Home
 • E-mailYngve.Flo@uib.no
 • Phone+47 55 58 38 95+47 416 49 295
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2017. Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-171.
 • Flo, Yngve. 2015. Lokal historie i kommunal tvangstrøye? Heimen - Lokal og regional historie. 373-387, 396-397.
 • Flo, Yngve. 2015. Identitet og historie i kommunereformas tid. Heimen - Lokal og regional historie. 327-339, 395-396.
 • Flo, Yngve. 2015. Distriktsforvaltning under førarprinsippet. Nasjonal Samlings nyordningsambisjonar overfor det lokale og regionale stryingsverket. Historisk Tidsskrift (Norge). 7-28.
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2013. Kommunal kvinnerøysterett: Eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv. Tidsskrift for kjønnsforskning. 236-256.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2007. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2006. Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2002. Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 310-321.
 • Flo, Yngve. 2001. «Kva gjekk gale med fylkeskommunen». Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 26-36.
 • Flo, Yngve. 2001. Fylket som styringsnivå. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 48-49.
Lecture
 • Flo, Yngve. 2019. Regionreforma i historisk perspektiv ... og sett frå vest.
 • Flo, Yngve. 2019. Regionreforma i historisk perspektiv.
 • Flo, Yngve. 2019. Kommunereforma - nasjonalt og i Rogaland.
 • Flo, Yngve. 2019. Fylkespolitikk og rikspolitikk. Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval.
 • Flo, Yngve. 2018. Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare.
 • Flo, Yngve. 2018. Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys.
 • Flo, Yngve. 2018. Ein ny politikk for eit nytt fylke.
 • Flo, Yngve. 2017. Kommune- og regionreforma - ei grenselaus grensereform.
 • Flo, Yngve. 2017. Følgeforsking på kommunereforma. Ein presentasjon av prosjektet for programstyret i DEMOS.
 • Flo, Yngve. 2016. Kommunereform i historie og samtid.
 • Flo, Yngve. 2015. Presentasjon av eige bidrag i DEMOSREG-prosjekt om omdømebygging i kommunane.
 • Flo, Yngve. 2015. Fylkesmannsrolla i historisk ly.
 • Flo, Yngve. 2014. Presentasjon av verket "Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014".
 • Flo, Yngve. 2014. Presentasjon av boka Statens mann, fylkets mann (med etterfølgande diskusjon).
 • Flo, Yngve. 2014. Likestilt lokalpolitikk i Vaksdal? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Flo, Yngve. 2014. Likestilt lokalpolitikk i Tysnes? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Flo, Yngve. 2014. Likestilt lokalpolitikk i Fitjar? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Flo, Yngve. 2014. Likestilt lokalpolitikk i Austrheim? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Flo, Yngve. 2014. Kommunen i historisk lys: Kor tid er det tid for endring?
 • Flo, Yngve. 2014. Eit land bygd på kommunane. Kommunane og framveksten av det nasjonale demokratiet.
 • Flo, Yngve. 2014. Amtmannen: Statens mann i ein ung nasjon.
 • Flo, Yngve. 2013. Historiefagleg forvaltningsforsking i Bergen.
 • Flo, Yngve. 2013. Fylkesmannshistoria i Rogaland.
 • Flo, Yngve; Grønlie, Olav Tore. 2013. Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?
Popular scientific lecture
 • Flo, Yngve. 2018. Presentasjon av fylkesmannshistoria under festmiddag for å markere at Fylkesmannen i Hordaland vert nedlagt (og vert del av det nye Fylkesmannen i Vestland).
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2017. Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Flo, Yngve. 2011. Vangsgutane som regionalpolitiske aktørar.
 • Flo, Yngve. 2003. Kampen om den norske kommunestrukturen.
Academic lecture
 • Flo, Yngve. 2019. Kommunereforma: dett var dett - eller på 'an igjen? Om føresetnadene for ytterlegare reform i kommunestrukturen.
 • Flo, Yngve. 2019. Fylka til strid. Innleiing til paneldebatt om regionreforma.
 • Flo, Yngve. 2019. Etter regionreforma: Er Agder og dei andre fylka styrkt som ei politisk kraft?
 • Flo, Yngve. 2019. Ein møtestad for makta. Om fylkesnivået i det norske styringssystemet.
 • Flo, Yngve. 2018. Regional selfgovernment and national election districts in Norway.
 • Flo, Yngve. 2018. Kommunereform 2.0.
 • Flo, Yngve. 2018. Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma.
 • Flo, Yngve. 2017. Sentral tvangsmakt eller lokalt veto? Om makta over kommuneinndelinga, frå formannskapslovene til Jan Tore Sanner.
 • Flo, Yngve. 2017. Over eit fjell, gjennom ein tunnel. Finn Vestlandet vegen heim?
 • Flo, Yngve. 2017. Nye rammer rundt folkestyret? Kommunereforma og vegen vidare, for Nordland og nasjonen.
 • Flo, Yngve. 2017. Lat dei tusen blomstrar bløme. Dei mange kommunereformer - og den eine, store (presentasjon + paneldebatt).
 • Flo, Yngve. 2017. Fylkesmennene og kommunereforma. Ei oppsummering av vurderingar og synspunkt, basert på intervju våren 2017.
 • Flo, Yngve. 2017. Folkestyre og fellesskap. Lokaldemokratibygging i historisk lys.
 • Flo, Yngve. 2016. Status for kommunereforma.
 • Flo, Yngve. 2016. Statens mann i Troms.
 • Flo, Yngve. 2016. Sjukehus med historisk SUS. Eit riss av hundre års sjukehushistorie i Stavanger.
 • Flo, Yngve. 2016. Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Flo, Yngve. 2016. Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Flo, Yngve; Angell, Svein Ivar. 2016. Mobilising History - to be a future winner.
 • Flo, Yngve. 2016. Kommunereforma. Statusrapport og moglege scenario.
 • Flo, Yngve. 2016. Kommunereforma - i spennet mellom frivillighet og tvang.
 • Flo, Yngve. 2016. Kommunen i fortid, kommunen i framtid.
 • Flo, Yngve. 2016. Frivillighetsprinsippet i kommunereforma.
 • Flo, Yngve. 2016. Et kommunekart tegnet på nytt.
 • Flo, Yngve. 2016. 1800-talets amtmenn - dei norske røynslene.
 • Flo, Yngve. 2015. Kommunen: historisk utvikling og funksjon i styringsverket.
 • Flo, Yngve. 2015. Innleiing ved presentasjon av verket "Høgsteretts historie 1965-2015" av Jørn Øyrehagen Sunde (inkl. deltaking i debatt i etterkant av innleiingar).
 • Flo, Yngve. 2014. Kommunar i endring.
 • Flo, Yngve. 2014. Fylkesmannen som vaktar av rettstryggleiken.
 • Flo, Yngve. 2014. Fylkesmannen og den kommunale inndelingsreforma.
 • Flo, Yngve. 2014. Fylkesmannen - historisk forstått.
 • Flo, Yngve. 2012. Historisk introduksjon, kommunane og det kommunale sjølvstyret.
 • Flo, Yngve. 2012. Grunnlovsfesting av lokaldemokrati.
 • Flo, Yngve. 2012. Fylkesmannens historiske roller - Vestfold.
 • Flo, Yngve. 2012. Fylkesmannens historiske roller - Vest-Agder.
 • Flo, Yngve. 2012. Fylkesmannens historiske roller - Sogn og Fjordane.
 • Flo, Yngve. 2012. Fylkesmannens historiske roller - Oppland.
 • Flo, Yngve. 2012. Fylkesmannens historiske roller - Aust-Agder.
 • Flo, Yngve; Grønlie, Tore. 2011. Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Flo, Yngve. 2011. Rogaland vert eitt.
 • Flo, Yngve. 2011. Kommentar til presentasjon av stortingspresident Dag Terje Andersen.
 • Flo, Yngve. 2011. Historisk perspektiv på fylkesmannen som leiar. Fylkesmannsembetet: Institusjon fyrst, organisasjon sidan?
 • Flo, Yngve. 2011. Fylkesmannens historiske roller - Telemark.
 • Flo, Yngve. 2011. Fylkesmannens historiske roller - Rogaland.
 • Flo, Yngve. 2011. Fylkesmannens historiske roller - Hordaland.
 • Grønlie, Tore; Flo, Yngve. 2010. Sentraladministrasjonen de siste tiår med spesiell vekt på Riksrevisjonens rolle.
 • Grønlie, Tore; Flo, Yngve. 2010. Politisert, rettsliggjort eller fragmentert. Sentraladministrasjonen de siste tiår.
 • Flo, Yngve. 2010. "Risikerer vi å få effektueringskommunar"? Føredrag pluss deltaking i paneldebatt.
 • Flo, Yngve. 2009. Norsk fylkesmannshistorie etter 1814.
 • Flo, Yngve. 2009. Ei politisk driven utvikling.
 • Flo, Yngve. 2007. Svensk kommunalpolitikk: konfliktliner og normativ basis.
 • Flo, Yngve. 2007. Regionreforma - på rett spor?
 • Flo, Yngve. 2007. Makt og demokrati i regionalmeldinga.
 • Grønlie, Tore; Flo, Yngve. 2006. Statsovertagelse og regional foretaksorganisering av sykehus 2002 - Norge i historisk-komparativt perspektiv.
 • Flo, Yngve. 2006. Fylkesmannens historiske roller.
 • Flo, Yngve. 2006. "Til Gavn og Bedste". Den norske og nordiske fylkesmannens historiske roller.
 • Flo, Yngve. 2005. Presentasjon av forskingsprosjektet "Svensk kommunalpolitikk - konfliktlinjer og normativ basis".
 • Flo, Yngve. 2005. Presentasjon av avhandlinga "Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategier knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900".
 • Flo, Yngve. 2005. Kommuneinstitusjonen på 1900-talet. Ei samanlikning av utviklinga i Danmark, Sverige og Noreg.
 • Flo, Yngve. 2005. Deltaking på paneldebatt om regionalisering.
 • Flo, Yngve. 2002. Presentasjon av doktorgradsprosjektet mitt, "Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi i Noreg etter 1900".
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2002. Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Flo, Yngve. 2002. Generalistkommunen i eit historisk perspektiv.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2001. Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Flo, Yngve. 2000. Kva gjekk gale med fylkeskommunen?
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2000. Foredrag/presentasjon for Lokaldemokratigruppa i KRD.
 • Flo, Yngve. 2000. Foredrag om fylkeskommunen for landsstyret i Sosialistisk Venstreparti.
 • Flo, Yngve. 2000. Foredrag om fylkeskommunen for fylkestinget i Nordland.
 • Flo, Yngve. 2000. Foredrag om fylkeskommunen for KS Møre og Romsdal.
 • Flo, Yngve. 2000. Foredrag for Interessepolitisk avdeling i Kommunenes Sentralforbund.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2018. Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 32-35.
 • Flo, Yngve. 2017. Tvangsmakt og fri vilje. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 22-27.
Feature article
 • Flo, Yngve. 2018. Namnet Vestland: Ein lokaldemokratisk siger? Sunnmørsposten. 15-15.
 • Flo, Yngve. 2018. My name is Sue. How do you do? VG : Verdens gang.
 • Flo, Yngve. 2018. KVa for eit vestland? Stavanger Aftenblad. 5-5.
 • Flo, Yngve. 2018. Frå Eidsvoll på autopilot? Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve. 2018. Finjustering med sprengkraft. Kommunal rapport. 1 pages.
 • Flo, Yngve. 2018. Ein song for Viken. Kommunal rapport. 1 pages.
 • Flo, Yngve. 2018. "Vestland": Ein siger for lokaldemokratiet? Firda.
 • Flo, Yngve. 2018. "Nye kommunar, nytt demokrati" (om det føreståande kommunevalet). Kommunal rapport. 16-17.
 • Flo, Yngve. 2018. "Blått, raudt eller grønt?" (om det føreståande fylkestingsvalet, etter regionreforma). Kommunal rapport. 16-17.
 • Flo, Yngve. 2017. Tvang og tvisyn. Kommunal rapport. 16-16.
 • Flo, Yngve. 2017. Regional motmakt, regional avmakt. Kommunal rapport. 15-15.
 • Flo, Yngve. 2017. One size fits all? Kommunal rapport. 16-16.
 • Flo, Yngve. 2017. Lokalpolitikk i storm og stille. Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve. 2017. Den kommunale x-faktoren. Kommunal rapport. 16-16.
 • Flo, Yngve. 2016. Eit liv i spenning. Kommunal rapport. 36-36.
 • Flo, Yngve. 2015. Kommunal på jakt etter fellesskap. Kommunal rapport. 18-18.
 • Flo, Yngve. 2015. Då Rogaland vart Rogaland. Stavanger Aftenblad. 2-3.
 • Flo, Yngve. 2014. Velbrukt politikar til teneste. Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve. 2012. Søner av eineveldet - og av demokratiet. Kommunal rapport. 20-20.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2012. Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30.
 • Flo, Yngve. 2007. Sosialisme nedanfrå. Stat og styring. 56-58.
 • Flo, Yngve. 2007. Oppgjerets time. Kommunal rapport. 18-19.
 • Flo, Yngve. 2007. Eit sjølvstyre med meirverdi. Kommunal rapport. 14-15.
 • Flo, Yngve. 2007. Eit forsvar for Jante. Kommunal rapport. 18-19.
 • Flo, Yngve. 2007. Det folket vil ha. Kommunal rapport. 16-17.
 • Flo, Yngve. 2005. Fornuft, kjensler og kommunegrenser. Synspunkter på dagens kommunestruktur (kronikksamling) 2005.
Doctoral dissertation
 • Flo, Yngve. 2005. Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900.
 • Flo, Yngve. 2004. Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900.
Interview
 • Flo, Yngve. 2019. Øygarden sørget for sine egne.
 • Flo, Yngve. 2019. Oppslag om reduksjonen i talet på lokale lister i det nye Vestland fylke.
 • Flo, Yngve. 2019. Lengre intervju med oppsummering av valet dagen i førevegen (innslag frå ca. 08.05).
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju radio og internett: "FNB kan stå igjen uten politisk makt i begge toppkommunene".
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Valforskar trur hordalendingar vil røyste bompengepartiet for å sleppe sogn- og fjordingar".
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Gustav er einaste ordførarkandidat frå den gamle kommunen".
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Fryktar sentralisering av tenester i den nye storkommunen".
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Tror på boom i personstemmer - her ber ordfører folk stemme geografisk".
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Ho er med på å halde liv i lokallistene" (om nedgangen i talet på lokale lister, fyrst og fremst i samanslåtte kommunar).
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju om resultata i fylkestingsvalet i lys av regionreforma.
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju om geografi og representasjon i nye kommunar: "Lokalvalgene - Hjemsted kan bli viktigere enn parti".
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju og diskusjon (med professor Gunnstein Akselberg i studio) om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju knytt til geografisk representasjon, med utgangspunkt i nye Bjørnafjorden kommune.
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju i samband med konfliktar i nye Vestland fylke (disposisjon av kraftpengar).
 • Flo, Yngve. 2019. Intervju i samband med byrådstingingane i Bergen.
 • Flo, Yngve. 2019. Fylkestingsvalget blir et demokratieksperiment.
 • Flo, Yngve. 2019. "Ujamn fordeling av listetoppar" (om det føreståande valet i samanslåtte kommunar).
 • Flo, Yngve. 2019. "Trur fjordfylket får ei tydeleg stemme" (om fylkestingsvalet i Vestland).
 • Flo, Yngve. 2019. "Manglende kapasitet er et like stort problem i de små som i de store kommunene" (oppslag basert på presentasjon av forsking på kommunereform/Arendalsuka; tittel baserer seg på presentasjon av Einar Leknes.
 • Flo, Yngve. 2019. "Jeg kommer til å være ganske aktiv i valgbåsen" (om geografisk røystgjeving i samanslåtte kommunar).
 • Flo, Yngve. 2019. "Flere gjør som Hilde (60): - Det er greit å få det unnagjort" (oppslag som tek utgangspunkt i valet i nye Sandefjord kommune).
 • Flo, Yngve. 2019. "Ap vil ikke binde seg til tvangs-oppløsning" (om føresetnader for reversering av fylkessamanslåingar).
 • Flo, Yngve. 2019. "Annerledeskommunen" (intervju om kommunane Kinn og Bremanger i kommunereforma.
 • Flo, Yngve. 2019. "- Kommunereformen bør inn i valgkampen" (oppslag basert på presentasjon under Arendalsuka).
 • Flo, Yngve. 2018. Intervju i samband med grensejusteringsynske i Romsdalen/Sunnmøre: "Turistattraksjon vart tvangsflytta: - Vi har hamna ein plass vi ikkje høyrer heime".
 • Flo, Yngve. 2018. Diskuterte Trøndelags framtid på Slottemos sommerkafé.
 • Flo, Yngve. 2017. Toppkommunene slår seg sammen - de på bunn står alene.
 • Flo, Yngve. 2017. Slakter løsning for nye fylkesmenn.
 • Flo, Yngve. 2017. Ro medan båten byggast.
 • Flo, Yngve. 2017. Intervju på P4-nyhetene i samband med at halvparten av alle høgrekommunar seier nei til samanslåing.
 • Flo, Yngve. 2017. Intervju i podcasten "36,9" (om kommunesamanslåing og regionreform).
 • Flo, Yngve. 2017. Fortvilet over ikke å bli tvangssammenslått.
 • Flo, Yngve. 2017. Folkemeininga er viktig.
 • Flo, Yngve. 2017. Dagsrevyen (intervju).
 • Flo, Yngve. 2016. Tror du Trøndelag nå er blitt ett fylke.
 • Flo, Yngve. 2016. Kommunereformen: Forskere varsler flere tvangssammenslåinger.
 • Flo, Yngve. 2016. Kommunereformen: - Utelukker ikke overraskelser.
 • Flo, Yngve. 2016. Intervjy i samband med publiserint meiningsmåling om haldningar til regionreforma.
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju på programmet "Jacobsen" i samband med forskning.no-oppslag om forskinga mi på NS-regimets nyordningsambisjonar for det lokale og regionale styringsverket.
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju på TV2 Nyhetskanalen (kveldssending) i samband med ei rekkje avvikla folkerøystingar om kommunereforma.
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju på NRK1 om kommunereforma (frå Kristiansand); "ekspertkommentator" på programmet "Debatten".
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju på NRK Møre og Romsdal i kveldssendinga i samband med folkerøystingar som var gjennomført i løpet av dagen.
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju på Dagsrevyen om kommunereforma (kommunar med låg kvalitet på tenester vil ikkje slå seg saman).
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju om status for vestlandsregionen etter vedtak i dei tre involverte fylkestinga.
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju om status for regionreforma.
 • Flo, Yngve. 2016. Intervju i samband med at Sogn og Fjordane fylkesting sa ja til å gå inn i ein vestlandsregion.
 • Flo, Yngve. 2016. Ikke overraskende med Høyre-nei.
 • Flo, Yngve. 2016. Derfor dropper bunnkommunene sammeslåing.
 • Flo, Yngve. 2016. Deltaking i radiodebatt i samband med tilrådingar frå fylkesmennene om ny kommunestruktur.
 • Flo, Yngve. 2015. Overrasket over Ap.
 • Flo, Yngve. 2015. Kommentator under 2 timar direktesending frå folkerøysting om kommunesamanslåing i Stord og Fitjar kommunar.
 • Flo, Yngve. 2015. - Gode tall for Sarpsborg.
 • Flo, Yngve. 2015. "Ap styrer nok ikke i 102 år til".
 • Flo, Yngve. 2014. - Staten må være pådriver, både med gulrot og pisk.
 • Flo, Yngve. 2013. - Relevant i dag òg.
 • Flo, Yngve. 2003. Svekt lokaldemokrati.
 • Flo, Yngve. 2003. Kommunene svekkes.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Flo, Yngve. 2017. Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967. 27 pages.
 • Flo, Yngve; Andresen, Astri. 2007. Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. 47 pages.
 • Flo, Yngve. 1999. Sjølvstyre i statens teneste. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. 27 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)