Home
Ecological and Environmental Change Research Group
MSc project

Insect vectors of plant diseases

Bjørn-Arild Hatteland (Bioforsk and Bio)

Photo:
Olav Sørum

Main content

Insect vectors of important plant diseases (phytoplasmas) in fruit plantations.

Aim: Mapping important insect vectors of apple proliferation phytoplasma in Norway to describe species assemblages and population dynamics of vectors

Apple proliferation phytoplasma is a serious plant disease in Europe that inflicts damage to fruit trees reducing or destroying the yield of the fruit harvest. The pathogen is currently spreading to new regions every year and hence knowledge of its transmitting pathways is crucial. Some insect species have been found to transmit this disease in several countries of Europe, but nothing is known about the situation in Scandinavia. The aim of this Master project will be to find which species are abundant in important fruit districts of Norway, and describe the phenology (e.g. when they enter the plantations in the spring) and population dynamics of the most common species. This will not only be important to understand how such pathogens are spread by insect vectors but also for pest management so as to know when various pests need to be monitored and managed. The Master project will involve sampling various fruit plantations in Western Norway to obtain as many of the potential vector species as possible. They all belong to the family Psyllidae, a group of sucking insects (Hemiptera). The population dynamics will be described based on repeated sampling throughout the season and statistical modelling will be used to predict the various phases of their life-cycle and potential variation in phenology from region to region depending on factors such as spring temperature. The latter will be measured using data loggers.

The MSc project will be part of a larger project funded by the Norwegian Research Council. The project is run by Bioforsk – the Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, and fieldwork and parts of the laboratory work will be done at Bioforsk-Ullensvang, Hardanger.

Contact person: Bjørn Arild Hatteland, bjorn.hatteland@bioforsk.no

 

Insekter som spredningsvektorer for alvorlige plantesykdommer i frukt

Mål: Kartlegge viktige insektvektorer for heksekost fytoplasma i Norge for å beskrive artssammensetninger og populasjonsdynamikk

Heksekost fytoplasmaet er en alvorlig plantesykdom I Europa som påfører skade på frukttre som reduserer eller ødelegger frukt. Patogenet blir spredt til nye regioner hvert år og informasjon om smitteoverføring er derfor avgjørende. Noen insekter har blitt påvist til å spre sykdommen i flere land i Europa, men situasjonen i Skandinavia er hittil ukjent. Hovedmålet med dette masterprosjektet blir å finne hvilke arter som forekommer i viktige fruktdistrikt i Norge, kartlegge fenologi (når disse insektene kommer inn i frukthagene på våren) og populasjonsdynamikk for de vanligste artene. Dette vil være viktig både for å forstå hvordan sykdommer blir spredt med insekter, men også viktig for plantevernet for å vite hvilke skadedyr som må holdes under kontroll. Masterprosjektet vil inkludere feltinnsamling fra frukthager i alle de viktigste fruktdistriktene i Norge for å inkludere så mange arter som mulig. De tilhører familien Psyllidae som er en gruppe sugende insekter (Hemiptera). Populasjonsdynamikken vil bli kartlagt basert på innsamling flere ganger gjennom sesongen og statistiske modeller vil bli brukt for å predikere livssyklusen og potensiell variasjon I fenologi fra region til region avhengig av varierende faktorer som temperatur. Sistnevnte vil bli målt ved bruk av dataloggere.

Masterprosjektet vil være en del av et større prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet blir ledet av Bioforsk (jordbruksrelatert forskningsinstitusjon i Norge), og feltarbeid og deler av laboratoriearbeidet vil bli gjort ved Bioforsk-Ullensvang, Hardanger.

Kontaktperson: Bjørn Arild Hatteland, bjorn.hatteland@bioforsk.no