett, kultur og politikk i Danmark og Norge. 14 pages.
 • 2015. Massemedienes kildevern. 50 pages.
 • 2015. Biologiske spor (DNA-bevis). 36 pages.
 • 2014. Independent judges and their relationship with the media. 18 pages.
 • 2013. Terrorangrepet 22. juli og straffesaken som kommunikasjon. 15 pages.
 • 2013. Meroffentlighet i en fulldigitalisert forvaltning. 11 pages.
 • 2012. Dommernes uavhengighet og forholdet til mediene. 30 pages.
 • 2011. Evig ansvar? Om preskripsjon av straffansvar for drap. 9 pages.
 • 2010. Komparativ metode som verktøy i tverrfaglige kontekster. Om slutninger fra DNA-spor i straffesaker. 19 pages.
Poster
 • 2004. Metodetrening. Hvordan, når?
Foreword
 • 2015. Forord. 5-10.
Chapter
 • 2020. Reglene om omtale av straffesaker. 243-274. In:
  • 2020. Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.
 • 2020. Om å bestemme innholdet av rettsregler. 31-45. In:
  • 2020. Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor Ph.d.