Home
Ragna Aarli's picture

Ragna Aarli

Professor
 • E-mailragna.aarli@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 52+47 458 69 706
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

My research spans from constitutional law to human rights law and procedural law and various combinations of these research fields. I have in particular been interested in conflicts between freedom of speech and the right to privacy, questions of media responsibility, the role of courts in evolving society, evidence law and legal method. I often try to take an advantage of being academically trained in media science as well as in law.

Academic article
 • Show author(s) (2023). Judicial Councils Everywhere? Judicial Administration in Europe, with a Focus on the Nordic Countries. International Journal for Court Administration. 1-34.
 • Show author(s) (2021). Uavhengige og upartiske domstoler og dommere. Jussens venner. 193-239.
 • Show author(s) (2020). Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene. Lov og Rett. 149-166.
 • Show author(s) (2019). Digitale juridiske utdrag og utviklingen av norsk metodelære. Lov og Rett. 640-657.
 • Show author(s) (2017). Sannhetens pris: Kildevern som bevisrettslig problem. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 138-148.
 • Show author(s) (2017). Non-expiring Offences in Nordic Criminal law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 51-70.
 • Show author(s) (2015). Diskresjon og verdighet. Om forholdet mellom den tredje og fjerde statsmakt. Nytt Norsk Tidsskrift. 372-382.
 • Show author(s) (2013). The Status and Meaning of Criminal Procedure: An exploration of the reception of DNA evidence in the criminal process. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 63-74.
 • Show author(s) (2012). Genetic Justice and Transformations of Criminal Procedure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 3-21.
 • Show author(s) (2011). Ytring: Gjenåpning og DNA. Tidsskrift for strafferett. 343-348.
 • Show author(s) (2007). Rettergang på internett - bedre enn TV-sending? Lov og Rett. 33-45.
 • Show author(s) (2007). Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene Innlegg ved Det XIV Nordiska Kriminalistmötet 23. - 25. august 2007. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 242-249.
 • Show author(s) (2005). Vern av "privatlivets fred". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 525-574.
 • Show author(s) (2004). Fotoforbudet for fall? Tidsskrift for strafferett. 179-183.
 • Show author(s) (2004). "Dørvaktkjennelsen" - et understatement om pressens kildevern. Tidsskrift for strafferett. 452-462.
 • Show author(s) (2003). TV-sendte retterganger. Lov og Rett. 158-169.
 • Show author(s) (2003). Syndens sanne ansikt? Kommentar til Høyesteretts avgjørelse 13. mai 2003, saknr 00037/2003. Lov og Rett. 407-420.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Ytringsrommet for kvinner i 2023.
 • Show author(s) (2023). Norske anomalier. Domstolssystemet i komparativt lys.
 • Show author(s) (2023). Dokumentinnsyn i straffesaker.
 • Show author(s) (2022). Ytringskommisjonen sett fra innsiden.
 • Show author(s) (2022). Ytringsfrihetens grenser i et mer digitalisert samfunn. .
 • Show author(s) (2022). Ytringsfrihet i internettets tidsalder.
 • Show author(s) (2022). Sakskostnader og rettssikkerhet. Hvordan sikre brukernes tilgang til domstolene sett fra akademias ståsted?
 • Show author(s) (2022). Rett og urett. Ytringsfrihetskommisjonens rapport i juridisk lys.
 • Show author(s) (2022). Akademisk ytringsfrihet - hvor står vi nå?
 • Show author(s) (2021). Rettslige rammer for mediedekning av verserende straffesaker.
 • Show author(s) (2021). Er "uredelighet" så ille da? Om "Råolje"-saken og forskningsetikkloven som konfliktskaper i forskningsinstitusjoner.
 • Show author(s) (2021). Domstolkommisjonens forslag om forbedrede arbeidsprosesser i domstolene.
 • Show author(s) (2020). Straffeloven § 185: Historisk bakgrunn og rettstilstand.
 • Show author(s) (2020). Offentlig innsyn i straffesaker.
 • Show author(s) (2018). Uredelighetssaker - forskningsinstitusjonenes og Granskingsutvalgets oppgaver etter forskningsetikkloven.
 • Show author(s) (2018). Skjønn, lovlighet og granskning.
 • Show author(s) (2018). Domstolers funksjon - hva betinges de av?
 • Show author(s) (2017). Thomas Horns "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse" som rettspolitisk prosjekt.
 • Show author(s) (2016). Krav og forventninger til juristers fastsettelse av faktum i et moderne kunnskapssamfunn.
 • Show author(s) (2016). Kan sakkyndige gi domstolene det de vil ha? Om bevis, beviskrav og bevisvurdering i domstolene.
 • Show author(s) (2016). Domstolsforsking ved UiB.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Høyesterett 200 år.
 • Show author(s) (2014). Hva har du rett til å vite? Om borgernes informasjonskrav etter Grunnlovens § 100.
 • Show author(s) (2013). Medienes adgang til å omtale straffesaker.
 • Show author(s) (2013). DNA surveillance. Legal perspectives.
 • Show author(s) (2012). På forbryterjakt med DNA-spor - fortrinn og fallgruver.
 • Show author(s) (2011). Gir DNA-beviset oss et tryggere samfunn?
 • Show author(s) (2008). Medienes rett til å omtale verserende straffesaker.
 • Show author(s) (2006). Innføring i internasjonale menneskerettigheter.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Plattformselskapenes ansvar for ytringsfrihet.
 • Show author(s) (2022). Ytringsfrihetens grenser på digitale plattformer.
 • Show author(s) (2022). Long Covid i domstolene - har pandemien satt varige spor?
 • Show author(s) (2022). Krav til saksbehandling og uavhengighet for statlige nemnder.
 • Show author(s) (2022). Kommentar til foredraget "Om politisering av domstolene - Rådhushospitsdommen i klassekampens lys".
 • Show author(s) (2022). De nordiske domstolene og kontaktene med allmennheten.
 • Show author(s) (2022). Comments to Peter Gill's presentation: A framework to interpret evidence.
 • Show author(s) (2021). Domstolkommisjonens forslag om ny regulering for å sikre domstolenes uavhengighet.
 • Show author(s) (2020). Access to Courts and the Autonomy of court Presidents in Periods of Crisis. A Covid 19-lesson from Norway.
 • Show author(s) (2019). Spesialisering av domstolene.
 • Show author(s) (2019). Den digitale dommer.
 • Show author(s) (2019). Den digitale dommer.
 • Show author(s) (2019). Comparative perspectives on the power of judges.
 • Show author(s) (2019). ...And Justice For All. The Development in Numbers of Participants in Court.
 • Show author(s) (2018). Spesialisering av domstolene.
 • Show author(s) (2018). Rettskildebruk og juridiske utdrag. Et metodeperspektiv.
 • Show author(s) (2018). Public access to digital documents.
 • Show author(s) (2018). Om reform av domstolene.
 • Show author(s) (2018). Nordiske domstolstrukturer i forandring.
 • Show author(s) (2018). Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?
 • Show author(s) (2018). Et domstolsystem i utvikling - hvordan bevare tilliten til rettssystemet?
 • Show author(s) (2018). Courts of the Future. Reflections from the work of the Norwegian Court Commission.
 • Show author(s) (2018). Concluding Remarks on The Role of Courts in Evolving Societies.
 • Show author(s) (2018). Are Big Courts Better Courts? Judicial Reform in Norway.
 • Show author(s) (2018). "Big Data" som grunnlag for beslutninger om offentlig helsehjelp på individnivå: En rettsstatlige problemskisse.
 • Show author(s) (2017). The New Human Right of Internet Access.
 • Show author(s) (2017). Offeret - en uvedkommende i retten?
 • Show author(s) (2017). Konvergens eller fragmentering i vitenskapelig praksis.
 • Show author(s) (2016). Tilgang til digitale bevis.
 • Show author(s) (2016). The impact of Victim Impact Statements and other participatory measures for victims in the criminal process: Observations from Norway.
 • Show author(s) (2016). Open Government in the Digital Age: A Nordic Way?
 • Show author(s) (2016). Gode nok bevis? Om rettssikkerhet og treffsikkerhet i bevisbedømmelsen.
 • Show author(s) (2016). Courts and Society in Transaction.
 • Show author(s) (2015). Victims of Crime.
 • Show author(s) (2015). Punishment as Communication: Who decides the Fair Volume of the Conversation.
 • Show author(s) (2015). Kildevern i sosiale medier.
 • Show author(s) (2015). Høyesteretts samfunnskontakt.
 • Show author(s) (2015). DNA and Statutory Limitations in Criminal Law.
 • Show author(s) (2015). Biologiske spor, DNA-sakkyndighet og fri bevisvurdering .
 • Show author(s) (2014). Reform of the Insanity Defense: Norwegian Reflections Post 22 July, 2011.
 • Show author(s) (2013). Independent Judges and their Relations to the Media: Norwegian Perspectives.
 • Show author(s) (2012). The 22/7 Trial. Making justice in one of the worst peace-time massacres in modern history.
 • Show author(s) (2012). Sosiale medier, teknologiutvikling, kan og bør jussen henge med?
 • Show author(s) (2012). Endringer i dommernes mediehverdag.
 • Show author(s) (2012). Dommerne og DNA-beviset.
 • Show author(s) (2012). DNA og likhet for loven.
 • Show author(s) (2012). DNA og kampen mot kriminalitet.
 • Show author(s) (2012). "22.7. Rettssaken mot Anders Behring Breivik".
 • Show author(s) (2011). Rettsvitenskapens (u)vitenskapelighet. En uærbødig provokasjon.
 • Show author(s) (2011). Rettssikkerhet ved bruk av DNA-bevis.
 • Show author(s) (2011). Integritetsvern på Internett - spredning av opplysninger om eget og andres liv.
 • Show author(s) (2010). The Status and Meaning of Criminal Procedure.
 • Show author(s) (2010). Proving Guilt with Science. How a more widespread use of DNA and other scientifically advanced evidence challenge the criminal process.
 • Show author(s) (2010). Domstolenes balansegang mellom retten til offentlighet og vern om privatliv.
 • Show author(s) (2010). DNA teknologi i strafferetten. Utfordringer knyttet til bruk av DNA-bevis i etterforskningen av grenseoverskridende kriminalitet.
 • Show author(s) (2008). Offentlig rettergang - til vern eller hinder for tillit til domstolene?
 • Show author(s) (2008). Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden.
 • Show author(s) (2007). The Principle of Open Justice in a Multimedia Society.European perspectives on the Impact of Electronic Media on Criminal Procedure.
 • Show author(s) (2007). Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • Show author(s) (2007). Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene.
 • Show author(s) (2006). PhD-prosjektpresentasjon: Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • Show author(s) (2006). Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • Show author(s) (2006). Bør retten til privatliv grunnlovfestes?
 • Show author(s) (2005). Multimediapress på offentlighetsprinsippet ved domstolene – skal vi gi etter?
 • Show author(s) (2005). Hvem skal vokte vokterne?
 • Show author(s) (2005). Guarding the watchdog.
 • Show author(s) (2005). Ansvarsregulering av den fjerde statsmakt.
 • Show author(s) (2004). Folkeopplysning eller rettens trivialisering?
 • Show author(s) (2002). Medieansvar: Hvilke arbeidsmetoder kan media tillate seg i rollen som public watchdog? Kort prosjektskisse.
Editorial
 • Show author(s) (2023). Ja, vi elsker generalistene. Lov og Rett.
 • Show author(s) (2012). Gode spørsmål. Bergens Tidende. 3-3.
 • Show author(s) (2009). EMD styrker omdømmevernet. Lov og Rett. 321-322.
Book review
 • Show author(s) (2020). Recension. Anne Kjersti Befring, Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver, Gyldendal, 2019, 711 sider. Nordisk socialrättslig tidskrift. 115-121.
 • Show author(s) (2017). Thomas Horn: Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse. Rettspolitiske vurderinger. Tidsskrift for strafferett. 270-274.
 • Show author(s) (2015). Camilla Hammerum: Tiltalen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 226-231.
 • Show author(s) (2014). Kunnskapsrikt om ytringsfrihetens grenser: Nils E. Øy, Medierett for journalister, Oslo 2013. Norsk Medietidsskrift. 83-85.
 • Show author(s) (2013). Vibeke Borberg: Princippet om offentlighed i retsplejen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2012, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 372-377.
 • Show author(s) (2013). Mads Andenæs og Eirik Bjørge: Menneskerettene og oss, Universitetsforlaget, Oslo 2011, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 231-235.
 • Show author(s) (2010). Kristin Clemet og John O. Egeland (red): "Til forsvar for personvernet". Lov og Rett. 510-512.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2020). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) (2020). Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff.
 • Show author(s) (2015). Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2015). Bevis i straffesaker. Utvalgte emner. E-bok. Gyldendal Akademisk.
Academic monograph
 • Show author(s) (2022). Fra lov til rett, 3. utgave.
 • Show author(s) (2017). Fra lov til rett, 2. utgave.
 • Show author(s) (2016). Fra lov til rett.
 • Show author(s) (2010). Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2023). Juridisk metode i et nøtteskall, 2. utgave. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2011). DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet. Cappelen Damm AS.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2016). Nordic-Chinese Workshop: Reflections on the former Norwegian jurisdiction in China. Frontiers of Law in China. 197-199.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Innstillingsrådet for dommere trenger reform. Rett24.no.
 • Show author(s) (2021). «Når ble organiseringen av den dømmende makt en del av det kommunale selvstyret?». Rett24.no.
 • Show author(s) (2021). Lokale sorenskrivere gir ikke bedre rettssikkerhet. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2021). Dokumentoffentlighet sett fra glasshuset. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2019). Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registrering. Juridika.
 • Show author(s) (2017). Din og min domstol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 66-67.
 • Show author(s) (2015). Domstolen som bygde landet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Din stemme teller. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Redaktøren er død! Leve redaktøren! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2012). Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30.
 • Show author(s) (2011). DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Nytten av (ut)dannelse. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Dommernes plikt til å verne privatlivet. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 50-51.
 • Show author(s) (2007). Medieblikk på juryordningen. Bergens Tidende. 12-12.
 • Show author(s) (2006). Rettsvern av privatlivet. Dagbladet.
 • Show author(s) (2005). Nasjonale prøver – et juridisk betenkelig Kinderegg? Forskning.no.
 • Show author(s) (2004). Avkriminalisering av injuriene. Bergens Tidende. 43.
 • Show author(s) (2003). TV-sendte retterganger. Dagbladet. 50-50.
Letter to the editor
 • Show author(s) (2011). Ubegrunnet redaktørangst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5-5.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
 • Show author(s) (2009). Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn og omtale av straffesaker.
Interview
 • Show author(s) (2022). Kartlegger ytringsfriheten i Norge.
 • Show author(s) (2021). Setter rettsstaten i fokus.
 • Show author(s) (2020). – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende.
 • Show author(s) (2020). Jussprofessor vurderer dagens innsynsregler i straffesaker.
 • Show author(s) (2019). Spesialisering i domstolene.
 • Show author(s) (2009). Vil ha grenser for livedekning av rettssaker.
 • Show author(s) (2009). Vil ha grenser for direktesending fra retten.
 • Show author(s) (2008). Retten til innsyn kan true rettferdig rettargang.
 • Show author(s) (2007). Nyhetsinnslag om forsvareretikk.
 • Show author(s) (2007). Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
 • Show author(s) (2007). Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). § 92. 12 pages.
 • Show author(s) (2021). EMK artikkel 10 som rettsgrunnlag for innsyn i straffesaksdokumenter . 20 pages.
 • Show author(s) (2020). Om offentliggjøring av opplysninger om egne barn på internett. 17 pages.
 • Show author(s) (2020). Norway. 13 pages.
 • Show author(s) (2020). Courts and Judicial Reforms. 15 pages.
 • Show author(s) (2020). Court Management in Professional Judiciaries. 10 pages.
 • Show author(s) (2020). Conclusions and Outlook. 14 pages.
 • Show author(s) (2020). Comparative Reflections. The Role of the Judge in the Melting Pot. 15 pages.
 • Show author(s) (2020). China. 12 pages.
 • Show author(s) (2020). "Big data" og helsehjelpens nye aktørbilde. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Riksadvokatens rolle i oppbyggingen av DNA-registeret. 13 pages.
 • Show author(s) (2019). Rettsvernet mot "hevnporno" og annen deling av seksualiserte bilder uten samtykke. 14 pages.
 • Show author(s) (2019). Når faktum ikke er gitt. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Juridisk metode for morgendagens jurister. 21 pages.
 • Show author(s) (2018). Smart kontrol af ytringsfriheden. 23 pages.
 • Show author(s) (2017). Public access to digital documents. 21 pages.
 • Show author(s) (2016). Embetsverkets rett og plikt til å øve motstand mot utjenlige lover. 16 pages.
 • Show author(s) (2016). Avkriminalisering av blasfemi. En sammenlikning av samspillet mellom rett, kultur og politikk i Danmark og Norge. 14 pages.
 • Show author(s) (2015). Massemedienes kildevern. 50 pages.
 • Show author(s) (2015). Biologiske spor (DNA-bevis). 36 pages.
 • Show author(s) (2014). Independent judges and their relationship with the media. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). Terrorangrepet 22. juli og straffesaken som kommunikasjon. 15 pages.
 • Show author(s) (2013). Meroffentlighet i en fulldigitalisert forvaltning. 11 pages.
 • Show author(s) (2012). Dommernes uavhengighet og forholdet til mediene. 30 pages.
 • Show author(s) (2011). Evig ansvar? Om preskripsjon av straffansvar for drap. 9 pages.
 • Show author(s) (2010). Komparativ metode som verktøy i tverrfaglige kontekster. Om slutninger fra DNA-spor i straffesaker. 19 pages.
Foreword
 • Show author(s) (2015). Forord. 5-10.
Chapter
 • Show author(s) (2020). Reglene om omtale av straffesaker. 243-274. In:
  • Show author(s) (2020). Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2020). Om å bestemme innholdet av rettsregler. 31-45. In:
  • Show author(s) (2020). Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor Ph.d. in law

Cand. jur.

Cand. philol. in Mass Communications and Media Science