Home
Ecological and Environmental Change Research Group

Humans on planet Earth

John-Arvid Grytnes, Suzette Flantua

Etching on a rock face of a circle with some outer ticks and some inner markings
Photo:
Richard J Telford

Main content

Global analysis of human impact

Humans today have a strong impact on natural ecosystems across the whole of planet Earth. Through habitat destruction, climate change, pollution, over-exploitation, and spreading of non-native species we are affecting biodiversity and ecosystem processes to a large extent. We know much about these modern negative impacts, but we know less about how prehistoric humans affected ecological patterns and processes. It is over 70 years since pollen analysis first demonstrated the influence of prehistoric people on vegetation with forest clearance, 'slash and burn', and cereal cultivation. There are now many hundreds of detailed, dated pollen studies from around the world. These studies provide valuable insights into the spatial extent as well as the timing and duration of human impact episodes. This knowledge is highly relevant for past vegetation estimates for land-cover and climate reconstructions. As a result of the very many pollen-analytical studies, there is now a rich source of long-term data that has the potential to reveal patterns of prehistoric human impact on the composition of past vegetation, the landscape, and the environment as well as for times without human impact.

Important questions that require a historical perspective include

 1. Did prehistoric human activities fundamentally change the ecological processes of today's ecosystems?
 2. If they did, is the present a useful baseline for predicting future ecosystem responses in our rapidly changing world?

Projects

We seek MSc students who would be interested in

 • investigating the role of human activity in determining community assembly before and after major anthropogenic impact
 • extracting data from open-access pollen databases and synthesising temporal and spatial dynamics of prehistoric human activity
 • integrating evidence of human activity from different palaeoproxies such as pollen, charcoal, and archaeological datasets
 • data-mining based on a literature review to establish highly valuable new datasets for further exploratory analysis

We can also discuss other options and fine-tune activities to your interests and develop more tailor-made projects.

The projects can cover global analyses, ecosystem services, or specific geographic regions such as Scandinavia, central Europe, or the tropics of South America. Projects can also include fieldwork.

 

Global analyse av menneskelig påvirkning

Mennesker har i dag en sterk påvirkning på naturlige økosystemer over hele jorden. Gjennom ødeleggelse av habitater, klimaendringer, forurensning, overutnyttelse og spredning av fremmed arter påvirker vi i stor grad biologisk mangfold og økosystemprosesser. Vi vet mye om disse moderne og negative innvirkningene, men vi vet mindre om hvordan de forhistoriske menneskene påvirket økologiske mønstre og prosesser. Det er over 70 år siden man ved hjelp av pollenanalyse først demonstrerte hvilken innvirkning de forhistoriske menneskene hadde på vegetasjonen med klarering av skog, bråtebruk, og korndyrking. Det er nå mange hundre detaljerte og daterte pollenstudier fra hele verden. Disse studiene gir en verdifull innsikt i utbredelsen, tid og varighet av perioder med menneskelige påvirkning. Denne kunnskapen er svært relevant for fortidens vegetasjonsestimater av landdekke og klimarekonstruksjoner. De mange pollenanalytiske studiene er nå en rik kilde til langtids data som har potensiale til å avdekke mønstre av den påvirkningen de forhistoriske menneske hadde på sammensetningen av den tidligere vegetasjonen, landskap og miljø, samt perioder uten menneskelig påvirkning.

Viktige spørsmål som krever et historisk perspektiv inkluderer

 1. Har forhistoriske menneskelige aktiviteter endret de fundamentale økologiske prosessene i dagens økosystemer?
 2. Hvis de gjorde det, er nåtiden et nyttig utgangspunkt for å forutsi fremtidige økosystemresponser i vår verden med raske endringer?

Prosjekter

Vi søker MSc-studenter som vil være interessert i

 • undersøke rollen menneskelig aktivitet har hatt i å bestemme samfunnssammensetningen før og etter større menneskeskapte endringer
 • hente ut data fra open-access pollen databaser og syntetisere både temporal og romlig dynamikk av forhistorisk menneskelig aktivitet
 • integrere bevis for menneskelig aktivitet fra forskjellige palaeoproksier som pollen, trekull og arkeologiske datasett
 • data-mining basert på en litteraturstudie for å etablere nye verdifulle datasett for videre utforskende analyser

Vi kan også diskutere andre alternativer og finjustere aktiviteter til dine interesser og utvikle mer skreddersydde prosjekter.

Prosjektene kan dekke globale analyser, økosystemtjenester eller mer bestemte geografiske regioner som Skandinavia, Sentral-Europa eller tropene i Sør-Amerika. Prosjekter kan også inkludere feltarbeid.