Home
Sigrid Eskeland Schütz's picture

Sigrid Eskeland Schütz

Professor
 • E-mailSigrid.Schytz@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 89+47 481 50 983
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
 • Since 2011 Schütz leads the research for the Research Group on Natural resource law, Environmental law and Development law at UiB. The group studies legal aspects of property, jurisdiction and management of ocean areas and marine resources, legal models for ecosystem-based management, petroleum and energy, spatial planning and building law, environmental impact assessments, impact of property regime and regulation on development of ecosystems and impact of property system, property registration and mortgage for economic development.

  The group is partially externally funded.

Schütz, S.E. «Environmental Law and Marine Governance», Guest lecture, The Norwegian China Law Centre, Faculty of Law, University of Bergen, under the Maritime Bergen Law Summer Programme, 2018.

Schütz S.E. “Making space for renewable energy”, Nordic student week, Bergen, Guest lecture, 2016.

Schütz, S.E. «Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv» (The lack of effectivness in international marine management). http://innsikt.bt.no 2015 (online newspaper).

Schütz, S.E. “Ecosystem-based marine management in Europe”. Nordisk Uke (Nordic meeting for law students); 2015.

Schütz, S.E. «Legal puzzle in the North Sea”. Hubro [Magazine] 2015.

Supervision of graduate students and post doctoral Fellows:

2017 -: Supervision of 1 PhD-Student, Faculty of Law, University of Tromsø
2014- : Supervision of 3 Master students, University of Oslo

Teaching

At the Faculty of Law in Bergen:

Since 1997 Schutz has been a lecturer in public and private law at the Master´s program at the Faculty of Law. 

2018: Maritime Bergen Law Summer Programme, The Norwegian China Law Centre, Uib, Norway

2018: Juristenes Utdanningssenter, Bergen, Norway

2013 - 2017: Centre for Continuing Education (EVU), UiB, Norway
Land use Planning/Environmental Law

2012 - 2017:  The Research- and Master Programme on Regions, Faculty of Humanities, UiB, Norway. REG303

At University of Life Science Ås

2013: Norwegian University of Life Science, Ås, Norway
Continuing Education, Environmental Impact Assessment
 

Academic article
 • Show author(s) (2022). Karnov lovkommentar. Plan- og bygningsloven. Kap 14. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Karnov lovkommentar, Plan- og bygningsloven. Kap 4. Generelle utredningskrav. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2021). Efficient marine environmental characterisation to support monitoring of geological CO2 storage. International Journal of Greenhouse Gas Control. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). From strategic marine planning to project licences – Striking a balance between predictability and adaptability in the management of aquaculture and offshore wind farms. Marine Policy. 1-11.
 • Show author(s) (2018). Marine Spatial Planning – Prospects for the Arctic. Arctic Review on Law and Politics. 44-66.
 • Show author(s) (2016). Coastal zone management – between politics and law: new guidelines for differentiated management of the shore zone in Norway. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 189-201.
 • Show author(s) (2014). Vassdirektivet - konsekvensar for næringsverksemd. Tidsskrift for eiendomsrett. 11-47.
 • Show author(s) (2012). Statlege planretningslinjer for forvaltning av strandsona. Tidsskrift for eiendomsrett. 87-119.
 • Show author(s) (1999). Tilrettelegging av miljøkvalitet i bustadområde. Kart og Plan. 195-203.
 • Show author(s) (1997). Ansvar for skade ved "forurensning som er tillatt", forureiningslova § 56. Det juridiske fakultets skriftserie. 71 pages.
Report
 • Show author(s) (2024). Legal pathways towards sustainable blue food systems in the aquaculture sector . .
 • Show author(s) (2023). Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites. .
 • Show author(s) (2023). Inntekts- og utbyggingsdepartementa finter Klima- og miljødepartementet, og kjem unna med det, i rapporten Hvem har makt i norsk klimapolitikk. 2. 2. .
 • Show author(s) (2023). Faglig grunnlag for overordnede prinsipper for arealbruk til havs. .
 • Show author(s) (2021). Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites. ACTOM project report. Version 1.0. .
 • Show author(s) (2020). Unntak fra plikten til å utføre miljøkonsekvensutredning i lys av EØS-retten. .
 • Show author(s) (2016). Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. .
Lecture
 • Show author(s) (2024). Forskning og utdanning rundt havvind .
 • Show author(s) (2023). Paneldebatt: Ei storstilt utbygging av havvind har store konsekvensar for miljøet i havet. Kva veit vi, og kva treng vi å vite?
 • Show author(s) (2022). Paneldebatt; Hvordan ta vare på havet på en bærekraftig måte?
 • Show author(s) (2022). Havets vegetasjon: Hva skjer med den blå skogen? .
 • Show author(s) (2022). Energiomstilling: Viktigheten av et godt juridisk og økonomisk rammeverk .
 • Show author(s) (2021). Regulering av vindkraft på land og til havs; fellestrekk og ulikskapar.
 • Show author(s) (2021). Klimasøksmålet og dommen i Høyesterett.
 • Show author(s) (2021). Klimadommen forklart. Paneldebatt om klimasøksmålet og dets betydning.
 • Show author(s) (2021). Klimadommen - ein samtale.
 • Show author(s) (2021). Can we achieve "good environmental status" in lakes, rivers, fjords and seas?
 • Show author(s) (2021). Brannslukking eller føre-var? EU-retten si rolle i europeisk miljøforvaltning.
 • Show author(s) (2020). Moderator, paneldebatt.
 • Show author(s) (2019). Klimasøksmålet - ny runde.
 • Show author(s) (2018). Bridging marine science and policy through legal research.
 • Show author(s) (2016). Klima, juss og etikk: Kor stor risiko har éin generasjon lov å utsetje neste generasjon for?
 • Show author(s) (2015). Ecosystem-based marine management in Europe.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Innlegg og panelsamtale: Tøyeligheten i lovverket.
 • Show author(s) (2022). Paneldebatt:"Klimasøksmål jorden rundt - hvem, hva, hvorfor?" .
 • Show author(s) (2021). Filmpresentasjon om karbonlagring og juss.
 • Show author(s) (2020). Paneldebatt om Borgarting lagmannsrett-klimasøksmålet.
 • Show author(s) (2019). Panellist. Maritime governance, maritime genetic resources, ocean and climate.
 • Show author(s) (2019). Juss på nynorsk.
 • Show author(s) (2018). Presentasjon av marin forsking.
 • Show author(s) (2017). Kva direkte og indirekte rolle spelar EØS-avtalen for forvalting av marine miljø og areal?
 • Show author(s) (2017). Climate and energy transition in the context of law.
 • Show author(s) (2016). Grunnlova § 112 og miljølovgjevingstiltak. -Korleis sikrar styresmaktene livsgrunnlaget for akvatiske økosystem? .
 • Show author(s) (2015). Økosystema i havet – siste utpost for lovløysa?
 • Show author(s) (2006). Nye krav til miljøkonsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova.
 • Show author(s) (2006). "Utviklingstrekk i tilhøvet mellom privat eigedomsrett og offentleg styring.".
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). Regulatory facilitation for multiuse in marine industrialised areas.
 • Show author(s) (2023). Vindkraft.
 • Show author(s) (2023). Responsible legal research for the future- Bridging science and policy through legal research.
 • Show author(s) (2023). Eit hav av moglegheiter.
 • Show author(s) (2023). Bringing Marine Spatial Planning processes into a Nordic context: What do we need to know?
 • Show author(s) (2022). The role of CCS in the offshore energy transition: Hydrogen, Energy Islands and Multi-Use? .
 • Show author(s) (2022). Presentation:Faster permission process for Norwegian offshore wind?/Panel debate: 3 GW in Norwegian waters before 2030 - what does it take?
 • Show author(s) (2022). Offshore wind in Utsira and Sørlige Nordsjø II, phase I; what now?
 • Show author(s) (2022). Marin arealplanlegging.
 • Show author(s) (2022). Kraftdebatten. Kva vil vi med den fornybare krafta vår? Elektrifisering, landstrøm, havvind, nye grønne næringar, krafteksport.
 • Show author(s) (2022). Konsesjonsprosess for havvind.
 • Show author(s) (2022). Klimasøksmålet til Menneskerettighetsdomstolen. Kan vi løse klimaspørsmål og andre gjenstridige problem i domstolene? Vil Den europeiske menneskerettighetsdomstolen holde statene ansvarlig for klimaendringene?
 • Show author(s) (2022). Karbonlagring.
 • Show author(s) (2022). Is maritime multi-use the future?
 • Show author(s) (2022). Integrated maritime policy and law - Prospects for the Arctic.
 • Show author(s) (2022). Arealbruk og arealfordeling til havs - prinsipper for prioritering. Flerbruk og sambruk. .
 • Show author(s) (2022). ACT on Marine Monitoring, project presentation.
 • Show author(s) (2021). Prioritising under contested public perceptions - how policy, regulation, technology and responsible research and innovation (RRI) frame public perception on climate technologies.
 • Show author(s) (2020). Plast som hamnar i naturen - kva ansvar kviler på næringslivet?
 • Show author(s) (2020). Part 1: CCS regulatory framework.
 • Show author(s) (2020). Monitoring offshore CO2 storage projects, aligning capabilities with regulations and public expectations. .
 • Show author(s) (2020). Klimasøksmålet, og følgjer for plan- og bygningsretten.
 • Show author(s) (2019). Moderator. Ocean-related research and innovation.
 • Show author(s) (2019). Legal perspectives in Norwegian Aquaculture.
 • Show author(s) (2019). International and national environmental disasters.
 • Show author(s) (2019). From Strategic Marine Planning to Project Licences.
 • Show author(s) (2019). Environmental Law and Marine Pollution.
 • Show author(s) (2019). Designing a Refined Legal Framework for Offshore Wind in the North Sea Basin (DeWindSea).
 • Show author(s) (2019). Carbon capture storage, legal constraints and opportunities.
 • Show author(s) (2019). CCS legal aspects.
 • Show author(s) (2019). Arrangør av seminar. Project presentation.
 • Show author(s) (2018). From strategic marine planning to project licences -Between foreseeability and adaptivity in management of aquaculture and off shore wind farms.
 • Show author(s) (2018). Blå vekst - grønt press; akvakultur og vindmøller i norsk og skotsk sone.
 • Show author(s) (2017). Villfiskomsetning - monopol og avtalefridom.
 • Show author(s) (2017). Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
 • Show author(s) (2017). Ny konsekvensutgreiingsforskrift; kva er nytt og kvifor?
 • Show author(s) (2017). Marin rettsforskning.
 • Show author(s) (2017). Legal perspectives on marine management.
 • Show author(s) (2017). Kyst og hav i møte med miljøretten.
 • Show author(s) (2017). Kommunen som forureinar og lokal forureiningsmyndigheit.
 • Show author(s) (2017). Klimatiltak i planlegging: Oversikt over materielle og prosessuelle reglar i plan- og bygningslova.
 • Show author(s) (2017). Comment to key note lecture: How to achieve a sustainable future?
 • Show author(s) (2017). Administrative review in Norwegian land-use planning.
 • Show author(s) (2016). Rettslege rammer for sjødeponi.
 • Show author(s) (2016). Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt.
 • Show author(s) (2016). Miljøkvalitetsnormer i kystsonen.
 • Show author(s) (2016). Making space for renewable energy.
 • Show author(s) (2016). Konsekvensutgreiing av reguleringsplaner.
 • Show author(s) (2016). Konsekvensutgreiing.
 • Show author(s) (2015). Marine Spatial Planning — Prospects for the Arctic.
 • Show author(s) (2015). Legal aspects to renewable energy production in marine areas and coastal zone.
 • Show author(s) (2015). I kva grad prøver domstolane politiske og verdiladde avvegingar i forvaltinga og spørsmål om ei avgjerd er rimeleg?
 • Show author(s) (2015). Environmental quality norms in marine management.
 • Show author(s) (2014). Rettslege miljøkvalitetskrav til arktiske marine økosystem.
 • Show author(s) (2014). Kan vi normere økosystema? – særleg om miljøkrav knytt til sjø og vatn.
 • Show author(s) (2014). Framtida for forvalting av marine miljø og areal - direkte og indirekte innverknad frå EU.
 • Show author(s) (2013). Vassdirektivet - verknader for konsesjonstildeling.
 • Show author(s) (2013). Science, Law and Politics. Evidence-based management of marine ecosystems.
 • Show author(s) (2012). Realisering av miljøkvalitetsmål gjennom marin arealplanlegging og sektorforvaltning.
 • Show author(s) (2012). Operasjonalisering av økosystembasert forvaltning. -Mot regionalisering av marin forvaltning?
 • Show author(s) (2012). Naturmangfaldlova.
 • Show author(s) (2012). Gjennomføringa av EUs vassrammedirektiv (2000/60/EF) i norsk rett: konsekvensar for vassforvalting og næringsverksemd.
 • Show author(s) (2011). Vassdirektivet - mot ei økosystemforvalting av vassressursane?
 • Show author(s) (2011). Science, Law and Politics – Scientific or evidence-based knowledge in management of ecosystems.
 • Show author(s) (2011). Regionalisering av havområde.
 • Show author(s) (2011). Arealplanlegging.
 • Show author(s) (2010). Nye strategiar for marin areal- og ressursforvaltning i Nordområda.
 • Show author(s) (2007). Erstatningsansvar for forurensningsskade.
 • Show author(s) (2007). Ekspropriasjon og erstatning etter planlova - rettsprinsipp og hovudliner i reguleringa.
 • Show author(s) (2005). EØS-rettslege krav til konsekvensanalyser - relevans for petroleumsverksemda?
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2023). Stortinget bør setje krav til kjøparar av norsk gass. Rett24.no.
Other presentation
 • Show author(s) (2023). Forskningstorget, spillapp for barn for illustrasjon av miljøproblem.
Short communication
 • Show author(s) (2021). Marine Monitoring of Storage Sites, Potential Conflicts in Regulations and Technological Capabilities. ghgt online scientific paper.
Book review
 • Show author(s) (2011). Hans Chr. Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 284-300.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2020). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) (2013). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). EØS-puslespelet og brikkene som manglar. http://innsikt.bt.no.
 • Show author(s) (2015). Domstolsprøving av forvaltninga. http://innsikt.bt.no.
 • Show author(s) (2015). Distré eller juksemaker? Eksamensjuks i Høgsterett. http://innsikt.bt.no.
 • Show author(s) (2015). Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv. http://innsikt.bt.no.
 • Show author(s) (2014). Sjødeponi - alt du treng å vite for å ha eit ord med i laget. http://innsikt.bt.no.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Inntekts- og utbyggingsdepartementa finter Klima- og miljødepartementet, og kjem unna med det. Rett24.no.
 • Show author(s) (2021). Det lovforslaget som er fremja, gjev ikkje ei god rettsleg handterig av kvepsebolet i plan- og bygningslova; dispensasjonssaker. Bergens Arbeiderblad (BA).
 • Show author(s) (2020). Omkamp om dipensasjon. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2016). Ein juridisk floke. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). Tid for helsesjekk -Bør vi ha betre oversikt over vassressursane si helse? http://innsikt.bt.no.
 • Show author(s) (2010). Ei framtid med færre kjemikaliar. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). The Community of Interest Approach in International Water Law. A Legal Framework for Common Management of International Watercourses.
 • Show author(s) (2007). Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak. Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
 • Show author(s) (2006). Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
Interview
 • Show author(s) (2024). Staten tapte rettssak, men ikke sikkert det stenger oljefelt.
 • Show author(s) (2024). Staten tapte klimasøksmål, men hva betyr det?
 • Show author(s) (2024). Miljørørsla tapte mot staten i Førdefjorden.
 • Show author(s) (2024). Jusprofessor om oljedommen: – Begrensede konsekvenser.
 • Show author(s) (2023). Vi trenger arealplaner til havs.
 • Show author(s) (2022). Rådmann stiller spørsmål ved "kvasibehandling" av saker.
 • Show author(s) (2022). Professor: Slik kan konsesjonsprosessen for havvind effektiviseres.
 • Show author(s) (2022). Professor: Langt flere oljevedtak kan være ulovlige.
 • Show author(s) (2022). Equinor kan få oljeskatt på Trollvind.
 • Show author(s) (2021). Noors Hooggerechtshof stelt Sami-gemeenschap in het gelijk: vergunningen voor windmolens zijn onwettig.
 • Show author(s) (2021). Hotell nekter badegjester å bruke stranda.
 • Show author(s) (2020). -Nei, Time risikerer ikkje millionsøksmål.
 • Show author(s) (2019). Over en tredjedel av byggeløyvene som blir gitt i Fjell, er dispensasjoner.
 • Show author(s) (2019). Jusprofessor tviler på at lakseproduksjonen må tas ned.
 • Show author(s) (2019). EU-direktiv kan stoppe vekst i norsk oppdrett.
 • Show author(s) (2017). Paragrafer om å flytte fjell.
 • Show author(s) (2016). Kan ikke straffes for å plante poteter.
 • Show author(s) (2015). Snart kommer utlysningen fra Akademiaavtalen.
 • Show author(s) (2015). Legal puzzle in the North Sea.
 • Show author(s) (2015). Eit puslespel i Nordsjøen. Korleis skal ein best forvalte eit økosystem?
 • Show author(s) (2011). Midt i den problematiske strandsonen.
 • Show author(s) (2010). Varslet ingen om radioaktivt avfall.
 • Show author(s) (2010). Mindre rom for dispensasjon - ekspertintervjuet.
 • Show author(s) (2008). "Flyplass-naboer kan ha krav på erstatning.".
 • Show author(s) (2007). Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • Show author(s) (2007). Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • Show author(s) (2007). Forskere uten lampefeber.
 • Show author(s) (2007). "Kanadaskogen skal utredes".
 • Show author(s) (2007). "Bergen får ikke lov til å fjerne piggdekkavgiften".
 • Show author(s) (2006). "Taper 40 millioner på kommunal retrett.".
 • Show author(s) (2005). "Begår ikke kontrakstsbrudd".
Documentary
 • Show author(s) (2012). Kystbelta i Europa er under press. Hyttebygging, næringsaktivitet og fornybar energiproduksjon, naturvern og allemannsrett - alle vil ha sin bit av strandsona. Er det stat eller kommune som sit i førarsetet? Friområde eller rorbu?
Programme management
 • Show author(s) (2023). Klimasøksmålet til Menneskerettighetsdomstolen.
Programme participation
 • Show author(s) (2024). Mijøbevegelsen tapte søksmål om Førdefjorden.
 • Show author(s) (2024). I dag kjem saka om Førdefjorden. Nyhetsmorgen - TV.
 • Show author(s) (2013). Le Bonheur en Scandinavie.
 • Show author(s) (2006). Intervju, TV2-nyhetene.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2024). Offshore Wind Licensing in Norway. 21 pages.
 • Show author(s) (2023). Legal engineering grappling with systemic faults and flaws in ecosystem law. 22 pages.
 • Show author(s) (2022). Localizing the Sustainable Development Goals for Marine and Coastal Management in Norway: A Venture Overdue. . 17 pages.
 • Show author(s) (2020). Rammer for ein god oppvekst - korleis skal plan- og bygningslova sikre "barnets beste"? 19 pages.
 • Show author(s) (2019). Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 pages.
 • Show author(s) (2018). Article 74. Protective measures. 17 pages.
 • Show author(s) (2018). Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. 7 pages.
 • Show author(s) (2016). Sjødeponi - utfylling av ei lakune i vassreguleringa? 16 pages.
 • Show author(s) (2016). Renewable energy production in marine areas and coastal zone – the Norwegian model. 5 pages.
 • Show author(s) (2016). Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt. 24 pages.
 • Show author(s) (2015). Vurderingar av proporsjonalitet i EU-/EØS-retten. 40 pages.
 • Show author(s) (2014). Internasjonale og EØS-rettslege perspektiv. 39 pages.
 • Show author(s) (2013). Strategiar i forvalting av marine økosystem. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). Tolegrense ved forureiningsskade på person. 12 pages.
Poster
 • Show author(s) (2023). Assurance offshore CO2 monitoring, a cross-disciplinary approach. .
 • Show author(s) (2021). Marine Monitoring of Storage Sites, Potential Conflicts in Regulations and Technological Capabilities.
 • Show author(s) (2019). Faculty of Law and Bergen Offshore Wind Centre - DeWindSea & Gov-Wind Projects .
Foreword
 • Show author(s) (2013). Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.

More information in national current research information system (CRIStin)

 • Schütz is leading the project “Challenges to law due to climate change” financing master students (60 ETC), in collaboration with the Norwegian Climate Foundation, financed by the Fritt Ord (Free Speech)-foundation and Sparebanken Vest, an independent listed financial services group engaged in banking and financing activities in Western Norway.
   
 • Schütz is part of the management team of the research project “Legal governance in land use planning [GOVLAND] -Striking a balance between national and municipal power and between private initiative and public control”, funded by Research Council of Norway. The project has international partners from Montréal, Canada and Aberdeen, Scotland.
   
 • Schütz and is leading the interdisciplinary research project “Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics” (LEG-ARCH), with funding from the University of Bergen, a collaborative project between the Faculty of Law and the Department of Comparative Politics, Social Science Faculty, both UIB.