Home
Ragna Aarli's picture

Ragna Aarli

Professor
 • E-mailRagna.Aarli@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 52+47 458 69 706
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

My research spans from constitutional law to human rights law and procedural law and various combinations of these research fields. I have in particular been interested in conflicts between freedom of speech and the right to privacy, questions of media responsibility, the role of courts in evolving society, evidence law and legal method. I often try to take an advantage of being academically trained in media science as well as in law.

Textbook
 • 2018. Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Academic article
 • 2020. Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene. Lov og Rett. 149-166.
 • 2019. Digitale juridiske utdrag og utviklingen av norsk metodelære. Lov og Rett. 640-657.
 • 2017. Sannhetens pris: Kildevern som bevisrettslig problem. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 138-148.
 • 2017. Non-expiring Offences in Nordic Criminal law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 51-70.
 • 2015. Diskresjon og verdighet. Om forholdet mellom den tredje og fjerde statsmakt. Nytt Norsk Tidsskrift. 372-382.
 • 2013. The Status and Meaning of Criminal Procedure: An exploration of the reception of DNA evidence in the criminal process. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 63-74.
 • 2012. Genetic Justice and Transformations of Criminal Procedure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 3-21.
 • 2011. Ytring: Gjenåpning og DNA. Tidsskrift for strafferett. 343-348.
 • 2007. Rettergang på internett - bedre enn TV-sending? Lov og Rett. 33-45.
 • 2007. Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene Innlegg ved Det XIV Nordiska Kriminalistmötet 23. - 25. august 2007. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 242-249.
 • 2005. Vern av "privatlivets fred". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 525-574.
 • 2004. Fotoforbudet for fall? Tidsskrift for strafferett. 179-183.
 • 2004. "Dørvaktkjennelsen" - et understatement om pressens kildevern. Tidsskrift for strafferett. 452-462.
 • 2003. TV-sendte retterganger. Lov og Rett. 158-169.
 • 2003. Syndens sanne ansikt? Kommentar til Høyesteretts avgjørelse 13. mai 2003, saknr 00037/2003. Lov og Rett. 407-420.
Report
 • 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • 2011. Sluttrapport til "Justis- og politidepartementet" fra prosjektet "Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker". .
Lecture
 • 2020. Straffeloven § 185: Historisk bakgrunn og rettstilstand.
 • 2020. Offentlig innsyn i straffesaker.
 • 2018. Uredelighetssaker - forskningsinstitusjonenes og Granskingsutvalgets oppgaver etter forskningsetikkloven.
 • 2018. Skjønn, lovlighet og granskning.
 • 2018. Domstolers funksjon - hva betinges de av?
 • 2017. Thomas Horns "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse" som rettspolitisk prosjekt.
 • 2016. Krav og forventninger til juristers fastsettelse av faktum i et moderne kunnskapssamfunn.
 • 2016. Kan sakkyndige gi domstolene det de vil ha? Om bevis, beviskrav og bevisvurdering i domstolene.
 • 2016. Domstolsforsking ved UiB.
Popular scientific lecture
 • 2015. Høyesterett 200 år.
 • 2014. Hva har du rett til å vite? Om borgernes informasjonskrav etter Grunnlovens § 100.
 • 2013. Medienes adgang til å omtale straffesaker.
 • 2013. DNA surveillance. Legal perspectives.
 • 2012. På forbryterjakt med DNA-spor - fortrinn og fallgruver.
 • 2011. Gir DNA-beviset oss et tryggere samfunn?
 • 2008. Medienes rett til å omtale verserende straffesaker.
 • 2006. Innføring i internasjonale menneskerettigheter.
Academic lecture
 • 2020. Access to Courts and the Autonomy of court Presidents in Periods of Crisis. A Covid 19-lesson from Norway.
 • 2019. Spesialisering av domstolene.
 • 2019. Den digitale dommer.
 • 2019. Den digitale dommer.
 • 2019. Comparative perspectives on the power of judges.
 • 2019. ...And Justice For All. The Development in Numbers of Participants in Court.
 • 2018. Spesialisering av domstolene.
 • 2018. Rettskildebruk og juridiske utdrag. Et metodeperspektiv.
 • 2018. Public access to digital documents.
 • 2018. Om reform av domstolene.
 • 2018. Nordiske domstolstrukturer i forandring.
 • 2018. Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?
 • 2018. Et domstolsystem i utvikling - hvordan bevare tilliten til rettssystemet?
 • 2018. Courts of the Future. Reflections from the work of the Norwegian Court Commission.
 • 2018. Concluding Remarks on The Role of Courts in Evolving Societies.
 • 2018. Are Big Courts Better Courts? Judicial Reform in Norway.
 • 2018. "Big Data" som grunnlag for beslutninger om offentlig helsehjelp på individnivå: En rettsstatlige problemskisse.
 • 2017. The New Human Right of Internet Access.
 • 2017. Offeret - en uvedkommende i retten?
 • 2017. Konvergens eller fragmentering i vitenskapelig praksis.
 • 2016. Tilgang til digitale bevis.
 • 2016. The impact of Victim Impact Statements and other participatory measures for victims in the criminal process: Observations from Norway.
 • 2016. Open Government in the Digital Age: A Nordic Way?
 • 2016. Gode nok bevis? Om rettssikkerhet og treffsikkerhet i bevisbedømmelsen.
 • 2016. Courts and Society in Transaction.
 • 2015. Victims of Crime.
 • 2015. Punishment as Communication: Who decides the Fair Volume of the Conversation.
 • 2015. Kildevern i sosiale medier.
 • 2015. Høyesteretts samfunnskontakt.
 • 2015. DNA and Statutory Limitations in Criminal Law.
 • 2015. Biologiske spor, DNA-sakkyndighet og fri bevisvurdering .
 • 2014. Reform of the Insanity Defense: Norwegian Reflections Post 22 July, 2011.
 • 2013. Independent Judges and their Relations to the Media: Norwegian Perspectives.
 • 2012. The 22/7 Trial. Making justice in one of the worst peace-time massacres in modern history.
 • 2012. Sosiale medier, teknologiutvikling, kan og bør jussen henge med?
 • 2012. Endringer i dommernes mediehverdag.
 • 2012. Dommerne og DNA-beviset.
 • 2012. DNA og likhet for loven.
 • 2012. DNA og kampen mot kriminalitet.
 • 2012. "22.7. Rettssaken mot Anders Behring Breivik".
 • 2011. Rettsvitenskapens (u)vitenskapelighet. En uærbødig provokasjon.
 • 2011. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-bevis.
 • 2011. Integritetsvern på Internett - spredning av opplysninger om eget og andres liv.
 • 2010. The Status and Meaning of Criminal Procedure.
 • 2010. Proving Guilt with Science. How a more widespread use of DNA and other scientifically advanced evidence challenge the criminal process.
 • 2010. Domstolenes balansegang mellom retten til offentlighet og vern om privatliv.
 • 2010. DNA teknologi i strafferetten. Utfordringer knyttet til bruk av DNA-bevis i etterforskningen av grenseoverskridende kriminalitet.
 • 2008. Offentlig rettergang - til vern eller hinder for tillit til domstolene?
 • 2008. Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden.
 • 2007. The Principle of Open Justice in a Multimedia Society.European perspectives on the Impact of Electronic Media on Criminal Procedure.
 • 2007. Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • 2007. Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene.
 • 2006. PhD-prosjektpresentasjon: Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • 2006. Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • 2006. Bør retten til privatliv grunnlovfestes?
 • 2005. Multimediapress på offentlighetsprinsippet ved domstolene – skal vi gi etter?
 • 2005. Hvem skal vokte vokterne?
 • 2005. Guarding the watchdog.
 • 2005. Ansvarsregulering av den fjerde statsmakt.
 • 2004. Folkeopplysning eller rettens trivialisering?
 • 2002. Medieansvar: Hvilke arbeidsmetoder kan media tillate seg i rollen som public watchdog? Kort prosjektskisse.
Editorial
 • 2012. Gode spørsmål. Bergens Tidende. 3-3.
 • 2009. EMD styrker omdømmevernet. Lov og Rett. 321-322.
Reader opinion piece
 • 2012. Ansvar er ikke bare straffansvar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 55-55.
 • 2006. Stipendiater og omsorgsbelastninger. På Høyden ( UiBs nettavis).
Book review
 • 2020. Recension. Anne Kjersti Befring, Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver, Gyldendal, 2019, 711 sider. Nordisk socialrättslig tidskrift. 115-121.
 • 2017. Thomas Horn: Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse. Rettspolitiske vurderinger. Tidsskrift for strafferett. 270-274.
 • 2015. Camilla Hammerum: Tiltalen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 226-231.
 • 2014. Kunnskapsrikt om ytringsfrihetens grenser: Nils E. Øy, Medierett for journalister, Oslo 2013. Norsk Medietidsskrift. 83-85.
 • 2013. Vibeke Borberg: Princippet om offentlighed i retsplejen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2012, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 372-377.
 • 2013. Mads Andenæs og Eirik Bjørge: Menneskerettene og oss, Universitetsforlaget, Oslo 2011, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 231-235.
 • 2010. Kristin Clemet og John O. Egeland (red): "Til forsvar for personvernet". Lov og Rett. 510-512.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2020. Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • 2020. Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff.
 • 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • 2015. Bevis i straffesaker. Utvalgte emner. E-bok. Gyldendal Akademisk.
Academic monograph
 • 2017. Fra lov til rett, 2. utgave.
 • 2016. Fra lov til rett.
 • 2010. Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker.
Non-fiction book
 • 2011. DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet. Cappelen Damm AS.
Popular scientific article
 • 2016. Nordic-Chinese Workshop: Reflections on the former Norwegian jurisdiction in China. Frontiers of Law in China. 197-199.
Feature article
 • 2020. Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten.no.
 • 2019. Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registrering. Juridika.
 • 2017. Din og min domstol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 66-67.
 • 2015. Domstolen som bygde landet. Bergens Tidende.
 • 2013. Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • 2013. Din stemme teller. Bergens Tidende.
 • 2012. Redaktøren er død! Leve redaktøren! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2012. Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30.
 • 2011. DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende.
 • 2010. Nytten av (ut)dannelse. Bergens Tidende.
 • 2010. Dommernes plikt til å verne privatlivet. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 50-51.
 • 2007. Medieblikk på juryordningen. Bergens Tidende. 12-12.
 • 2006. Rettsvern av privatlivet. Dagbladet.
 • 2005. Nasjonale prøver – et juridisk betenkelig Kinderegg? Forskning.no.
 • 2004. Avkriminalisering av injuriene. Bergens Tidende. 43.
 • 2003. TV-sendte retterganger. Dagbladet. 50-50.
Letter to the editor
 • 2011. Ubegrunnet redaktørangst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5-5.
Doctoral dissertation
 • 2018. Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
 • 2009. Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn og omtale av straffesaker.
Interview
 • 2020. – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende.
 • 2020. Jussprofessor vurderer dagens innsynsregler i straffesaker.
 • 2019. Spesialisering i domstolene.
 • 2009. Vil ha grenser for livedekning av rettssaker.
 • 2009. Vil ha grenser for direktesending fra retten.
 • 2008. Retten til innsyn kan true rettferdig rettargang.
 • 2007. Nyhetsinnslag om forsvareretikk.
 • 2007. Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
 • 2007. Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
Programme participation
 • 2009. Verdibørsen.
 • 2009. TV2 Nyhetskanalen.
 • 2009. NRK Hordaland. Nyheter.
 • 2007. Ekspertkommentator ved jurykjennelsen i Nokas-saken.
 • 2007. Ekspertkommentator ved TV-overføring av rettsbelæringen i Nokas-saken.
 • 2006. Verdibørsen: Bør retten til privatliv grunnlovfestes?
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Om offentliggjøring av opplysninger om egne barn på internett. 17 pages.
 • 2020. Norway. 13 pages.
 • 2020. Courts and Judicial Reforms. 15 pages.
 • 2020. Court Management in Professional Judiciaries. 10 pages.
 • 2020. Conclusions and Outlook. 14 pages.
 • 2020. Comparative Reflections. The Role of the Judge in the Melting Pot. 15 pages.
 • 2020. China. 12 pages.
 • 2020. "Big data" og helsehjelpens nye aktørbilde. 20 pages.
 • 2019. Riksadvokatens rolle i oppbyggingen av DNA-registeret. 13 pages.
 • 2019. Rettsvernet mot "hevnporno" og annen deling av seksualiserte bilder uten samtykke. 14 pages.
 • 2019. Når faktum ikke er gitt. 16 pages.
 • 2019. Juridisk metode for morgendagens jurister. 21 pages.
 • 2018. Smart kontrol af ytringsfriheden. 23 pages.
 • 2017. Public access to digital documents. 21 pages.
 • 2016. Embetsverkets rett og plikt til å øve motstand mot utjenlige lover. 16 pages.
 • 2016. Avkriminalisering av blasfemi. En sammenlikning av samspillet mellom rett, kultur og politikk i Danmark og Norge. 14 pages.
 • 2015. Massemedienes kildevern. 50 pages.
 • 2015. Biologiske spor (DNA-bevis). 36 pages.
 • 2014. Independent judges and their relationship with the media. 18 pages.
 • 2013. Terrorangrepet 22. juli og straffesaken som kommunikasjon. 15 pages.
 • 2013. Meroffentlighet i en fulldigitalisert forvaltning. 11 pages.
 • 2012. Dommernes uavhengighet og forholdet til mediene. 30 pages.
 • 2011. Evig ansvar? Om preskripsjon av straffansvar for drap. 9 pages.
 • 2010. Komparativ metode som verktøy i tverrfaglige kontekster. Om slutninger fra DNA-spor i straffesaker. 19 pages.
Poster
 • 2004. Metodetrening. Hvordan, når?
Foreword
 • 2015. Forord. 5-10.
Chapter
 • 2020. Reglene om omtale av straffesaker. 243-274. In:
  • 2020. Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.
 • 2020. Om å bestemme innholdet av rettsregler. 31-45. In:
  • 2020. Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor Ph.d. in law

Cand. jur.

Cand. philol. in Mass Communications and Media Science