Home
Signe Hjelen Stige's picture

Signe Hjelen Stige

Associate Professor
 • E-mailSigne.Stige@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 76
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Hovudvekta av forskinga mi har vore innanfor traumefeltet og innan kvalitativ psykoterapiforsking. I forbindelse med tsunamien i 2004 gjorde eg eit forskingsprosjekt knytt til NKVTS der vi undersøkte helsetilstanden til tamiliar i Noreg som opplevde at familie og vener på Sri Lanka vart ramma av tsunamien. Doktorgradsprosjektet mitt utforska korleis klientar utsett for menneskepåførte traumer opplevde prosessen som leia fram til hjelpsøking, deltaking i traumespesifikk gruppebehandling og eigen tilfriskingsprosess. Deltakarane frå doktorgradsprosjektet vart også intervjua 1 år seinare, for å kunne utforske tilfrisking over tid og måten ein brukar terapirelaterte ressursar i tida etter behandling.

Eg er for tida medforskar i fleire ulike forskingsprosjekt, inkludert studentar si oppleving av å delta på eit kort sjølvmedkjenslekurs, foreldre si oppleving av emosjonsfokusert foreldreveiledning, klientar si oppleving av å motta COS-P på DPS, og klientar si opplevinga av å motta MBCT og EFT. I tillegg har eg starta eit større prosjekt, i samarbeid med fleire helseforetak, der vi skal sjå på korleis ungdommar opplever møtet med psykisk helsevern når nokon andre har tatt initiativ til kontakten. 

Eg er også svært oppteken av klinisk opplæring, og korleis ein kan legge opp undervisninga så ein fasiliterer utvikling av terapeutiske ferdigheter på ein best mogleg måte. Saman med fleire kollegaer på Institutt for klinisk psykologi, samt kollegaer på Insitutt for global helse og samfunnsmedisin og på Haukeland Universitetssjukehus held vi no på med eit forprosjekt, der vi kartlegg kva type situasjonar psykologar og legar opplever som krevjande i samhandling med klientar. Basert på resultata frå denne forundersøkelsen ynskjer vi å utvikle eit videomateriale som kan nyttast i klinisk opplæring, og forske på effekten av denne typen opplæring.  

Eg er svært oppteken av behandling av vanskar etter kompleks traumatisering, samt korleis ein kan utvikle og trene sentrale terapeutiske ferdigheter og relasjonell kompetanse. Undevisninga mi er i hovudvekt knytt til terapeutopplæring, kommunikasjonskompetanse og behandling av kompleks traumatisering. I tillegg underviser eg i kvalitativ metode.

Academic article
 • 2020. The nature of youth in the eyes of mental-health care workers: Therapists' conceptualization of adolescents coming to therapy at others' initiative. International Journal of Mental Health Systems.
 • 2019. “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • 2019. “We all have a responsibility”: a narrative discourse analysis of an information campaign targeting help-seeking in first episode psychosis. International Journal of Mental Health Systems. 1-14.
 • 2019. “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research.
 • 2019. «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge . Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 135-146.
 • 2019. Pathways to Understanding – How Adult Survivors of Child Sexual Abuse Came to Understand that they had been Sexually Abused. Journal of Child Sexual Abuse. 205-221.
 • 2019. Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • 2019. Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • 2019. An Emotion Focused Family Therapy workshop for parents with children 6-12 years increased parental self-efficacy. Emotional and Behavioural Difficulties. 1-14.
 • 2019. "Needing different things from different people" - a qualitative exploration of recovery in firstepisode psychosis. Social Work in Mental Health. 75-95.
 • 2018. “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered and Experiential Psychotherapies. 139-159.
 • 2018. Trauma Clients’ Continuing Work on Relationships with Their Self and Others after Trauma-Specific Group Therapy. Self & Society. 74-85.
 • 2018. Medicine and meaning - How experienced therapists describe the role of medication in recovery processes in bipolar disorder. Counselling and Psychotherapy Research.
 • 2017. The role of therapy in personal recovery - Trauma clients' use of resources to continue positive processes following group therapy. Qualitative Social Work. 24-36.
 • 2017. Does a short self-compassion intervention for students increase healthy self-regulation? A randomized control trial. Scandinavian Journal of Psychology. 443-450.
 • 2017. 'If there's no stability around them': Experienced therapists' view on the role of patients' social world in recovery in bipolar disorder. International Journal of Mental Health Systems.
 • 2017. "Jeg forstår henne bedre nå" : en kvalitativ studie av foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Scandinavian Psychologist. 1-13.
 • 2016. Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • 2016. From painstaking work to a new way of meeting the world—Trauma clients’ experiences with skill training in a stabilization group approach. Psychotherapy Research.
 • 2016. From cumulative strain to available resources: A case study of the potential effects of new trauma on recovery. Illness, Crisis and Loss. 270-292.
 • 2015. Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 229-238.
 • 2013. The Process Leading to Help Seeking Following Childhood Trauma. Qualitative Health Research. 1295-1306.
 • 2013. Stories from the road of recovery - How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic Psychology. 3-18.
 • 2013. A meaningful struggle: Trauma clients' experiences with an inclusive stabilization group approach. Psychotherapy Research. 419-429.
 • 2011. A Stabilization Group Approach for Heterogeneous Populations of Trauma Clients. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 886-903.
 • 2010. Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture. 76-92.
 • 2007. The Development of Visual P3a and P3b. Developmental Neuropsychology. 563-584.
Reader opinion piece
 • 2011. Mediedekninga - eit hinder for hjelp? Vårt land. 20-21.
Popular scientific article
 • 2015. Fleksible terapeutar i faste strukturar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 888-891.
Doctoral dissertation
 • 2013. Stabilization groups for heterogeneous samples of trauma clients. Presentation of a new treatment approach, and a hermeneutical-phenomenological analysis of help seeking, treatment participation, and ways to positive change.
Poster
 • 2016. Experiences of meeting early intervention services for psychosis. Results from a narrative meta-synthesis of 17 qualitative studies on service user experiences.
 • 2016. Experiences of meeting early intervention services for psychosis. Results from a narrative meta-synthesis providing a systematic integration of 17 qualitative studies on service user experiences.
 • 2011. The help-seeking process among women with trauma-related symptoms. Preliminary results from a qualitative research project.
Academic literature review
 • 2017. How do people experience early intervention services for psychosis? A meta-synthesis. 259-272.
Article in business/trade/industry journal
 • 2009. Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 362-365.

More information in national current research information system (CRIStin)

Stiegler, J. R., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Schanche, E., & Binder, P. E. (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21. doi:10.1080/14779757.2018.1472138

Hansen, H., Stige, S. H., Moltu, C., Davidson, L., & Veseth, M. (2017). How Do People Experience Early Intervention Services for Psychosis? - A meta-synthesis. Qualitative Health Research, 28(2), 259-272. doi:10.1177/1049732317735080

Stige, S. H., Binder, P. E., & Veseth, M. (2017). The role of therapy in personal recovery - Trauma clients' use of resources to continue positive processes following group therapy. Qualitative Social Work, doi: 10.1177/1473325017699264

Dundas, I., Binder, P. E., Hansen, T. G. B., & Stige, S. H. (2017). Does a Short Self-Compassion Intervention for Students Increase Healthy Self- Regulation? A Randomized Control Trial. Scandinavian Journal of Psychology, 58(5), 443-450. doi: 10.1111/sjop.12385

Bøyum, H., & Stige, S. H. (2017). «Jeg forstår henne bedre nå» – En kvalitativ studie av Foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Scandinvian Psychologist, 4, e11. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e11

Veseth, M., Binder, P. E., & Stige, S. H. (2017). “If there’s no stability around them”: experienced therapists’ view on the role of patients’ social world in recovery in bipolar disorder. International Journal of Mental Health Systems, 11(55). https://doi.org/10.1186/s13033-017-0166-y

Stige, S. H., & Binder, P. E. (2016). From painstaking work to a new way of meeting the world—Trauma clients’ experiences with skill training in a stabilization group approach. Psychotherapy Research, 1-12. doi:10.1080/10503307.2016.1138335

Binder, P. E., Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist, 3, e8. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e8

Stige, S. H., & Halvorsen, M. S. (2016). From cumulative strain to available resources: A narrative case study of the potential effects of new trauma exposure on recovery. Illness, Crisis & Loss, 26(4), 270-292. doi: 10.1177/1054137316664177

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015a). Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(3), 229-238.

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015b). Fleksible terapeutar i faste strukturar. Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Stige, S. H., Træen, B., & Rosenvinge, J. H. (2013). The Process Leading to Help Seeking Following Childhood Trauma. Qualitative Health Research, 23(10), 1295-1306. doi:10.1177/1049732313503907

Stige, S. H., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). A meaningful struggle: Trauma clients' experiences with an inclusive stabilization group approach. Psychotherapy Research, 23(4), 419-429. doi:10.1080/10503307.2013.778437

Stige, S. H., Binder, P. E., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). Stories from the road of recovery – How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic Psychology, 65(1), 3-18. doi:10.1080/19012276.2013.796083

Stige, S. H. (2011). A Stabilization Group Approach for Heterogeneous Populations of Trauma Clients. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20(8), 886-903. doi: 10.1080/10926771.2011.627583

Stige, S. H., & Sveaass, N. (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 20(2), 76-92.

Stige, S. H. (2009). Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 362-365.

Stige, S., Fjell, A., Smith, L., Lindgren, M., & Walhovd, K. B. (2007). The Development of Visual P3a and P3b. Developmental Neuropsychology, 32(1), 563-584.

Eg er no involvert i fleire ulike forskingsprosjekt, inkludert studentar si oppleving av mindfulness-basert stressmestring, foreldre si oppleving av emosjonsfokusert foreldreveiledning, klientar si oppleving av å motta COS-P på DPS. I tillegg har eg starta eit større prosjekt, i samarbeid med fleire helseforetak, der vi skal sjå på korleis ungdommar med lite eigeopplevd hjelpebehov opplever møtet med psykisk helsevern.