Home
Ecological and Environmental Change Research Group
MSc project

Plant-pollinator interactions

Aud Halbritter, Vigdis Vandvik

A bumblebee visiting a prple-pink flowerhead of Knapweed (Centaurea)
Photo:
Aud Halbritter

Main content

Consequences of climate change for disrupted plant-pollinator interactions

Pollinators provide an important ecosystem service and it is therefore crucial to understand their response to climate change. Many pollinators dependent on temporal synchrony with their host plants and therefore asynchrony in shifts in phenology of both plants and insects could disrupt such interactions. Recent climate warming is associated with phenologcial advances in plant and animal species and there is now growing evidence that temporal mismatches between plants and animals occur. An important question, therefore, is what are the consequences for disrupted plant-pollinator interactions? Will an increase in mismatch between plants and their pollinators decrease reproductive output and affect population viability?

This project will assess the effect of disruption in plant-pollinator interactions on the reproductive output of Ranunculus acris. A field experiment will be carried out along a snowmelt gradient, where plants and insects vary in the degree of synchrony of pollinator and host plant and therefore cause a “natural mismatch gradient”. Phenology and visiting pollinators will be monitored throughout the season and reproductive output will be assessed. Half of the plants will be hand-pollinated to assess the effect of pollen limitation.

The study will be carried out at Finse Alpine Research Centre, located on the Hardangervidda mountain plateau. The ideal student for this project will have some experience in doing field work and will be able to do long periods of fieldwork during the summer. Basic insect identification skills are needed (ability to distinguish between flies, bees and bumble bees).

 

Konsekvenser av klimaendringer for asynkrone plante-pollinator interaksjoner

Pollinatorer oppfyller en viktig økosystemtjeneste, og det er derfor viktig å forstå deres reaksjon på klimaendringer. Mange pollinatorer er avhengig av tidsmessig synkront forekomst med sine vertsplanter og derfor kan en forskyvning i fenologi av både planter og insekter forstyrre slike interaksjoner. Nylige klima oppvarming er forbundet med tidligere fenologi i plante- og dyrearter og det er nå økende bevis for at uoverensstemmelse mellom planter og dyr forekommer. Et viktig spørsmål er derfor hva er konsekvensene for asynkrone plante-pollinator interaksjoner? Vil en økning i uoverensstemmelse mellom planter og deres pollinatorer redusere reproduksjon og påvirke vitalitet til populasjoner?

Dette prosjektet vil vurdere effekten av uoverensstemmelse i plante-pollinator interaksjoner på reproduksjons av Ranunculus acris. Et felteksperiment skal gjennomføres langs en snøsmelting gradient, der planter og insekter vil variere i graden av synkroni av pollinator og vertsplanten og dermed forårsake en "naturlig uoverensstemmelse gradient". Fenologi og pollinatorer vil bli registrert ut sesongen og produksjonen (antall frø) vil bli målet. Halvparten av plantene vil bli hand pollinert for å vurdere effekten av pollen begrensning.

Studien vil bli utført på Finse Alpine Research Centre, som ligger på Hardangervidda. Den ideelle student for dette prosjektet vil ha en viss erfaring i å gjøre feltarbeid, og vil kunne gjøre lange perioder med feltarbeid i løpet av sommeren. Grunnleggende insekt identifikasjon ferdigheter er nødvendig (skille mellom fluer, bier og humler).