Home
 • E-mailyngve.flo@uib.no
 • Phone+47 55 58 38 95
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2017). Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-171.
 • Show author(s) (2015). Lokal historie i kommunal tvangstrøye? Heimen - Lokal og regional historie. 373-387, 396-397.
 • Show author(s) (2015). Identitet og historie i kommunereformas tid. Heimen - Lokal og regional historie. 327-339, 395-396.
 • Show author(s) (2015). Distriktsforvaltning under førarprinsippet. Nasjonal Samlings nyordningsambisjonar overfor det lokale og regionale stryingsverket. Historisk Tidsskrift (Norge). 7-28.
 • Show author(s) (2013). Kommunal kvinnerøysterett: Eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv. Tidsskrift for kjønnsforskning. 236-256.
 • Show author(s) (2007). Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Show author(s) (2006). Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • Show author(s) (2002). Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 310-321.
 • Show author(s) (2001). «Kva gjekk gale med fylkeskommunen». Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 26-36.
 • Show author(s) (2001). Fylket som styringsnivå. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 48-49.
Lecture
 • Show author(s) (2022). Valet i vest - på NRK. Nokre refleksjonar 284 dagar før lokalvalet.
 • Show author(s) (2022). Stortingsvalets geografiske grunnlag. .
 • Show author(s) (2022). Innleiing til UiB Innsikt, tema "Klasselaust samfunn, klasselaus politikk?" - med påfølgande programleiarrolle i den faglege diskusjonen i panelet.
 • Show author(s) (2021). Kva er god undervisningskvalitet? Resultat frå ei kartlegging i HF-miljøa.
 • Show author(s) (2020). Fylkespolitikken i Vestland. Rammevilkår og journalistiske satsingsområde.
 • Show author(s) (2019). Regionreforma i historisk perspektiv ... og sett frå vest.
 • Show author(s) (2019). Regionreforma i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2019). Kommunereforma - nasjonalt og i Rogaland.
 • Show author(s) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Show author(s) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Show author(s) (2019). Fylkespolitikk og rikspolitikk. Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval.
 • Show author(s) (2019). Frivillighetens røtter - frivillighet i praksis. Om makten over den norske kommuneinndelingen, historisk og i dagens kommunereform.
 • Show author(s) (2018). Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare.
 • Show author(s) (2018). Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys.
 • Show author(s) (2018). Ein ny politikk for eit nytt fylke.
 • Show author(s) (2017). Kommune- og regionreforma - ei grenselaus grensereform.
 • Show author(s) (2017). Følgeforsking på kommunereforma. Ein presentasjon av prosjektet for programstyret i DEMOS.
 • Show author(s) (2016). Kommunereform i historie og samtid.
 • Show author(s) (2015). Presentasjon av eige bidrag i DEMOSREG-prosjekt om omdømebygging i kommunane.
 • Show author(s) (2015). Fylkesmannsrolla i historisk ly.
 • Show author(s) (2014). Presentasjon av verket "Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014".
 • Show author(s) (2014). Presentasjon av boka Statens mann, fylkets mann (med etterfølgande diskusjon).
 • Show author(s) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Vaksdal? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Show author(s) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Tysnes? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Show author(s) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Fitjar? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Show author(s) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Austrheim? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Show author(s) (2014). Kommunen i historisk lys: Kor tid er det tid for endring?
 • Show author(s) (2014). Eit land bygd på kommunane. Kommunane og framveksten av det nasjonale demokratiet.
 • Show author(s) (2014). Amtmannen: Statens mann i ein ung nasjon.
 • Show author(s) (2013). Historiefagleg forvaltningsforsking i Bergen.
 • Show author(s) (2013). Fylkesmannshistoria i Rogaland.
 • Show author(s) (2013). Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2018). Presentasjon av fylkesmannshistoria under festmiddag for å markere at Fylkesmannen i Hordaland vert nedlagt (og vert del av det nye Fylkesmannen i Vestland).
 • Show author(s) (2017). Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Show author(s) (2011). Vangsgutane som regionalpolitiske aktørar.
 • Show author(s) (2003). Kampen om den norske kommunestrukturen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Ordstyrar under diskusjon i panel, tema "Russland: Energi som våpen".
 • Show author(s) (2022). Fem historiske vegval som forma den norske kommunen.
 • Show author(s) (2022). Det norske fylkesmannsembetet - nokre grunntrekk.
 • Show author(s) (2022). Avdelinga og embetet. Eit historisk oversyn ved 40-årsjubileet for miljøvernavdelingane.
 • Show author(s) (2022). Amtmann, fylkesmann, statsforvaltar. Den same gamle, eller heilt ny? Innlegg ved opning av Vidsyn, leiarutviklingsprogram for statsforvaltarane.
 • Show author(s) (2021). Raudgrøn revansje. Nokre hovudtrekk ved stortingsvalet i Hordaland og i Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) (2021). One size fits all? Generalistkommune og generalistkommunesystem - omgrep og opphavshistorie.
 • Show author(s) (2021). One size fits all? Generalistkommune og generalistkommunesystem - omgrep og opphavshistorie.
 • Show author(s) (2021). Kommentar til den nye boka av Kari Tove Elvbakken: "Abortspørsmålets politiske historie 1900-2020".
 • Show author(s) (2020). Kommunal reform - i historisk tvangstrøye?
 • Show author(s) (2019). Kommunereforma: dett var dett - eller på 'an igjen? Om føresetnadene for ytterlegare reform i kommunestrukturen.
 • Show author(s) (2019). Fylka til strid. Innleiing til paneldebatt om regionreforma.
 • Show author(s) (2019). Etter regionreforma: Er Agder og dei andre fylka styrkt som ei politisk kraft?
 • Show author(s) (2019). Ein møtestad for makta. Om fylkesnivået i det norske styringssystemet.
 • Show author(s) (2018). Regional selfgovernment and national election districts in Norway.
 • Show author(s) (2018). Kommunereform 2.0.
 • Show author(s) (2018). Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma.
 • Show author(s) (2017). Sentral tvangsmakt eller lokalt veto? Om makta over kommuneinndelinga, frå formannskapslovene til Jan Tore Sanner.
 • Show author(s) (2017). Over eit fjell, gjennom ein tunnel. Finn Vestlandet vegen heim?
 • Show author(s) (2017). Nye rammer rundt folkestyret? Kommunereforma og vegen vidare, for Nordland og nasjonen.
 • Show author(s) (2017). Lat dei tusen blomstrar bløme. Dei mange kommunereformer - og den eine, store (presentasjon + paneldebatt).
 • Show author(s) (2017). Fylkesmennene og kommunereforma. Ei oppsummering av vurderingar og synspunkt, basert på intervju våren 2017.
 • Show author(s) (2017). Folkestyre og fellesskap. Lokaldemokratibygging i historisk lys.
 • Show author(s) (2016). Status for kommunereforma.
 • Show author(s) (2016). Statens mann i Troms.
 • Show author(s) (2016). Sjukehus med historisk SUS. Eit riss av hundre års sjukehushistorie i Stavanger.
 • Show author(s) (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Show author(s) (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Show author(s) (2016). Mobilising History - to be a future winner.
 • Show author(s) (2016). Kommunereforma. Statusrapport og moglege scenario.
 • Show author(s) (2016). Kommunereforma - i spennet mellom frivillighet og tvang.
 • Show author(s) (2016). Kommunen i fortid, kommunen i framtid.
 • Show author(s) (2016). Frivillighetsprinsippet i kommunereforma.
 • Show author(s) (2016). Et kommunekart tegnet på nytt.
 • Show author(s) (2016). 1800-talets amtmenn - dei norske røynslene.
 • Show author(s) (2015). Kommunen: historisk utvikling og funksjon i styringsverket.
 • Show author(s) (2015). Innleiing ved presentasjon av verket "Høgsteretts historie 1965-2015" av Jørn Øyrehagen Sunde (inkl. deltaking i debatt i etterkant av innleiingar).
 • Show author(s) (2014). Kommunar i endring.
 • Show author(s) (2014). Fylkesmannen som vaktar av rettstryggleiken.
 • Show author(s) (2014). Fylkesmannen og den kommunale inndelingsreforma.
 • Show author(s) (2014). Fylkesmannen - historisk forstått.
 • Show author(s) (2012). Historisk introduksjon, kommunane og det kommunale sjølvstyret.
 • Show author(s) (2012). Grunnlovsfesting av lokaldemokrati.
 • Show author(s) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Vestfold.
 • Show author(s) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Vest-Agder.
 • Show author(s) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Oppland.
 • Show author(s) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Aust-Agder.
 • Show author(s) (2011). Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Show author(s) (2011). Rogaland vert eitt.
 • Show author(s) (2011). Kommentar til presentasjon av stortingspresident Dag Terje Andersen.
 • Show author(s) (2011). Historisk perspektiv på fylkesmannen som leiar. Fylkesmannsembetet: Institusjon fyrst, organisasjon sidan?
 • Show author(s) (2011). Fylkesmannens historiske roller - Telemark.
 • Show author(s) (2011). Fylkesmannens historiske roller - Rogaland.
 • Show author(s) (2011). Fylkesmannens historiske roller - Hordaland.
 • Show author(s) (2010). Sentraladministrasjonen de siste tiår med spesiell vekt på Riksrevisjonens rolle.
 • Show author(s) (2010). Politisert, rettsliggjort eller fragmentert. Sentraladministrasjonen de siste tiår.
 • Show author(s) (2010). "Risikerer vi å få effektueringskommunar"? Føredrag pluss deltaking i paneldebatt.
 • Show author(s) (2009). Norsk fylkesmannshistorie etter 1814.
 • Show author(s) (2009). Ei politisk driven utvikling.
 • Show author(s) (2007). Svensk kommunalpolitikk: konfliktliner og normativ basis.
 • Show author(s) (2007). Regionreforma - på rett spor?
 • Show author(s) (2007). Makt og demokrati i regionalmeldinga.
 • Show author(s) (2006). Statsovertagelse og regional foretaksorganisering av sykehus 2002 - Norge i historisk-komparativt perspektiv.
 • Show author(s) (2006). Fylkesmannens historiske roller.
 • Show author(s) (2006). "Til Gavn og Bedste". Den norske og nordiske fylkesmannens historiske roller.
 • Show author(s) (2005). Presentasjon av forskingsprosjektet "Svensk kommunalpolitikk - konfliktlinjer og normativ basis".
 • Show author(s) (2005). Presentasjon av avhandlinga "Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategier knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900".
 • Show author(s) (2005). Kommuneinstitusjonen på 1900-talet. Ei samanlikning av utviklinga i Danmark, Sverige og Noreg.
 • Show author(s) (2005). Deltaking på paneldebatt om regionalisering.
 • Show author(s) (2002). Presentasjon av doktorgradsprosjektet mitt, "Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi i Noreg etter 1900".
 • Show author(s) (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Show author(s) (2002). Generalistkommunen i eit historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2001). Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Show author(s) (2000). Kva gjekk gale med fylkeskommunen?
 • Show author(s) (2000). Foredrag/presentasjon for Lokaldemokratigruppa i KRD.
 • Show author(s) (2000). Foredrag om fylkeskommunen for landsstyret i Sosialistisk Venstreparti.
 • Show author(s) (2000). Foredrag om fylkeskommunen for fylkestinget i Nordland.
 • Show author(s) (2000). Foredrag om fylkeskommunen for KS Møre og Romsdal.
 • Show author(s) (2000). Foredrag for Interessepolitisk avdeling i Kommunenes Sentralforbund.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2007). Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 32-35.
 • Show author(s) (2017). Tvangsmakt og fri vilje. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 22-27.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Hvem skal kongen ringe om Støre må gå? VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2020). Éi krise - 356 ulike svar. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2020). På jakt etter oppgåver. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2020). Kven kjem etter mannen? Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2020). Kunsten å tape. Kommunal rapport. 16-17.
 • Show author(s) (2018). Namnet Vestland: Ein lokaldemokratisk siger? Sunnmørsposten. 15-15.
 • Show author(s) (2018). My name is Sue. How do you do? VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2018). KVa for eit vestland? Stavanger Aftenblad. 5-5.
 • Show author(s) (2018). Frå Eidsvoll på autopilot? Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2018). Finjustering med sprengkraft. Kommunal rapport. 1 pages.
 • Show author(s) (2018). Ein song for Viken. Kommunal rapport. 1 pages.
 • Show author(s) (2018). "Vestland": Ein siger for lokaldemokratiet? Firda.
 • Show author(s) (2018). "Nye kommunar, nytt demokrati" (om det føreståande kommunevalet). Kommunal rapport. 16-17.
 • Show author(s) (2018). "Blått, raudt eller grønt?" (om det føreståande fylkestingsvalet, etter regionreforma). Kommunal rapport. 16-17.
 • Show author(s) (2017). Tvang og tvisyn. Kommunal rapport. 16-16.
 • Show author(s) (2017). Regional motmakt, regional avmakt. Kommunal rapport. 15-15.
 • Show author(s) (2017). One size fits all? Kommunal rapport. 16-16.
 • Show author(s) (2017). Lokalpolitikk i storm og stille. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2017). Den kommunale x-faktoren. Kommunal rapport. 16-16.
 • Show author(s) (2016). Eit liv i spenning. Kommunal rapport. 36-36.
 • Show author(s) (2015). Kommunal på jakt etter fellesskap. Kommunal rapport. 18-18.
 • Show author(s) (2015). Då Rogaland vart Rogaland. Stavanger Aftenblad. 2-3.
 • Show author(s) (2014). Velbrukt politikar til teneste. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2012). Søner av eineveldet - og av demokratiet. Kommunal rapport. 20-20.
 • Show author(s) (2012). Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30.
 • Show author(s) (2007). Sosialisme nedanfrå. Stat og styring. 56-58.
 • Show author(s) (2007). Oppgjerets time. Kommunal rapport. 18-19.
 • Show author(s) (2007). Eit sjølvstyre med meirverdi. Kommunal rapport. 14-15.
 • Show author(s) (2007). Eit forsvar for Jante. Kommunal rapport. 18-19.
 • Show author(s) (2007). Det folket vil ha. Kommunal rapport. 16-17.
 • Show author(s) (2005). Fornuft, kjensler og kommunegrenser. Synspunkter på dagens kommunestruktur (kronikksamling) 2005.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2005). Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900.
 • Show author(s) (2004). Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900.
Interview
 • Show author(s) (2017). Verner egne kommuner.
 • Show author(s) (2017). Tror hastverk er et pressmiddel.
 • Show author(s) (2017). Spår et ras av sammenslåinger - uansett hvem som vinner valget.
 • Show author(s) (2017). Språkteigen.
 • Show author(s) (2017). Slakter løsning for nye fylkesmenn.
 • Show author(s) (2017). Sandnes kan mista Preikestolen.
 • Show author(s) (2017). Ro medan båten byggast.
 • Show author(s) (2017). Opprørt over fylkesnavnet "Vestlandet".
 • Show author(s) (2017). Intervju på P4-nyhetene i samband med at halvparten av alle høgrekommunar seier nei til samanslåing.
 • Show author(s) (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen (Sogn og Fjordane-vinkling).
 • Show author(s) (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen.
 • Show author(s) (2017). Intervju i podcasten "36,9" (om kommunesamanslåing og regionreform).
 • Show author(s) (2017). Frukostgjest i morgonsendinga for å snakke om kommunereform m.m.
 • Show author(s) (2017). Fortvilet over ikke å bli tvangssammenslått.
 • Show author(s) (2017). Forsker mener "Vestlandet" ikke kan brukes.
 • Show author(s) (2017). Forskar: – Nye Sandnes kan mista Preikestolen.
 • Show author(s) (2017). Dette vil de kalle regionen: Skjeller ut "Vestlandet" som fylkesnavn.
 • Show author(s) (2017). Deltaking i podcasten "36,9".
 • Show author(s) (2017). Deltaking i "Debatten", presentasjon av kommunar som vert føreslått tvangssamanslått.
 • Show author(s) (2016). Intervju om status for vestlandsregionen.
 • Show author(s) (2016). Intervju i samband med at Sogn og Fjordane fylkesting sa ja til å gå inn i ein vestlandsregion.
 • Show author(s) (2016). Intervju i samband med at Rogaland fylkesting har sagt nei til å gå inn i vestlandsregion.
 • Show author(s) (2016). Deltaking i radiodebatt i samband med tilrådingar frå fylkesmennene om ny kommunestruktur.
 • Show author(s) (2016). Deltaking i panel under direktesendt temaprogram ("Vestlandet") og i den etterfølgande Vestlandsrevyen om planane om ein vestlandsregion.
 • Show author(s) (2015). Austrheim var versting. No er dei best i klassen: Tok kjønnsgrep.
 • Show author(s) (2007). Jakten på syndebukkene.
 • Show author(s) (2005). - Kommunene må styre nye regioner.
 • Show author(s) (2005). - Ikkje enklare med to nivå.
 • Show author(s) (2003). Svekt lokaldemokrati.
 • Show author(s) (2003). SV dårligst på lokaldemokrati.
 • Show author(s) (2003). Kommunene svekkes.
 • Show author(s) (2003). Av maktutredningens viktigste konklusjoner: Idealet om det kommunale selvstyre for fall.
Documentary
 • Show author(s) (2020). Brennpunkt Måløy. Ein reportasje over 17 avissider knytt til samtidas pressedekking av Måløyraidet i 1941 (både alliert og tyskkontrollert presse).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Serving the King, Serving the People: A Historical Outline of the Norwegian County Governor. 20 pages.
 • Show author(s) (2021). Ambiguity with a purpose. The county governor as a multileve lactor, shaping the Norwegian Local Government reform.
 • Show author(s) (2017). Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967. 27 pages.
 • Show author(s) (2007). Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. 47 pages.
 • Show author(s) (1999). Sjølvstyre i statens teneste. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. 27 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)