Home
Ecological and Environmental Change Research Group
MSc project

Climate and land-use change interactions

John-Arvid Grytnes

Summer farm at Sikkisdalen
Photo:
John-Arvid Grytnes

Main content

How does vegetation change in the cultural landscape when climate and land-use is changing?

Climate change and land-use change are two important drivers of community ecology and biodiversity. During the last fifty years there have been many studies describing the heathland vegetation in different parts of Norway. These studies can be re-sampled to study the dynamics of the vegetation, and the changes observed can be used to infer what the main causes of change are. An alternative way of looking at what will happen as climate and land use change is to study how areas in different climates are affected by different land-use types.

 

Hvordan endrer vegetasjonen seg i kulturlandskapet som følge av klima- og bruks-endringer?

Klimaendringer og endringer i arealbruk er to viktige drivere av samfunnet økologi og biologisk mangfold. I løpet av de siste femti årene har det vært mange studier som beskriver heier vegetasjon i forskjellige deler av Norge. Disse studiene kan bli re-samplet å studere dynamikken i vegetasjonen, og de ​​observerte endringene kan brukes til å overvåke hva de viktigste årsakene til endringen er. En alternativ måte å se på hva som vil skje som klima og endringer i arealbruk er å studere hvordan områder i ulike klima er påvirket av ulike arealtyper.