Home
Thomas Eeg's picture

Thomas Eeg

Professor
 • E-mailThomas.Eeg@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 83+47 924 31 114
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2018. Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 313-327.
 • Show author(s) 2018. Om legaldefinering av "dødsdisposisjon". Lov og Rett. 250-257.
 • Show author(s) 2017. Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 133-161.
 • Show author(s) 2013. Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-274.
 • Show author(s) 2011. Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker. Lov og Rett. 383-403.
 • Show author(s) 2011. Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 258-280.
 • Show author(s) 2010. Samboeres arve- og uskifterettslige stilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 25-59.
 • Show author(s) 2009. Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet? Jussens venner. 61-154.
 • Show author(s) 2008. Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer, nye problemer - og noen gamle. Jussens venner. 215-261.
 • Show author(s) 2007. Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 82-118.
 • Show author(s) 2007. Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 196-204.
 • Show author(s) 1994. Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Report
 • Show author(s) 2017. Splitting up and legal family formats in Norway. .
 • Show author(s) 2017. Parenting and legal family formats in Norway. .
 • Show author(s) 2017. Formalisation of legal Family formats in Norway. .
 • Show author(s) 2017. Death and legal Family formats in Norway. .
 • Show author(s) 2016. WCAG 2016 Country report - Norway. .
 • Show author(s) 2014. NOU 2014: 1 Ny arvelov - høringsuttalelse. .
 • Show author(s) 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander. .
 • Show author(s) 2014. Høringsuttalelse NOU 2014:1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner. .
Lecture
 • Show author(s) 2018. Frihet til å testamentere vs. beskyttelse av nærståendes arvekrav - et klassisk problem i en moderne tapning.
 • Show author(s) 2015. Hva forskes det på i Norge innen familieretten?
 • Show author(s) 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander.
 • Show author(s) 2011. Sameieandeler og vederlagskrav ved opphør av samboerskap.
 • Show author(s) 2009. Samboeres rett til arv og uskifte.
 • Show author(s) 2006. Prinsippet om skjevdeling - hva er det, og hvor langt rekker det?
 • Show author(s) 1996. Enkelte praktiske familie-, arve- og skifterettslige problemer.
 • Show author(s) 1995. Skifte m.m.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2010. Viktige nye regler i familie- og arveretten.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Om forbigått arvings arvingers tilbakesøkingskrav.
 • Show author(s) 2018. Presentasjon og diskusjon av Prop L 107 (2017-18) om lov om arv og dødsboskifte.
 • Show author(s) 2015. Formal and informal adult relationships.
 • Show author(s) 2014. On the legal situation for surviving spouses and cohabitants - time for a new approach?
 • Show author(s) 2012. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering?
 • Show author(s) 2012. Inheritance Rights for Cohabitants. Current Norwegian Law and some Thoughts on future Regulation.
 • Show author(s) 2012. Erfaringer med den norske skjevdelingsregelen.
 • Show author(s) 2011. Problemstillinger knyttet til gaver fra uskiftebo.
 • Show author(s) 2011. Nye høyesterettsdommer om oppgjør etter brudd i samboerforhold.
 • Show author(s) 2010. tolking m.v. av testamenter.
 • Show author(s) 2008. Skjevdeling under skifteoppgjør - herunder om skjevdeling m.v. av næringsvirksomhet.
 • Show author(s) 2007. Skifte og skjevdeling. Særlig om verdistigning, gjeld og avkastning.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2019. Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. 27-27.
 • Show author(s) 2012. Arverettsforskning: Noe for deg? Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 29.
 • Show author(s) 2011. Vrangforestillinger om ekteskapsloven. Bergens Tidende. 28-28.
Book review
 • Show author(s) 2010. Uskifte. John Asland. Lov og Rett. 91-93.
 • Show author(s) 2010. Tilbakekall av testamenter. Peter Hambro. Lov og Rett. 634-637.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2008. FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Det juridiske fakultets skriftserie, UiB.
Academic monograph
 • Show author(s) 2006. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2012. Høyesteretts wake-up-call til samboere. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 14-15.
 • Show author(s) 2007. Kommentar til mønsterbesvarelse erstatningsrett eksamen 2005. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 74-86.
Feature article
 • Show author(s) 1998. Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk juss. 96-100.
 • Show author(s) 1993. Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 37-39.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2004. Deling av ektefellers formuer ved seperasjon og skilsmisse (Doktoravhandling).
 • Show author(s) 2004. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skillsmisse.
Interview
 • Show author(s) 2020. Skulle betale brorens gjeld da han døde – ble nektet innsyn av banken.
 • Show author(s) 2020. Skifteattest og innsyn i avdødes gjeldsforhold.
 • Show author(s) 2020. Hva skjer med dødsbo der avdøde tilsynelatende ikke har arvinger?
 • Show author(s) 2020. Arveretten inntar NRK.
 • Show author(s) 2020. Arver formuer fra ukjente, fjerne slektninger .
 • Show author(s) 2012. - Provokasjon fra Høyesterett.
 • Show author(s) 2010. Samboerkontrakt og testament.
 • Show author(s) 2010. Risikofylt å være samboere uten en skriftlig kontrakt.
 • Show author(s) 2009. Arvestrid.
 • Show author(s) 2007. Skal sikre samboer'n.
 • Show author(s) 2007. Mekler gir billigere samlivsbrudd/Klar avtale hindrer trøbbel.
 • Show author(s) 2007. Anbefaler ekteskapet/Kan få arverett.
 • Show author(s) 2005. Får ikke arv uten dødsattest.
 • Show author(s) 1997. Samboer med forsikringsmareritt.
Programme participation
 • Show author(s) 2020. Ukjent arving - Skjønnhetsdamens hemmelighet.
 • Show author(s) 2020. Ukjent arving - Sjakkmesterens millioner.
 • Show author(s) 2020. Ukjent arving - Onkelen som forsvant.
 • Show author(s) 2020. Ukjent arving - Mannen uten land.
 • Show author(s) 2020. Ukjent arving - Bestefars svik.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Pensjonsrettigheter, skilsmisse og FNs kvinnekonvensjon. 27 pages.
 • Show author(s) 2020. Intestate Succession and Undivided Estate: For Spouses and Cohabitants in Norway. 28 pages.
 • Show author(s) 2020. Compulsory Portion and Minimum Inheritance in Norway. 38 pages.
 • Show author(s) 2017. Registered Partnerships in Norway. 27 pages.
 • Show author(s) 2013. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? 12 pages.
 • Show author(s) 2013. Inheritance Rights for Cohabitants: Current Norwegian Law and Some Thoughts on Future Regulations. 10 pages.
 • Show author(s) 2013. Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst. 12 pages.
 • Show author(s) 2008. Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen. 10 pages.
 • Show author(s) 2007. Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? 17 pages.
 • Show author(s) 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. 9 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) 2018. Some recent developments in Norwegian Family Law . Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1397-1399.
 • Show author(s) 2017. Recent Development in Law of Persons, Family and Inheritance in Norway. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1466-1468.
Foreword
 • Show author(s) 2013. Forord. 5-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence