Home
Porous Media Group
MSc project

Numerisk modellering av grunne geotermiske systemer - Modellering og analyse av Komplett Arena, samt sammenligning av to ulike modelleringsverktøy, 2017

Fredrik Bjønness

Main content

Advisors: Inga Berre, Jan Kocbach (CMR)

Short description of project:

Numeriske modelleringsverktøy har utviklet seg til å bli et viktig verktøy ved prosjektering av større geotermiske systemer. Korrekt anvendelse av slike verktøy sørger for at tilhørende simuleringsresultater gir et detaljert innblikk i det modellerte energisystemet. Hovedformålet med denne oppgaven er å vise resultater knyttet til sammenligningen av EED og TRNSYS, samt analysen av Komplett Arena. I tillegg har det vært ønskelig å gi leseren et innblikk i den bakenforliggende teorien, da dette anses som helt essensielt for å forstå hvordan modelleringsverktøyene faktisk fungerer. Modelleringsverktøyene Earth Energy Designer (EED) og Transient System Simulation Tool (TRNSYS) anvendes internasjonalt av både forskningsinstitutter, bedrifter og privatpersoner. Dette er to ulike verktøy, der EED er basert på en semi-analytisk løsningsmetode mens TRNSYS er basert på en numerisk løsningsmetode. Variabelen som betraktes i sammenligningen er middeltemperaturen av den sirkulerende væsken i borehullet. Simuleringsresultatene viser at middeltemperaturen til verktøyene avviker mellom 0,03 og 0,04◦C over det femte og tiende året. Det konkluderes med at dette avviket mest sannsynlig er forårsaket av de ulike løsningsmetodene som anvendes i verktøyene. Komplett Arena består av et næringsbygg samt en tilhørende fotballbane. Det nåværende energisystemet driftes i dag av en ikke-fornybar energikilde. Eierne av anlegget ønsker å bytte ut denne energikilden mot en mer miljøvennlig løsning. Analysen som er utarbeidet i denne oppgaven betrakter både de ulike delene, samt et komplett energisystem på Komplett Arena. Dette har blitt foretatt ved hjelp av TRNSYS. I henhold til simuleringsresultatene for det komplette energisystemet kan vi konkludere med at dette er en energieffektiv løsning, og det anbefales derfor en utskiftning av det nåværende systemet. For dette systemet anses tjue borehull, med en dybde på 200 meter per borehull som en passende dimensjonering. Etableringskostnader knyttet til borehullene og varmepumpen anslås til omtrent 1,3 MNOK. Videre beregnes den årlige kostnadsbesparelsen til omtrent 276 000 NOK. Vi kan dermed konkludere med at det prosjekterende energisystemet vil resultere i både en energi- og kostnadsbesparelse.

Link to thesis at BORA-UiB: http://bora.uib.no/handle/1956/17243