Home
Roar Solholm's picture

Roar Solholm

Emeritus
 • E-mailroar.solholm@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2014). PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
Academic article
 • Show author(s) (2019). Change in Mothers’ Perception of Well-being and Distress following Treatment of Child Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. 1059-1070.
 • Show author(s) (2016). Tidlig innsats for barn i risiko : et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen (PIK). 5-15.
 • Show author(s) (2014). Conduct problems in children. Characteristics of families recruited for a clinical outcome trial as compared to families in an implementation study. Children and Youth Services Review. 1-9.
 • Show author(s) (2013). Early initiatives for children at risk - development of a program for the prevention and treatment of behavior problems in primary services. Prevention Science. 535-544.
 • Show author(s) (2012). Participants' experiences of an early cognitive behavioral intervention for adolescents with symtoms of depression. Emotional and Behavioural Difficulties.
 • Show author(s) (2010). Implementeringskvalitet - om å få tiltak til virke: En oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 315-321.
 • Show author(s) (2009). Atferdsvansker - kortvarig foreldrerådgiving og lærerkonsultasjon i arbeidet med atferdsvansker blant barn - modellutvikling i en kommune. Tidsskriftet Norges Barnevern. 4-17.
 • Show author(s) (2005). Parent Management Training - Oregon-modellen. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 587-597.
Report
 • Show author(s) (2009). Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre - en effektstudie. .
 • Show author(s) (2006). Tidlig innsat for barn i risiko. Ledelse av foreldregrupper. .
 • Show author(s) (2006). Det utviklingspsykopatologiske perspektivet. .
 • Show author(s) (2005). Behandlingsveilder for depresjon hos barn. .
 • Show author(s) (2003). Behandlingsveilder for atferdsvansker hos barn. .
 • Show author(s) (1996). Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. 2. 2. .
Lecture
 • Show author(s) (2015). Innføring i psykologisk kartlegging og behandling: Atferdsvansker.
 • Show author(s) (2014). Innføring i psykologisk kartlegging og behandling: Atferdsvansker.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2004). Trening / utvikling av barns sosiale ferdigheter.
 • Show author(s) (2004). Parent Management Training Oregon modellen(PMTO. Foreldrerådgiving til familier med barn med atferdsvansker. Implementeringsstatus og videre planer.
 • Show author(s) (2004). Når barnet lyger.
 • Show author(s) (2004). Gjennomgang av nøkkelkomponenter i PMTO.
 • Show author(s) (2000). Conduct problems in children - translation and adaptation of the Family and Peer Process Code.
Academic lecture
 • Show author(s) (2011). Intervention Intensity: Prevention to Treatment. Early Initiatives for Children at Risk: The TIBIR Program.
 • Show author(s) (2010). Tidlig innsats for barn i risiko-implementering,drift og resultater fra kommunene.
 • Show author(s) (2009). Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Et program for å forebygge og avhjelpe atferdsvansker på kommunalt nivå.
 • Show author(s) (2008). PMTO effekstudien - en randomisert kontrollert studie med norske familier.
 • Show author(s) (2008). Implementing Prevention and Treatment Programs for Conduct Problems: The Case of Norway.
 • Show author(s) (2008). Erfaring med evidensbaserte metoder i region nord: PMTO, PALS og TIBIR.
 • Show author(s) (2007). Parent Management Training-Oregon-modellen: Resultater av snart 10 års utprøving i Norge.
 • Show author(s) (2007). Implementering av PMTO i Norge.
 • Show author(s) (2007). Atferdsproblemer hos barn og unge. Oppsummering av kunnskapsstatus.
 • Show author(s) (2006). Utvikling og evaluering av kurs for fosterforeldre.
 • Show author(s) (2006). PMTO-kurs for fosterforeldre: utvikling, utprøving og foreløpige brukerevalueringer.
 • Show author(s) (2006). Introduksjon til kvantitative metoder.
 • Show author(s) (2006). Hva mener vi med evidensbaserte metoder?
 • Show author(s) (2006). Forskningsbasert kunnskap II: Hvordan trekke gyldige slutninger.
 • Show author(s) (2006). Forskningsbasert kunnskap I: Validitet - om å kunne trekke gyldige slutninger.
 • Show author(s) (2005). Veiledning av ansatte i skole og barnehage.
 • Show author(s) (2005). Utvikling av foreldreferdigheter: Muligheter og begrensninger i Parent Management Trainig (PMTO).
 • Show author(s) (2005). Samarbeidet hjem - skole.
 • Show author(s) (2005). Presentasjonsteknikk og formidling.
 • Show author(s) (2005). Positiv involvering.
 • Show author(s) (2005). Opplæringsseminar for kursholdere i PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • Show author(s) (2005). Introduksjon til fidelity of implementation rating system (FIMP).
 • Show author(s) (2005). Introduksjon til direkte arbeid med barn.
 • Show author(s) (2005). Hvordan lykkes på skolen?
 • Show author(s) (2005). Funksjonell atferdsvurdering.
 • Show author(s) (2005). Familie-og nærmiljøbasert behandling av atferdsvansker hos barn.
 • Show author(s) (2004). Regulering av følelser.
 • Show author(s) (2004). Pattersons lærngsanalyse av sosial interaksjon.
 • Show author(s) (2004). Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO): Teori- og forskningsgrunnlag.
 • Show author(s) (2004). Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO). Teori- og forskningsgrunnlag.
 • Show author(s) (2004). Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO). Behandlingsmodell og utvalgte foreldreverktøy.
 • Show author(s) (2004). Parent Management Training Oregon Modellen (PMTO), Webster-Stratton gruppemodell og Multisystemisk Therapy (MST).
 • Show author(s) (2004). Parent Management Training (Oregon-modellen)Behandling av barn med åtferdsvanskar. Status og vidare planar for innføring.
 • Show author(s) (2004). PMTO-kurs for fosterforeldre. Utvikling av et 9-dagers kurs for fosterforeldre med atferdsvanskelige barn.
 • Show author(s) (2004). PMTO - Muligheter og utfordringer.
 • Show author(s) (2004). Mikrososial analyse og coercion theory.
 • Show author(s) (2004). Læring av nye ferdigheter. Systematisk bruk av ros og oppmuntring.
 • Show author(s) (2004). Kandidatenes egenevaluering av sine PMTO-ferdigheter Foreløpige resultater fra evalueringen av opplæringsprogrammet.
 • Show author(s) (2004). Grensesetting og negative konsekvenser II.
 • Show author(s) (2004). Grensesetting og negative konsekvenser I.
 • Show author(s) (2004). Grensesetting og negative konsekvenser.
 • Show author(s) (2004). Grensesetting.
 • Show author(s) (2004). Forskningsstøtte til PMTO-behandlingsprogrammet. Evalueringsstudier.
 • Show author(s) (2004). Forskning med utgangspunkt i Pattersons modell.
 • Show author(s) (2004). Atferdsproblemer hos barn: utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • Show author(s) (2004). Atferdsproblemer hos barn og unge. Oppsummering av kunnskapsstatus.
 • Show author(s) (2003). Presentasjonsteknikk og formidling.
 • Show author(s) (2003). PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • Show author(s) (2003). PMTO i region vest - status og planer fremover.
 • Show author(s) (2002). Å lykkes på skolen. Samarbeidsmodell og innhold i kontakten med skolen.
 • Show author(s) (2002). Å lykkes på skolen. Kartlegging og oppfølging av enkeltelever.
 • Show author(s) (2002). Tidlig indentifisering av barn med atferdsvansker.
 • Show author(s) (2002). Terapeutferdigheter og motstand.
 • Show author(s) (2002). Problemløsning.
 • Show author(s) (2002). Pattersons læringsanalyse av sosial interaksjon.
 • Show author(s) (2002). PMTO i fosterhjemsarbeid.
 • Show author(s) (2002). PMT-kurs for fosterforeldre.
 • Show author(s) (2002). Oppfølgingssamling: PMT-kurs for fosterforeldre.
 • Show author(s) (2002). Motstand og identifisering av motstand.
 • Show author(s) (2002). Mikrososial analyse og coercion theory.
 • Show author(s) (2002). Læring av nye ferdigheter. Systematisk bruk av ros og oppmuntring.
 • Show author(s) (2002). Implementering av Parent Management Training - Oregonmodellen i Norge. Tiltak og forskning.
 • Show author(s) (2002). Grensesetting og negative konsekvenser. Bruk av ekstraoppgaver.
 • Show author(s) (2002). Grensesetting og negative konsekvenser.
 • Show author(s) (2002). Forskningsstøtte til behandlingsprogrammet. Evalueringsstudier.
 • Show author(s) (2002). Forskning og teori knyttet til med utgangspunkt i Pattersons modell. Gjennomgang av noen sentrale utvalgte arbeider.
 • Show author(s) (2002). Erfaringer fra PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • Show author(s) (2002). Amerikansk/norsk studie av implementering av PMT i Norge.
 • Show author(s) (2001). Atferdsproblemer hos barn: utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • Show author(s) (2000). Parent management training (PMT): Teoretisk grunnlag og behandlingsmodell.
 • Show author(s) (2000). Parent management training (PMT): Teoretisk grunnlag og behandlingsmodell.
 • Show author(s) (2000). Conduct problems in children - translation and adaptation of the Family and Peer Process Code.
 • Show author(s) (2000). Challenges in the translation and adaptation of The Family and Peer Process Code to Norwegian.
 • Show author(s) (2000). Atferdsproblemer hos barn - utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • Show author(s) (2000). Advantages and pitfalls in adaptation of The Family and Peer Process Code to the Observer Video-pro.
Other presentation
 • Show author(s) (2007). Atferdsvansker hos barn og unge - behandlingsmetoder i Norge.
Book review
 • Show author(s) (2001). Å leve sammen. Foreldre og tenåringer. (Bokanmeldelse). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1163-1164.
Compendium
 • Show author(s) (2005). PMTO-kurs for fosterforeldre.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2015). Voldsutøvende fedre og utviklingsstøttende omsorg: En kvalitativ studie om fedres opplevelse av emosjonelle samspill med sine barn.
 • Show author(s) (2014). Interventions Targeting Suicide-Related Behavior In Depressed Adolescents: A Systematic Review.
 • Show author(s) (2014). Increase in Prevalence of Depression Among Girls in Early Adolescence - the Contribution of Cognitive Factors. A Literature Review.
 • Show author(s) (2012). Terapeutisk allianse i familieterapi.
 • Show author(s) (2012). Mentaliseringsbaserte intervensjonsprogrammer for familier.
 • Show author(s) (2012). Den narrative komponenten i traumefokusert kognitiv adferdsterapi.
 • Show author(s) (2011). Psykologers virksomhet ved helsestasjoner: en spørreskjemaundersøkelse.
 • Show author(s) (2011). Foreldreinvolvering i kognitiv atferdsterapi: En litteraturstudie av foreldrenes roller i behandling av barn og unge med angst eller depresjon.
 • Show author(s) (2010). A Group-based Cognitive-Behavioral Intervention for Adolescent Depression: A Qualitative, Exploratory Study of Participants' Experiences.
 • Show author(s) (2008). Sammenhengen mellom foreldrepraksis og atferdsvansker - en empirisk undersøkelse.
 • Show author(s) (2008). Kjønnsforskjeller i relasjonell aggresjon hos barn under tolv år - en systematisk litteraturgjennomgang av empiriske studier.
 • Show author(s) (2007). Fosterbarn med åtferdsvanskar Kva kompetanse treng fosterforeldre i møte med desse barna?
 • Show author(s) (2006). Veiledning belyst ut fra konseptuelle modeller for veiledning - En undersøkelse av veiledning i Parent Management Training - Oregonmodellen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2009). Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 12-16.
 • Show author(s) (2005). Atferdsvansker hos fosterbarn - kan forebyggende arbeid og oppfølging av fosterbarn bli bedre? Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 12-15.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Foreldrenes status og rolle i familie- og nærmiljøbaserte intervensjoner for barn med atferdsvansker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2004). Grensesetting. 26 pages.
 • Show author(s) (2004). Gjennomføring av timen. 6 pages.
 • Show author(s) (2004). Bakgrunn - teori og forskning. 9 pages.
 • Show author(s) (2004). Avslutning og oppfølging. 6 pages.
Other
 • Show author(s) (2002). Implementeringen av parent management training i Norge. 47-55.
Poster
 • Show author(s) (2011). Implementation - the Art of Multitasking.
 • Show author(s) (2008). The Early Intervention for Children at Risk for Developing Behavior Problems (TIBIR). Improving preventive efforts by combining research and pratice in real world settings.
 • Show author(s) (2000). Conduct problems in children -translation and adaptation of The Family and Peer Process Code.
 • Show author(s) (2000). Conduct problems in children -translation and adaptation of The Family and Peer Process Code.
Book Translation
 • Show author(s) (2005). Manual for tidlig kartlegging av risiko for antisosial atferd hos jenter (Early Assessment Risk List) Earl-21G. Versjon 1- Konsultasjonsutgave.
 • Show author(s) (2005). Manual for tidlig kartlegging av antisosial atferd hos gutter (Early Assessment Risk List for Boys) EARL-20 B. Versjon 2.
Introduction
 • Show author(s) (2014). Introduksjon. 14-18.
Chapter
 • Show author(s) (2014). Status og veien videre. 230-242. In:
  • Show author(s) (2014). PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
 • Show author(s) (2014). Målgruppen-Barn med atferdsvansker. Forekomst og forløp, risiko og årsak. 19-47. In:
  • Show author(s) (2014). PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
 • Show author(s) (2014). Metodens bakgrunn og opprinnelse. 218-229. In:
  • Show author(s) (2014). PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
 • Show author(s) (2014). Innføring av PMTO i Norge. 66-77. In:
  • Show author(s) (2014). PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
 • Show author(s) (2014). Behandlingsforskning og PMTO som en evidensbasert metode. 154-179. In:
  • Show author(s) (2014). PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.

More information in national current research information system (CRIStin)