Home
Research Group for European Law

Associate Professor Malgorzata Cyndecka

Finansmarkedsfondet is financing the project "Towards more stability, competitiveness and predictebility in the financial sector"

Main content

Finansmarkedsfondet bevilget i oktober 2015 et stipend til å finansiere prosjektet "Towards more stability, competiveness and predictebility in the financial sector". Prosjektet skal ledes av førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, og gjennomføres av postdoktor Malgorzata Agnieszka Cyndecka. Avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Finansmarkedsfondet har som oppgave å finansiere forskning og allmennopplysning som skal gi bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, samt bidra til økt etisk bevissthet. I oktober 2015 bevilget fondet et stipend til å finansiere et Postdok-prosjekt: «Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector».  Leder for prosjektet er førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, og prosjektet skal gjennomføres av Malgorzata Agnieszka Cyndecka, PhD. Cyndecka disputerte for PhD-graden ved Det juridiske fakultetet ved UiB med avhandling: «The Market Economy Investor Principle» i januar 2015. Denne avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Mens Postdok-prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet, skal Fakultetet finansiere et PhD-prosjekt som også gjelder statsstøtteregler og som fokuserer på statsgarantier.

Begge individuelle forskningsprosjekter vil bidra til å videreutvikle kompetanse innen EU/EØS-statsstøtterett på Fakultetet og BECCLE, Bergen Centre For Competition Law and Economics.

Kort beskrivelse av prosjektene 

Høsten 2008 ble Europa rammet av finanskrisen. For å hindre en systemkrise i finanssektoren ga EU/EØS-medlemsstatene enorme mengder statsstøtte til bankene som var «too big to fail». Dette ble godkjent av EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan som er ansvarlige for statsstøttekontroll i EU/EØS. Disse institusjonene arbeider fremdeles med finanskrisetiltak på daglig basis. Det er imidlertid nå på tide å stille mer generelle spørsmål. Hvordan kan statsstøtteregler bidra til gjenoppbyggingen av finanssektoren for fremtiden? Hvordan kan slik støtte gjøre sektoren mer robust? Målet med prosjektet er å besvare slike spørsmål, og dermed gi et bidrag til den pågående diskusjonen om finanssektoren. Det vil foretas analyser av hvordan statsstøtteregler bør anvendes i finanssektoren slik at man ivaretar dens effektivitet og konkurranseevne, og sørge for like vilkår for alle markedsaktører. Denne analysen baseres på to individuelle forskningsprosjekter som nevnt ovenfor: et Postdok-prosjekt og et PhD-prosjekt (finansiert av Det juridiske fakultet). Postdok-prosjektet vil undersøke anvendbarheten og anvendelsen av det markedsøkonomiske investorprinsipp (MEIP) på statlige tiltak i finanssektoren. For at statens investering skal være i samsvar med MEIP, må staten opptre på samme måte som en rasjonell og profittorientert privat investor ville ha opptrådt under liknende omstendigheter i markedet. Finanskrisen har reist nye spørsmål om MEIP og dens rolle i gjenoppbyggingen av finanssektoren. Doktorgradsprosjektet søker å avklare de juridiske konsekvensene av tilbakebetaling av støtte som ble gitt i form av en statsgaranti. Slike tiltak skaper et spesielt trekantet forhold mellom staten, støttemottaker og finansinstitusjon. Dette resulterer i visse sivilrettslige utfordringer. Siden tilbakebetaling av statsstøtte er regulert av nasjonale regler, må man undersøke og avklare konsekvensene av håndheving av EU / EØS statsstøtteregler i Norge.

View Malgorzata's researcher profile