Home
Yuko Yamaguchi Ringdal's picture

Yuko Yamaguchi Ringdal

Assistant Professor
  • E-mailYuko.Ringdal@uib.no
  • Visitor Address
    HF-bygget, Sydnesplassen 7
  • Postal Address
    Postboks 7805
    5020 Bergen
Fields of competence