Home
Thomas Eeg's picture

Thomas Eeg

Professor
 • E-mailthomas.eeg@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 83+47 924 31 114
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) - §§ 83-181. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2023). Hvem har og hvem bør ha testasjonskompetanse? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 215-224.
 • Show author(s) (2021). Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) - stjernenote og §§ 1-82. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2018). Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 313-327.
 • Show author(s) (2018). Om legaldefinering av "dødsdisposisjon". Lov og Rett. 250-257.
 • Show author(s) (2017). Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 133-161.
 • Show author(s) (2013). Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-274.
 • Show author(s) (2011). Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker. Lov og Rett. 383-403.
 • Show author(s) (2011). Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 258-280.
 • Show author(s) (2010). Samboeres arve- og uskifterettslige stilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 25-59.
 • Show author(s) (2009). Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet? Jussens venner. 61-154.
 • Show author(s) (2008). Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer, nye problemer - og noen gamle. Jussens venner. 215-261.
 • Show author(s) (2007). Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 82-118.
 • Show author(s) (2007). Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 196-204.
 • Show author(s) (1994). Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Report
 • Show author(s) (2017). Splitting up and legal family formats in Norway. .
 • Show author(s) (2017). Parenting and legal family formats in Norway. .
 • Show author(s) (2017). Formalisation of legal Family formats in Norway. .
 • Show author(s) (2017). Death and legal Family formats in Norway. .
 • Show author(s) (2016). WCAG 2016 Country report - Norway. .
 • Show author(s) (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov - høringsuttalelse. .
 • Show author(s) (2014). Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander. .
 • Show author(s) (2014). Høringsuttalelse NOU 2014:1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Tap av evna til sjølvbestemmelse, framtidsfullmakt og arv.
 • Show author(s) (2023). Grunnkurs i arverett - En oppdatert innføring i sentrale arverettslige emner.
 • Show author(s) (2018). Frihet til å testamentere vs. beskyttelse av nærståendes arvekrav - et klassisk problem i en moderne tapning.
 • Show author(s) (2015). Hva forskes det på i Norge innen familieretten?
 • Show author(s) (2014). Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander.
 • Show author(s) (2011). Sameieandeler og vederlagskrav ved opphør av samboerskap.
 • Show author(s) (2009). Samboeres rett til arv og uskifte.
 • Show author(s) (2006). Prinsippet om skjevdeling - hva er det, og hvor langt rekker det?
 • Show author(s) (1996). Enkelte praktiske familie-, arve- og skifterettslige problemer.
 • Show author(s) (1995). Skifte m.m.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Testamenter og fremtidsfullmakter.
 • Show author(s) (2023). Fremtidsfullmakter og testament.
 • Show author(s) (2023). Fremtidsfullmakter og arv.
 • Show author(s) (2023). Fremtidsfullmakt, testament og tap av evne til å bestemme selv.
 • Show author(s) (2022). Tap av selvbestemmelsesrett, fremtidsfullmakt og arv.
 • Show author(s) (2022). Svekket autonomi, fremtidsfullmakt og testament.
 • Show author(s) (2022). Om arv og fremtidsfullmakter.
 • Show author(s) (2022). Om arv og fremtidsfullmakt.
 • Show author(s) (2021). Arv og fremtidsfullmakt.
 • Show author(s) (2010). Viktige nye regler i familie- og arveretten.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Om forbigått arvings arvingers tilbakesøkingskrav.
 • Show author(s) (2018). Presentasjon og diskusjon av Prop L 107 (2017-18) om lov om arv og dødsboskifte.
 • Show author(s) (2015). Formal and informal adult relationships.
 • Show author(s) (2014). On the legal situation for surviving spouses and cohabitants - time for a new approach?
 • Show author(s) (2012). Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering?
 • Show author(s) (2012). Inheritance Rights for Cohabitants. Current Norwegian Law and some Thoughts on future Regulation.
 • Show author(s) (2012). Erfaringer med den norske skjevdelingsregelen.
 • Show author(s) (2011). Problemstillinger knyttet til gaver fra uskiftebo.
 • Show author(s) (2011). Nye høyesterettsdommer om oppgjør etter brudd i samboerforhold.
 • Show author(s) (2010). tolking m.v. av testamenter.
 • Show author(s) (2008). Skjevdeling under skifteoppgjør - herunder om skjevdeling m.v. av næringsvirksomhet.
 • Show author(s) (2007). Skifte og skjevdeling. Særlig om verdistigning, gjeld og avkastning.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2019). Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. 27-27.
 • Show author(s) (2012). Arverettsforskning: Noe for deg? Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 29.
 • Show author(s) (2011). Vrangforestillinger om ekteskapsloven. Bergens Tidende. 28-28.
Book review
 • Show author(s) (2022). Livsfellesskap—Rettsfellesskap. Festskrift til Tone Sverdrup 70 år, edited by John Asland, Aslak Syse, Katrine Kjærheim Fredwall and Tone Wærstad. International Journal of Law, Policy and the Family. 7 pages.
 • Show author(s) (2010). Uskifte. John Asland. Lov og Rett. 91-93.
 • Show author(s) (2010). Tilbakekall av testamenter. Peter Hambro. Lov og Rett. 634-637.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2013). Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2008). FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Universitetet i Oslo.
Academic monograph
 • Show author(s) (2022). Arveretten.
 • Show author(s) (2006). Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2012). Høyesteretts wake-up-call til samboere. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 14-15.
 • Show author(s) (2007). Kommentar til mønsterbesvarelse erstatningsrett eksamen 2005. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 74-86.
Feature article
 • Show author(s) (1998). Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk juss. 96-100.
 • Show author(s) (1993). Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 37-39.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2004). Deling av ektefellers formuer ved seperasjon og skilsmisse (Doktoravhandling).
 • Show author(s) (2004). Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skillsmisse.
Interview
 • Show author(s) (2021). Støttekontakt arvet leilighet: Har aldri opplevd lignende sak.
 • Show author(s) (2021). River slekter fra hverandre: - Mange er grådige.
 • Show author(s) (2021). Regel skaper bitre arvestrider - Barn trues av foreldre.
 • Show author(s) (2020). Skulle betale brorens gjeld da han døde – ble nektet innsyn av banken.
 • Show author(s) (2020). Skifteattest og innsyn i avdødes gjeldsforhold.
 • Show author(s) (2020). Hva skjer med dødsbo der avdøde tilsynelatende ikke har arvinger?
 • Show author(s) (2020). Arveretten inntar NRK.
 • Show author(s) (2020). Arver formuer fra ukjente, fjerne slektninger .
 • Show author(s) (2012). - Provokasjon fra Høyesterett.
 • Show author(s) (2010). Samboerkontrakt og testament.
 • Show author(s) (2010). Risikofylt å være samboere uten en skriftlig kontrakt.
 • Show author(s) (2009). Arvestrid.
 • Show author(s) (2007). Skal sikre samboer'n.
 • Show author(s) (2007). Mekler gir billigere samlivsbrudd/Klar avtale hindrer trøbbel.
 • Show author(s) (2007). Anbefaler ekteskapet/Kan få arverett.
 • Show author(s) (2005). Får ikke arv uten dødsattest.
 • Show author(s) (1997). Samboer med forsikringsmareritt.
Programme participation
 • Show author(s) (2022). Ukjent arving - Kafevertens formue.
 • Show author(s) (2022). Ukjent arving - Jenta uten barndom.
 • Show author(s) (2022). Ukjent arving - Gutten som ikke fantes.
 • Show author(s) (2022). Ukjent arving - Født i skam.
 • Show author(s) (2022). Ukjent arving - Blomsterpikens største ønske.
 • Show author(s) (2022). Ukejnt arving - Sjømannens millioner.
 • Show author(s) (2020). Ukjent arving - Skjønnhetsdamens hemmelighet.
 • Show author(s) (2020). Ukjent arving - Sjakkmesterens millioner.
 • Show author(s) (2020). Ukjent arving - Onkelen som forsvant.
 • Show author(s) (2020). Ukjent arving - Mannen uten land.
 • Show author(s) (2020). Ukjent arving - Bestefars svik.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Om utelukkelse av arv som følge av seksuallovbrudd. 26 pages.
 • Show author(s) (2020). Pensjonsrettigheter, skilsmisse og FNs kvinnekonvensjon. 27 pages.
 • Show author(s) (2020). Intestate Succession and Undivided Estate: For Spouses and Cohabitants in Norway. 28 pages.
 • Show author(s) (2020). Compulsory Portion and Minimum Inheritance in Norway. 38 pages.
 • Show author(s) (2017). Registered Partnerships in Norway. 27 pages.
 • Show author(s) (2013). Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? 12 pages.
 • Show author(s) (2013). Inheritance Rights for Cohabitants: Current Norwegian Law and Some Thoughts on Future Regulations. 10 pages.
 • Show author(s) (2013). Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst. 12 pages.
 • Show author(s) (2008). Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen. 10 pages.
 • Show author(s) (2007). Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? 17 pages.
 • Show author(s) (1995). Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. 9 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2018). Some recent developments in Norwegian Family Law . Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1397-1399.
 • Show author(s) (2017). Recent Development in Law of Persons, Family and Inheritance in Norway. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1466-1468.
Foreword
 • Show author(s) (2013). Forord. 5-7.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). Livsfellesskap - Rettsfellesskap. Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence