Home
Research group for Legal Culture
Research group for Legal Culture

Presentations

A selection of arrangements and presentations of the research group in 2020 is attached below.

Illustrasjon av det juridiske fakultet
Photo:
Henrik Solbakke, UiB

Main content

Previous presentations:

Liv Sofie Hallaråker Utvær: Hvordan hensynet til oppdrettsfiskens helse og velferd ivaretas ved etablering og drift av akvakulturanlegg

- Foredrag basert på stormasterprosjekt. Avholdt av Liv Sofie Hallaråker Utvær i januar 2020.

- Antall deltagere: 6

Linda Gröning: Presentasjon av ERC-prosjekt

- Foredrag for innspill og diskusjon blant forskergruppens medlemmer. Avholdt av Linda Gröning i januar 2020. 

- Antall deltagere: 9

Andrew Simpson: «Responding to “Confusit” Law: A Sixteenth-Century Project to “Codify” Scots Law?»

- Gjesteforedrag avholdt av Andrew Simpson fra Universitetet i Aberdeen i januar 2020

- Antall deltagere: 9

- Kort oppsummering: In 1566, two Scottish jurists – Edward Henryson and David Chalmers – complained that the laws of the realm were “confusit”. Their response to the problem has sometimes been treated as an attempt to “codify” the laws of the realm, or to reduce the laws of the realm to writing in a manner resembling what was being done with contemporary French customs. But is this really so? A contextual reading of what these writers may have meant when they said the laws were “confusit” will suggest that the problem and the solution they identified was somewhat more complex, albeit that they may ultimately have had French models in mind when seeking to reduce the laws to order

Johannes Mella: Advokaters taushetsplikt

- Foredrag om de rettshistoriske sidene ved advokaters taushetsplikt fra romerretten til i dag. Avholdt av Johannes Mella i februar 2020.

- Antall deltagere: 7

Monica Naime Henkel: «Staters internasjonale ansvar for private aktørers atferd: velferdsstatens sårbarhet?»

- Foredrag avholdt av Monica Naime S Henkel i februar 2020.

- Antall deltagere: 9

- Kort oppsummering: The last few decades have seen an increase in the participation of private individuals and companies in the provision of public services, as contracting out public services through networks of governance in public affairs becomes necessary in order to have more efficient, responsive, inclusive and representative governments. I look into State’s international responsibility for conduct of non-state actors. Specifically, the conditions and limits for when the conduct of private person or organization exercising governmental acts can be attributed to the State. What is a governmental act? When can a private action be attributed to the State? What are the legal implications for welfare states (which provide a wider range of public services)?

Marius Mikkel Kjølstad: Forestillinger om statens formål i norsk statstekning fra 1814 til første verdenskrig

- Foredrag avholdt av Marius Mikkel Kjølstad i februar 2020

- Antall deltagere: 7

Sören Koch: Hvordan gjennomfører vi rettskomparative undersøkelser – en introduksjon til Compass-modellen

- Foredrag avholdt av Sören Koch over møteplatformen Zoom i april 2020. 

- Antall deltagere: 9

- Kort oppsummering: Den rettskulturelle modellen Jørn Øyrehagen Sunde har utviklet har vist seg som en nyttig pedagogisk verktøy for å beskrive og analysere rettskulturer både historisk og komparativ. Compass-modellen fokuserer imidlertid på det vi kaller makro-nivå og er særlig godt egnet til å skape kunnskapsbasert forståelse for de store sammenheng. I mange år har jeg puslet på en ny analytisk modell som gir generell veiledning på hvordan en kan gjennomføre rettskomparative undersøkelser for å løse konkrete rettslige problemstillinger på grunnlag av rettskulturell kunnskap og forståelse. Jeg bruker diskusjon om jury-saken og en del eksempler fra bidragene i boken Comparing Legal Cultures som utgangspunkt for å illustrere hvordan modellen kan brukes

Aila Biret Henriksen: Anerkjennelse av samiske landrettigheter

- Foredrag avholdt av Aila Biret Henriksen Selfors fra UiT Norges arktiske universitet i mai 2020. 

- Antall deltagere: 7

- Kort oppsummering: presentasjonen omhandler hvilke metodiske utfordringer som oppstår når samisk og norsk rett møtes, samt hvilke metoder som kan anvendes for å løse disse utfordringene. Aila argumenterer for at samisk rett må studeres ut fra sine egne premisser, uavhengig av premissene for norsk rett. Dette betyr blant annet at samisk rett kan være noe mer eller annet enn sedvaner og rettsoppfatninger, slik de defineres av norsk juridisk metode. Det betyr også at norsk rett ikke alltid kan sette premissene for når samisk rett skal anerkjennes

Tarjei Ellingsen Røsvoll: Overvektsprinsippet i sivile saker sin historiske utvikling i norsk rett

- Foredrag avholdt av Tarjei Ellingsen Røsvoll i mai 2020.

- Mer informasjon finner du her.

- Antall deltagere: 7

Workshop: Vest-norske rettshistorikermøte

- Workshop avholdt i Vaksdal i juni 2020. 

- Antall deltagere: 8

Foredrag med Eirik Holmøyvik: Historisk og komparative betraktninger rundt Stortingets innstruksjonsmyndighet overfor regjeringen - et unikt norsk statsrettslig institutt

- Foredrag avholdt av Eirik Holmøyvik i august 2020. 

- Antall deltagere: 13

Eirik Hovden: Presentasjon av CANcode-prosjekt - Islamsk lov og rett - canonisering og codifisering

- Presentasjon avholdt av Eirik Hovden i august 2020.

- Antall deltagere: 14

Gjesteforedrag med Gert-Fredrik Malt: Folkeretten og dens metode

- Foredrag avholdt av Gert-Fredrik Malt i september 2020

- Antall deltagere: 12

Foredrag med Marius Mikkel Kjølstad: Hans Kelsen - 100 år forfatning i Østerikke

- Foredrag avholdt av Marius Mikkel Kjølstad i Oktober 2020.

- Antall deltagere: 8

Doktorgradsprosjekt med Brage Thunestvedt Hatløy: Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder

- Foredrag avholdt av Brage Thunestvedt Hatløy i oktober 2020.

- Antall deltagere: 13