Home
 • E-mailSigne.Stige@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 76
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Hovudvekta av forskinga mi har vore innanfor traumefeltet og innan kvalitativ psykoterapiforsking. I forbindelse med tsunamien i 2004 gjorde eg eit forskingsprosjekt knytt til NKVTS der vi undersøkte helsetilstanden til tamiliar i Noreg som opplevde at familie og vener på Sri Lanka vart ramma av tsunamien. Doktorgradsprosjektet mitt utforska korleis klientar utsett for menneskepåførte traumer opplevde prosessen som leia fram til hjelpsøking, deltaking i traumespesifikk gruppebehandling og eigen tilfriskingsprosess. Deltakarane frå doktorgradsprosjektet vart også intervjua 1 år seinare, for å kunne utforske tilfrisking over tid og måten ein brukar terapirelaterte ressursar i tida etter behandling.

Eg er for tida medforskar i fleire ulike forskingsprosjekt, inkludert studentar si oppleving av å delta på eit kort sjølvmedkjenslekurs, foreldre si oppleving av emosjonsfokusert foreldreveiledning, klientar si oppleving av å motta COS-P på DPS, og klientar si opplevinga av å motta MBCT og EFT. I tillegg har eg starta eit større prosjekt, i samarbeid med fleire helseforetak, der vi skal sjå på korleis ungdommar opplever møtet med psykisk helsevern når nokon andre har tatt initiativ til kontakten. 

Eg er også svært oppteken av klinisk opplæring, og korleis ein kan legge opp undervisninga så ein fasiliterer utvikling av terapeutiske ferdigheter på ein best mogleg måte. Saman med fleire kollegaer på Institutt for klinisk psykologi, samt kollegaer på Insitutt for global helse og samfunnsmedisin og på Haukeland Universitetssjukehus held vi no på med eit forprosjekt, der vi kartlegg kva type situasjonar psykologar og legar opplever som krevjande i samhandling med klientar. Basert på resultata frå denne forundersøkelsen ynskjer vi å utvikle eit videomateriale som kan nyttast i klinisk opplæring, og forske på effekten av denne typen opplæring.  

Eg er svært oppteken av behandling av vanskar etter kompleks traumatisering, samt korleis ein kan utvikle og trene sentrale terapeutiske ferdigheter og relasjonell kompetanse. Undevisninga mi er i hovudvekt knytt til terapeutopplæring, kommunikasjonskompetanse og behandling av kompleks traumatisering. I tillegg underviser eg i kvalitativ metode.

Academic article
 • Show author(s) (2023). Krevjande situasjonar i psykisk helsevern for born og unge – behandlarar si erfaring med og haldning til målretta trening og virtuell røyndom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 8-15.
 • Show author(s) (2023). How do young adults experience and understand the process of developing a first episode of psychosis? A qualitative exploration. Psychosis.
 • Show author(s) (2023). Clients’ experiences with a Trauma-sensitive mindfulness and compassion group intervention: a first-person perspective on change and change mechanisms. Psychotherapy Research.
 • Show author(s) (2022). Norwegian Firefighters’ Experiences of Rescue Work at Severe Traffic Accidents- A Qualitative Study. International Journal of Emergency Mental Health. 91-101.
 • Show author(s) (2022). Grief trajectories among bereaved parents after the 2011 Utøya terror attack: A qualitative analysis. Death Studies. 1-14.
 • Show author(s) (2022). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs–A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research. 1-13.
 • Show author(s) (2021). What do survivors of child sexual abuse believe will facilitate early disclosure of sexual abuse? Frontiers in Psychiatry. 1-8.
 • Show author(s) (2021). Parenthood—Lost and Found: Exploring Parents’ Experiences of Receiving a Program in Emotion Focused Skills Training. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Show author(s) (2021). Negotiating System Requirements to Secure Client Engagement – Therapist Strategies in Adolescent Psychotherapy Initiated by Others. Frontiers in Psychology. 1-15.
 • Show author(s) (2021). Goal management training for adults with ADHD – clients’ experiences with a group-based intervention. BMC Psychiatry. 12 pages.
 • Show author(s) (2021). Finding One's Footing When Everyone Has an Opinion. Negotiating an Acceptable Identity After Sexual Assault. Frontiers in Psychology.
 • Show author(s) (2021). Combining mindfulness and compassion in the treatment of complex trauma – a theoretical exploration. Revue Européenne du Trauma et de la Dissociation.
 • Show author(s) (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. Sage Open.
 • Show author(s) (2021). Barriers and Facilitators in Adolescent Psychotherapy Initiated by Adults – Experiences That Differentiate Adolescents’ Trajectories Through Mental Health Care. Frontiers in Psychology.
 • Show author(s) (2020). “To say it out loud is to kill your own childhood.” – An exploration of the first person perspective of barriers to disclosing child sexual abuse. Children and Youth Services Review. 1-9.
 • Show author(s) (2020). The nature of youth in the eyes of mental-health care workers: Therapists' conceptualization of adolescents coming to therapy at others' initiative. International Journal of Mental Health Systems.
 • Show author(s) (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies.
 • Show author(s) (2020). A Qualitative Study of Use of Mindfulness to Reduce Long-Term Use of Habit-Forming Prescription Drugs. Frontiers in Psychiatry.
 • Show author(s) (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Show author(s) (2019). “We all have a responsibility”: a narrative discourse analysis of an information campaign targeting help-seeking in first episode psychosis. International Journal of Mental Health Systems. 1-14.
 • Show author(s) (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Show author(s) (2019). «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge . Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 135-146.
 • Show author(s) (2019). Pathways to Understanding – How Adult Survivors of Child Sexual Abuse Came to Understand that they had been Sexually Abused. Journal of Child Sexual Abuse. 205-221.
 • Show author(s) (2019). Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Show author(s) (2019). Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Show author(s) (2019). An Emotion Focused Family Therapy workshop for parents with children 6-12 years increased parental self-efficacy. Emotional and Behavioural Difficulties. 1-14.
 • Show author(s) (2019). "Needing different things from different people" - a qualitative exploration of recovery in firstepisode psychosis. Social Work in Mental Health. 75-95.
 • Show author(s) (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered and Experiential Psychotherapies. 139-159.
 • Show author(s) (2018). Trauma Clients’ Continuing Work on Relationships with Their Self and Others after Trauma-Specific Group Therapy. Self & Society. 74-85.
 • Show author(s) (2018). Medicine and meaning - How experienced therapists describe the role of medication in recovery processes in bipolar disorder. Counselling and Psychotherapy Research.
 • Show author(s) (2017). The role of therapy in personal recovery - Trauma clients' use of resources to continue positive processes following group therapy. Qualitative Social Work. 24-36.
 • Show author(s) (2017). Does a short self-compassion intervention for students increase healthy self-regulation? A randomized control trial. Scandinavian Journal of Psychology. 443-450.
 • Show author(s) (2017). 'If there's no stability around them': Experienced therapists' view on the role of patients' social world in recovery in bipolar disorder. International Journal of Mental Health Systems.
 • Show author(s) (2017). "Jeg forstår henne bedre nå" : en kvalitativ studie av foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Scandinavian Psychologist. 1-13.
 • Show author(s) (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • Show author(s) (2016). From painstaking work to a new way of meeting the world—Trauma clients’ experiences with skill training in a stabilization group approach. Psychotherapy Research.
 • Show author(s) (2016). From cumulative strain to available resources: A case study of the potential effects of new trauma on recovery. Illness, Crisis and Loss. 270-292.
 • Show author(s) (2015). Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 229-238.
 • Show author(s) (2013). The Process Leading to Help Seeking Following Childhood Trauma. Qualitative Health Research. 1295-1306.
 • Show author(s) (2013). Stories from the road of recovery - How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic Psychology. 3-18.
 • Show author(s) (2013). A meaningful struggle: Trauma clients' experiences with an inclusive stabilization group approach. Psychotherapy Research. 419-429.
 • Show author(s) (2011). A Stabilization Group Approach for Heterogeneous Populations of Trauma Clients. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 886-903.
 • Show author(s) (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture. 76-92.
 • Show author(s) (2007). The Development of Visual P3a and P3b. Developmental Neuropsychology. 563-584.
Lecture
 • Show author(s) (2022). Keynote: Konsonanser og dissonanser over Dagens Grunntone: Forskning.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2011). Mediedekninga - eit hinder for hjelp? Vårt land. 20-21.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Fleksible terapeutar i faste strukturar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 888-891.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2013). Stabilization groups for heterogeneous samples of trauma clients. Presentation of a new treatment approach, and a hermeneutical-phenomenological analysis of help seeking, treatment participation, and ways to positive change.
Poster
 • Show author(s) (2022). Therapist responsiveness to ambivalence in eating disorder (ED) treatment- A qualitative study of therapist perspectives.
 • Show author(s) (2022). Therapist responsiveness in challenging situations – Results from two surveys on what situations therapists find most challenging.
 • Show author(s) (2016). Experiences of meeting early intervention services for psychosis. Results from a narrative meta-synthesis of 17 qualitative studies on service user experiences.
 • Show author(s) (2016). Experiences of meeting early intervention services for psychosis. Results from a narrative meta-synthesis providing a systematic integration of 17 qualitative studies on service user experiences.
 • Show author(s) (2011). The help-seeking process among women with trauma-related symptoms. Preliminary results from a qualitative research project.
Academic literature review
 • Show author(s) (2022). Possible paths to increase detection of child sexual abuse in child and adolescent psychiatry: a meta-synthesis of survivors’ and health professionals’ experiences of addressing child sexual abuse. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-27.
 • Show author(s) (2017). How do people experience early intervention services for psychosis? A meta-synthesis. Qualitative Health Research. 259-272.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2009). Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 362-365.

More information in national current research information system (CRIStin)

Dundas, I., Mæhle, E., & Stige, S. H. (2021). Finding One's Footing When Everyone Has an Opinion. Negotiating an Acceptable Identity After Sexual Assault. Frontiers in Psychology, 12, 649530. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.649530

Solberg, E. T., Halvorsen, J. E., & Stige, S. H. (2021). What Do Survivors of Child Sexual Abuse Believe Will Facilitate Early Disclosure of Sexual Abuse?. Frontiers in Psychiatry, 12, 639341. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.639341

Ansar, N., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Binder, P. E., & Stiegler, J. R. (2021). Parenthood-Lost and Found: Exploring Parents' Experiences of Receiving a Program in Emotion Focused Skills Training. Frontiers in Psychology, 12, 559188. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.559188

Stige, S. H., Binder, P.-E., Stiegler, J. R., Schanche, E., Hummelslund, D. A., & Hjeltnes, A. (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211009506

Strand, M., & Stige, S. H. (2021). Combining mindfulness and compassion in the treatment of complex trauma – a theoretical exploration. European Journal of Trauma & Dissociation, 5(3), 100217. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100217

Nordby, E. S., Gilje, S., Jensen, D. A., Sørensen, L., & Stige, S. H. (2021). Goal management training for adults with ADHD – clients’ experiences with a group-based intervention. BMC psychiatry, 21(1), 113. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03114-4

Stige, S. H., Barca, T., B., Lavik, K. O., & Moltu, C. (2021). Barriers and Facilitators in Adolescent Psychotherapy Initiated by Adults – Experiences That Differentiate Adolescents’ Trajectories Through Mental Health Care. Frontiers in Psychology, section Psychology for Clinical Settings, manuscript ID 633663

Dundas, I., Ravnanger, K., Binder, P.-E., & Stige, S. H. (2020). A Qualitative Study of Use of Mindfulness to Reduce Long-Term Use of Habit-Forming Prescription Drugs. Frontiers, doi: 10.3389/fpsyt.2020.493349

Barca, T. B., Moltu, C., Veseth, M., Fjellheim, G., & Stige, S. H. (2020). The nature of youth in the eyes of mental-health care workers: therapists’ conceptualization of adolescents coming to therapy at others’ initiative. International Journal of Mental Health Systems 14(1), doi: 10.1186/s13033-020-00363-w 

Halvorsen, J. E., Soltveit, E. T., & Stige, S. H. (2020). “To say it out loud is to kill your own childhood.” – An exploration of the first person perspective of barriers to disclosing child sexual abuse. Children and Youth Services Review, 113:104999, doi: 10.1016/j.childyouth.2020.104999

Dundas, I., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Stige, S. H. (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies. doi: 10.1080/07481187.2020.1740831

Binder, P.-E., Dundas, I., Stige, S. H., Hjeltnes, A., Woodfin, V., & Moltu, C. (2019). Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology, 10(2728). doi: 10.3389/fpsyg.2019.02728

Hansen, H., Stige, S. H., Davidson, L., Løberg, E.-M., & Veseth, M. (2019). "Needing different things from different people" -a qualitative exploration of recovery in first episode psychosis. Social Work in Mental Health, 18(5). doi: 10.1080/15332985.2019.1679324

Grue, M., Bytingsvik, M., & Stige, S. H. (2019). «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(3). doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-03-03

Nødtvedt, Ø. O., Binder, P.-E., Stige, S. H., Schanche, E., Stiegler, R., & Hjeltnes, A. (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01996

Wilhelmsen-Langeland, A., Aardal, H., Hjelmseth, V., Fyhn, K. L., & Stige, S. H. (2019). An Emotion Focused Family Therapy workshop for parents with children 6-12 years increased parental self-efficacy. Emotional and Behavioural Difficulties, 25(1). doi: 10.1080/13632752.2019.1655921

Stige, S. H., Dundas, I., Schanche, E., & Hjeltnes, A. (2019). Kva typar mellommenneskelige situasjonar opplever norske psykologar oftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(8).

Stige, S. H., Halvorsen, J. E., & Soltvedt, E. T. (2019). Pathways to Understanding – How Adult Survivors of Child Sexual Abuse Came to Understand that they had been Sexually Abused. Journal of Child Sexual Abuse, 29(11). doi: 10.1080/10538712.2019.1643432

Hansen, H., Stige, S. H., Moltu, C., Johannesen, J. O., Joa, I., Dybvig, S., & Veseth, M. (2019). "We all have a responsibility": a narrative discourse analysis of an information campaign targeting help-seeking in first episode psychosis. Internation Journal of Mental Health Systems, 13(32). doi: 10.1186/s13033-019-0289-4

Schanche, E., Hjeltnes, A., Nielsen, G., Stige, S. H., & Stiegler, J. R. (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research, 19(3). doi: 10.1002/capr.12211

Stige, S. H., Veseth, M., & Binder, P.-E. (2018). Trauma client's continuing work on relationships with their self and others after trauma-specific group therapy. Self & Society. An International Journal for Humanistic Psychology.

Veseth, M., Stige, S. H., & Binder, P.-E. (2018). Medicine and meaning - How experienced therapists describe the role of medication in recovery processes in bipolar disorder. Counselling and Psychotherapy Research, 19(2). doi: 10.1002/capr.12193

Stiegler, J. R., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Schanche, E., & Binder, P. E. (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21. doi:10.1080/14779757.2018.1472138

Hansen, H., Stige, S. H., Moltu, C., Davidson, L., & Veseth, M. (2017). How Do People Experience Early Intervention Services for Psychosis? - A meta-synthesis. Qualitative Health Research, 28(2), 259-272. doi:10.1177/1049732317735080

Stige, S. H., Binder, P. E., & Veseth, M. (2017). The role of therapy in personal recovery - Trauma clients' use of resources to continue positive processes following group therapy. Qualitative Social Work, doi: 10.1177/1473325017699264

Dundas, I., Binder, P. E., Hansen, T. G. B., & Stige, S. H. (2017). Does a Short Self-Compassion Intervention for Students Increase Healthy Self- Regulation? A Randomized Control Trial. Scandinavian Journal of Psychology, 58(5), 443-450. doi: 10.1111/sjop.12385

Bøyum, H., & Stige, S. H. (2017). «Jeg forstår henne bedre nå» – En kvalitativ studie av Foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Scandinvian Psychologist, 4, e11. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e11

Veseth, M., Binder, P. E., & Stige, S. H. (2017). “If there’s no stability around them”: experienced therapists’ view on the role of patients’ social world in recovery in bipolar disorder. International Journal of Mental Health Systems, 11(55). https://doi.org/10.1186/s13033-017-0166-y

Stige, S. H., & Binder, P. E. (2016). From painstaking work to a new way of meeting the world—Trauma clients’ experiences with skill training in a stabilization group approach. Psychotherapy Research, 1-12. doi:10.1080/10503307.2016.1138335

Binder, P. E., Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist, 3, e8. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e8

Stige, S. H., & Halvorsen, M. S. (2016). From cumulative strain to available resources: A narrative case study of the potential effects of new trauma exposure on recovery. Illness, Crisis & Loss, 26(4), 270-292. doi: 10.1177/1054137316664177

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015a). Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(3), 229-238.

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015b). Fleksible terapeutar i faste strukturar. Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Stige, S. H., Træen, B., & Rosenvinge, J. H. (2013). The Process Leading to Help Seeking Following Childhood Trauma. Qualitative Health Research, 23(10), 1295-1306. doi:10.1177/1049732313503907

Stige, S. H., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). A meaningful struggle: Trauma clients' experiences with an inclusive stabilization group approach. Psychotherapy Research, 23(4), 419-429. doi:10.1080/10503307.2013.778437

Stige, S. H., Binder, P. E., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). Stories from the road of recovery – How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic Psychology, 65(1), 3-18. doi:10.1080/19012276.2013.796083

Stige, S. H. (2011). A Stabilization Group Approach for Heterogeneous Populations of Trauma Clients. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20(8), 886-903. doi: 10.1080/10926771.2011.627583

Stige, S. H., & Sveaass, N. (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 20(2), 76-92.

Stige, S. H. (2009). Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 362-365.

Stige, S., Fjell, A., Smith, L., Lindgren, M., & Walhovd, K. B. (2007). The Development of Visual P3a and P3b. Developmental Neuropsychology, 32(1), 563-584.

Eg er no involvert i fleire ulike forskingsprosjekt, inkludert studentar si oppleving av mindfulness-basert stressmestring, foreldre si oppleving av emosjonsfokusert foreldreveiledning, klientar si oppleving av å motta COS-P på DPS. I tillegg har eg starta eit større prosjekt, i samarbeid med fleire helseforetak, der vi skal sjå på korleis ungdommar med lite eigeopplevd hjelpebehov opplever møtet med psykisk helsevern.