Home
Tore Lunde's picture

Tore Lunde

Professor
 • E-mailTore.Lunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 55
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  653
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2021. Lovkommentar Karnov: Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova). Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) 2021. Gyldendal Rettsdata/Norsk lovkommentar: Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Norsk Lovkommentar. 26 pages.
 • Show author(s) 2021. Gyldendal Rettsdata/Norsk Lovkommentar: Lov om forretningshemmeligheter . Norsk Lovkommentar. 28 pages.
 • Show author(s) 2020. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven), kapittel 6. Norsk Lovkommentar.
 • Show author(s) 2016. Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse". Tidsskrift for forretningsjus. 252-278.
 • Show author(s) 2012. Urimeleg handelspraksis utan grenser. Lov og Rett. 23-44.
 • Show author(s) 2011. Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven :. Tidsskrift for eiendomsrett. 43-70.
 • Show author(s) 2011. Produktetterlikning og internasjonal privatrett. Kommentar til Høyesteretts kjennelse av 21. juni 2011, Rt. 2011 s. 897 (Würth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 583-587..
 • Show author(s) 2007. Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader. Lov og Rett. 21-32.
 • Show author(s) 2006. Rettslege grenser for samanlikning av prisnivå i daglegvarebransjen. Tidsskrift for forretningsjus. 217-230.
 • Show author(s) 2005. Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold. Lov og Rett. 178-189.
 • Show author(s) 2005. Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall? Tidsskrift for eiendomsrett. 171-180.
 • Show author(s) 2002. Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurransar og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV. Lov og Rett. 103-115.
 • Show author(s) 2002. Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar? Lov og Rett. 20-30.
 • Show author(s) 1998. Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 445-454.
 • Show author(s) 1997. Garanti for sakskostnader i sivile saker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 460-494.
 • Show author(s) 1996. Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes? Lov og Rett. 244-258.
Report
 • Show author(s) 2014. NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. 11. 11. .
 • Show author(s) 2010. Digital Content Services for Consumers - National Report (Norway) to the Centre for the Study of European Contract Law. Answers to Questionnaire Digital Content Services for Consumers. .
 • Show author(s) 2007. Forholdet mellom EØS-avtalen og restriksjoner i markedsføringsloven mot salgsfremmende tiltak. Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet oktober 2007. .
 • Show author(s) 2006. Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006 (kommisjon bestående av Anders Ekbom (leder), Gro E M Helgesen, Aage Tverdal, Stein Emil Vollset og Tore Lunde). .
Lecture
 • Show author(s) 2021. Fagsamling for Klagenemndsekretariatet (Om nemndsledelse, saksbehandling og utforming av vedtak i klagesaker).
 • Show author(s) 2021. "Rett på sak", samtale på Litteraturhuset i Bergen med advokat Harald Alfsen om "Konkurranseregler i avtaler", basert på monografien "Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold", i regi av Advokatforeningen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets.
 • Show author(s) 2020. Gondol-dommen - kritikk av Bergen tingretts dom 18.11.2020 i tvisten mellom Loen Skylift AS og Voss Gondol AS/Voss Resort AS.
 • Show author(s) 2019. Faglig arrangør og vertskap for:.
 • Show author(s) 2018. Lunsjseminar BECCLE - gjennomgang av Konkurranseklagenemndas vedtak i EL-proffen-saken fra 2018. Hovedvekt på skyldspørsmålet og utmåling av overtredelsesgebyr .
 • Show author(s) 2017. "Konkurranseklausular, kundeklausular, rekrutteringsklausular - utvalde problemstillingar." Foredrag på EUROJURIS NORGEs høstmøte 2017.
 • Show author(s) 2016. Some remarks on personality rights and publicity rights in Norwegian law.
 • Show author(s) 2015. Forhandlingsforbudet i anskaffelsesretten. Hva innebærer en opphevelse av forhandlingsforbudet, juridisk og praktisk?
 • Show author(s) 2015. A Common European Law of Unfair Competition. Comments in Panel I to professor Jules Stuyck on "The UCP Directive - maximum harmonization and scope", and to associate professor Jan Trzakowski on "Interpretation and the interplay with special regulation and codes of conduct".
 • Show author(s) 2015. "Hvilke saker behandler Granskingsutvalget i dag, og hva vil eventuelle endringer i forskningsetikkloven innebære for utvalgets rolle?".
 • Show author(s) 2014. Presentations of and comments on two trademark cases (case VM 13-135 "R" and case VM13-076 "Route 66") decided by the Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights.
 • Show author(s) 2014. I. An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) COM(2013) 813. II. Protection of trade secrets in Norway in the light of the Directive proposal.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2015. Rett på sak: Markedsføringsretten.
 • Show author(s) 2014. Konferanse. Paneldiskusjon.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Konkurranseklausular (foredrag) .
 • Show author(s) 2021. Gondol-dommen - kritikk av og debatt om Bergen tingretts dom 18.11.2012 i varemerketvist mellom Loen Skylift AS og Voss Gondol AS/Voss Resort AS .
 • Show author(s) 2020. Transitional Challenges Within Vertical Restraints and Distribution - Key updates from the Vertical Block Exemption Review consultations .
 • Show author(s) 2020. Forskergruppeseminar - Konkurranseklagenemndas sak 2019/34 - Presentasjon av utvalgte rettsspørsmål fra nemndas sak mellom Telenor og Konkurransetilsynet om misbruk av dominerende stilling i mobilmarkedet.
 • Show author(s) 2018. Ledelse av ph.d.-seminar med presentasjon av Changfeng Hu´s prosjekt: Infringement of Geographical Indications of agricultural products in China.
 • Show author(s) 2017. Rettslege problemstillingar ved søksmål om vedtak frå Konkurranseklagenemnda - særleg om konkurranselova §§ 10 og 11.
 • Show author(s) 2015. Protection of Trade Secrets against unlawful acquisition, use and disclosure – the European, Norwegian and U.S. perspective .
 • Show author(s) 2015. Protection of Trade Secrets against unlawful acquisition, use and disclosure – the European and Norwegian perspective .
 • Show author(s) 2014. Some remarks on Bid-rigging, Collusive Tendering and Project Agreements.
 • Show author(s) 2014. Presentasjon av NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker.
 • Show author(s) 2012. Opposisjon mot Ulrich Birch Eriksens ph.d.-avhandling "Markedsføringsloven § 1 – Portræt af en generalklausul" - Juridisk Institut, Århus Universitet, 30. november 2012.
 • Show author(s) 2012. Competition and Public Procurement Law Challenges in the Healthcare Sector - Moderator Panel I: Competition Law & Health Care.
 • Show author(s) 2011. Ulovleg kopiering, villeiande forretningsmetodar og god forretningsskikk.
 • Show author(s) 2011. Riving av ulovlege bygg.
 • Show author(s) 2011. Konkurranserettslige problemstillinger i skjæringspunktet mellom stat og marked.
 • Show author(s) 2011. Forholdet mellom konkurransefremjande tiltak gitt med heimel i konkurranselova § 14 og direktivet om urimeleg handelspraksis.
 • Show author(s) 2010. Seminar ved Max Planck Institute for Intellectual Property Law, Competition Law and Tax Law, München. Prosjektpresentasjoner i regi av Max Planck Institute og forskergruppen for markedsrett, konkurranserett, immaterialrett og medierett, UiB.
 • Show author(s) 2010. Markedsførings- og konkurranserettslige aspekter ved fildeling.
 • Show author(s) 2010. Eksklusivitetsavtaler under det nye gruppeunntaket for vertikale avtaler.
 • Show author(s) 2009. Competition Law and Economics - efficiency defence. Conference at Solstrand Hotel 18-19 November 2009.
Short communication
 • Show author(s) 2011. Fra norsk rettspraksis - presentasjon av Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt 2011 s. 897 (Wurth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 579-582..
Book review
 • Show author(s) 2015. Book review: Kadir Baş: "The Substantive Appraisal of Joint Ventures under the EU Merger Control Regime", (Wolters Kluwer Law & Business, 2015, 226 pp., hardback, ISBN: 978-90-411-5816-1). European Competition Law Review. 406-408.
 • Show author(s) 2014. Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback). European Competition Law Review. 515-517.
 • Show author(s) 2013. Bokanmeldelse: Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012. 342 sider pluss sammendrag og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 271-277..
 • Show author(s) 2010. Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven (Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.)), bokanmeldelse. Lov og Rett. 442-445.
 • Show author(s) 2010. Bokanmeldelse av Harald Irgens-Jensen: Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 861-865.
 • Show author(s) 2009. Aktuell immaterialrett (bokomtale), Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008. Tidsskrift for forretningsjus. 215-227.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2006. HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet.
 • Show author(s) 2004. Håkonarmål 2004. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) 2020. Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold.
 • Show author(s) 2010. Markedsføringsloven med kommentarer.
 • Show author(s) 2007. Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv.
 • Show author(s) 2001. God forretningsskikk næringsdrivande imellom.
Academic commentary
 • Show author(s) 2019. Markedsføringsloven med kommentarer, 3. utgave.
 • Show author(s) 2015. Markedsføringsloven med kommentarer, 2. utgave.
Feature article
 • Show author(s) 2020. Bratte varemerker i fritt fall. Rett24.no. 4 pages.
 • Show author(s) 2015. "Innhaldsreklame kan koste pressa dyrt". Bergens Tidende. 44-44.
 • Show author(s) 2012. Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2.
 • Show author(s) 2011. Ulovlege bygg må rivast. Bergens Tidende. 55.
 • Show author(s) 2001. Fotball til folket? Dagens næringsliv. 47.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2001. God forretningsskikk næringsdrivende imellom.
Interview
 • Show author(s) 2020. Jussprofessor om Gondol-dommen: Eit døme til skrekk og åtvaring. Intervju om Gondol-dommen frå Bergen tingrett .
 • Show author(s) 2016. Etterlyser tilsynet. Intervju basert på utkast til kronikk om konkurranseloven § 11, i lys av beskyldninger mot Statoil for press mot leverandørindustrien.
 • Show author(s) 2015. Misbruk av offentlege middel å anke Gulsvik-saka.
 • Show author(s) 2015. "Nå skal jukserne tas" - Intervju i Klassekampen 6. juni 2015 i forbindelse med regjeringens revision av forskningsetikkloven.
 • Show author(s) 2014. En tankevekker (intervju om Penkowa-saken).
 • Show author(s) 2014. "Vil fjerne handelslov" - intervju basert på utkast til kronikk med kritikk av forslaget til lov om god handelsskikk ved omsetning av dagligvarer, jf NOU 2013: 6.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Forbodet mot kjønnsdiskriminerande reklame. 10 pages.
 • Show author(s) 2019. Personlighetens rettsvern. 13 pages.
 • Show author(s) 2019. Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp. 11 pages.
 • Show author(s) 2019. Konkurranse- og markedsføringsrett. § 95 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten; § 96 Generalklausulen. 12 pages.
 • Show author(s) 2019. Konkurranse- og markedsføringsrett. § 94 Konkurransebegrensningsrett. 6 pages.
 • Show author(s) 2019. Immaterialrettens europeisering. 24 pages.
 • Show author(s) 2019. Det juridiske fakultet og konkurranseretten. 14 pages.
 • Show author(s) 2017. Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience. 14 pages.
 • Show author(s) 2014. Personlighetens rettsvern. 10 pages.
 • Show author(s) 2014. Konkurranse- og markedsføringsrett. 16 pages.
 • Show author(s) 2009. § 95. Generalklausulen v/Tore Lunde. 6 pages.
 • Show author(s) 2009. § 94. Noen hovedlinjer i markedsføringsretten v/Tore Lunde. 7 pages.
 • Show author(s) 2009. § 93. Konkurransebegrensningsrett v/Tore Lunde. 9 pages.
 • Show author(s) 2009. § 15. Personlighetens rettsvern v/Tore Lunde. 10 pages.
 • Show author(s) 2008. Kommentarer til lov om markedsføring og kontroll med avtalevilkår av 9. juni 1972 nr. 31.
 • Show author(s) 2007. Global konkurranserett? 11 pages.
 • Show author(s) 2006. Exit agentrettsleg integrasjonskriterium? 8 pages.
 • Show author(s) 2004. Idrettsreglement og konkurranserett. 6 pages.
 • Show author(s) 2002. Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysing. 8 pages.
 • Show author(s) 1998. Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren. 17 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 §§ 6-9). 1037-1040. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 § 1. 1031-1034. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
Academic literature review
 • Show author(s) 2015. An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 127-137.
 • Show author(s) 2010. Nynorsk på marknadsrettens område, I: Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.), Mål og rett - Juristmållaget 75 år. Skriftserien Institutt for privatrett. 107-109.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 60 pages.
 • Show author(s) 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 9 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence