Home
Rune Sæbø's picture

Rune Sæbø

Professor
 • E-mailrune.sabo@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 47
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (1999). Forbrytelser i gjeldsforhold NOU 1999: 23. Statens forvaltningstjeneste.
Academic article
 • Show author(s) (2022). Lovkommentarer til Straffeloven kap. 31 §401-410. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Lovkommentarer til Straffeloven kap. 30 §§ 382, 383 og 384. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2001). Revisjon av gjeldsordningsloven - harmonisering av gjeldsforfølgningsretten? Lov og Rett. 513-514.
 • Show author(s) (1996). Ugyldighet og krav om avtalerevisjon som grunnlag for separatistrett i konkurs. Lov og Rett. 123-141.
 • Show author(s) (1996). Generalklausulene i formuerettlovgivningen i et rettskildeperspektiv. Jussens venner. 313-325.
Report
 • Show author(s) (2009). Kredittavtaler Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. (NOU Norges offentlige utredninger 2009: 11. .
 • Show author(s) (2008). NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak. .
 • Show author(s) (2006). NOU 2006:3 Om markeder for finansielle instrumenter. Gjennomføringav MiFID og transparencydirektivet. .
 • Show author(s) (2005). NOU 2005:17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper). .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2010). Ansvar for tilrettelegging og rådgivning ved salg av strukturerte produkter.
Academic lecture
 • Show author(s) (2010). Avtaleloven § 36 i kommersielle forhold.
 • Show author(s) (2004). Ställningsfullmakten legislativt i et nordiskt perspektiv. Kommentar.
 • Show author(s) (2004). Om reglene om motregning i principles of European Contract Law (PECL).
 • Show author(s) (2004). Motregning og rettsvalg.
 • Show author(s) (2004). Bankers modregning utenfor konkurs.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2003). Motregning. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1996). Innsidehandel med verdipapir. Fagbokforlaget.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Passivitet. Binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.
 • Show author(s) (1995). Innsidehandel med verdipapir.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Om retten til avkasting av formuesgode. 16 pages.
 • Show author(s) (2021). Foreldelse av krav på oppreisning. 6 pages.
 • Show author(s) (2019). Strafferettslig kreditorvern. 15 pages.
 • Show author(s) (2015). Høyesteretts rolle ved utviklingen av formueretten. 22 pages.
 • Show author(s) (2013). Foreldelse vedbetroelse av penger. 12 pages.
 • Show author(s) (2010). Noen tanker om objektiv omstøtelse av kreditorbegunstigelser. 10 pages.
 • Show author(s) (2009). Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar. 9 pages.
 • Show author(s) (2005). En dom om frarådningsplikt. Om Rt 1959.1048. 6 pages.
 • Show author(s) (2002). Om erstatningskrav i aksjeselskapsforhold. 14 pages.
 • Show author(s) (1998). Noen synspunkter på etablerte kontraktsmessige posisjoners vern mot tilbakevirkende lovgivning. 13 pages.
 • Show author(s) (1997). Godtroerverv når avhenderen disponerer som fullmektig. 10 pages.
 • Show author(s) (1993). Lovens krav til styret.

More information in national current research information system (CRIStin)