Home
Rune Smith Sakslind's picture

Rune Smith Sakslind

Assistant Professor
 • E-mailRune.Sakslind@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 54
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2019). Educational experiences and perceptions of occupational hierarchies: The case of the Norwegian working class. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-16.
 • Show author(s) (2018). Pride, paternalism, prejudice-images of the working class. Social Sciences. 1-13.
 • Show author(s) (2016). National repertoires of moral values. Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. 7-20.
 • Show author(s) (2014). Morality and the middle class: The European pattern and the Norwegian singularity. Journal of Social History. 313-340.
 • Show author(s) (2010). Education and egalitarianism : the culture of the Norwegian middle class. Sociological Review. 219-243.
 • Show author(s) (2008). Kulturforskning og empirisk analyse. Tidsskrift for samfunnsforskning. 265-273.
 • Show author(s) (2002). Utdanningssosiologiens tideverv. Et kunnskapssosiologisk tilbakeblikk. Sosiologisk Tidsskrift. 112-141.
 • Show author(s) (1998). Formingen av det norske yrkesopplæringssystemet for håndverk og industri. Modernisering og reformpolitikk ca 1800 - 1940. KULTs skriftserie. 17-59.
Report
 • Show author(s) (2006). Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge. Rapport og resultater fra prosjektet. .
 • Show author(s) (1998). Kollokvieundervisningen - et felt for "pedagogikk" ? .
 • Show author(s) (1997). Utdanning - mellom tradisjon og modernitet. 6. 6. .
 • Show author(s) (1996). Det industrielle univers. Kultur og sosiale konfigurasjoner i analysen av endring. 2. 2. .
 • Show author(s) (1993). Social relations and use of NC-technology in Manufacturing. Transformations in Norwegian mechanical-engineering enterprises. .
 • Show author(s) (1989). Flexible Technology and Social Relations in Industry. Adaption to NC-technology in Norwegian mechanical-engineering enterprises. .
 • Show author(s) (1988). Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. .
 • Show author(s) (1988). Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. .
 • Show author(s) (1987). Arbeitspolitik als Forschungsprogram. Perspektiven und Probleme. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). Educational Experiences and the Perceptions of Occupational Hierarchies: The Case of the Working Class in Norway .
 • Show author(s) (2009). Den norske middelklassen i den "nordiske modellen".
 • Show author(s) (2008). Kunnskap og klasseprosesser. Særtrekk ved den norske middelklassen.
 • Show author(s) (2007). Knowledge and the middle class.
 • Show author(s) (2005). Kunnskap og kultur i den norske middelklassen.
 • Show author(s) (2005). Kultur og komparasjon i prosjektet "Kunnskap og kultur".
 • Show author(s) (2005). Knowledge as culture and cultures of knowledge.The enigmas of "social reproduction" and the "transmission of knowledge" in education.
 • Show author(s) (2003). Modernisering og norsk teknisk utdanning 1850-1940.
 • Show author(s) (2003). Contexts and comparisons of educational policy.
 • Show author(s) (2002). Utdanningssosiologiens trender. En historisk-epistemologisk analyse.
 • Show author(s) (2002). Pierre Bourdieus utdanningssosiologi.
 • Show author(s) (2002). Norge i finsk perspektiv.
 • Show author(s) (2002). Modernization and the construction of educational systems: On the genesis of the Norwegian system of vocational education.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2007). Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2018). Middelklassekulturen i Norge: En komparativ sosiologisk studie.
 • Show author(s) (2001). Utdanningssosiologiens trender. Et historisk-epistemologisk perspektiv.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1998). Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale moderniseringsprosesser. Tilknyttet prosjektet SKOLEKULT. Norges Forskningsråd.
 • Show author(s) (1997). Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale mo derniseringsprosesser. KULT Skriftserie. Oslo NFR.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2007). Planlegging i grenseland En casebasert studie av realiseringen av to boligprosjekter i Bergen.
 • Show author(s) (2006). Det verdige mennesket i den øvre middelklassen En studie av symbolske grenser.
 • Show author(s) (2005). DRM og demokrati : argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endring av åndsverkloven 2003-2005.
 • Show author(s) (2004). Strukturer og reformer: - en kvalitativ analyse av reformen "enhetlig ledelse" sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering.
 • Show author(s) (2004). Sletten, Bjørg: Med odel som arv: valgorienteringer hos odelsgutter på Vestlandet.
Masters thesis
 • Show author(s) (2008). Kunnskapsformidling i samfunnsfaget En kvalitativ studie av to ungdomsskoleklasser.
 • Show author(s) (2008). Hydro, kunst og kapitalismens "ånd".
 • Show author(s) (2008). Den norske arbeiderens livsverden En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv.
 • Show author(s) (2007). Utdanningssfæren og arbeidslivet:Arbeidsgjevarar sine verdsettingar av kompetanse frå høgre utdanning.
 • Show author(s) (2007). Nærmiljø, problemdefinering og mobilisering - en studie av et boligområde i Bergen.
 • Show author(s) (2006). Yoga i Norge Yogainstruktørers verdistrategier i det norske samfunn.
 • Show author(s) (2006). Det samfunnsfaglige dannelsesmotiv og gymnaset - En studie av konstruksjonen aav samfunnskunnskap som linjefag i gymnaset frem mot Reform 74.
 • Show author(s) (2006). Det samfunnsfaglige dannelsemotiv og gymnaset - En studie av konstruksjonen av samfunnskunnskap som linjefag i gymnaset frem mot Reform 74.
 • Show author(s) (2005). Medieutdanningar i mediesamfunnet Om kunnskap og danningar i tre mediefag.
 • Show author(s) (2005). Medieutdanningar i mediesamfunnet.
 • Show author(s) (2005). Medieutdanningar i mediesamfunnet.
Feature article
 • Show author(s) (2004). Kultur, klasse og akademisk kunnskap i Norge. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 26-27.
Interview
 • Show author(s) (2019). Middelklassen, slik den ser seg selv.
 • Show author(s) (2007). Den folkelige eliten.
 • Show author(s) (2007). Den audmjuke middelklassen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2007). Kunnskap og klasseanalyse. 36 pages.
 • Show author(s) (2007). Innledning. 13 pages.
 • Show author(s) (2006). Knowledge as culture and cultures of knowledge. 19 pages.
 • Show author(s) (1996). The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. 24 pages.
 • Show author(s) (1995). Production Regimes and the Changing Governance of the Firm.
 • Show author(s) (1989). Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail - laboratorium for et tverrfaglig eksperiment.
 • Show author(s) (1985). Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge. Norsk arbeidsliv i komparativt perspektiv. 36 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2008). Verdiorden. 333-334. In:
  • Show author(s) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Show author(s) (2008). Utdanningssosiologi. 322-324. In:
  • Show author(s) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Show author(s) (2008). Handlingsregime. 102-103. In:
  • Show author(s) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Show author(s) (1997). Rettferdiggjøring. 252-253. In:
  • Show author(s) (1997). Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1997). Handlingsregime. 102-103. In:
  • Show author(s) (1997). Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
Interview Journal
 • Show author(s) (2007). En egalitær elite. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 22-26.

More information in national current research information system (CRIStin)