Home
Quaternary geology and Paleoclimate

Main content

The research group has the following MSc students

 

Exam 2018

 • DIANA ELENA CALDARESCU - “Climate reconstruction using clumped isotope thermometry in mollusk shells” (Main supervisor: Nele Meckler)
 • KJERSTI MORTENSBAKKEN  - "Kvartærgeologisk kartlegging av området Lofthus-Opedal, Ullensvang" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • SILJE KRISTIN SORTLAND - "Kvartærgeologisk kartlegging av Eidsheia, Eidsdal, Møre og Romsdal" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • MARI SÆBØ -  "Kvartærgeologisk kartlegging av Tafjordskredet (Kallen), Tafjord, Møre og Romsdal" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • REIDUN ELDEGARD - "Innsjøsedimentasjon og klimautvikling i de Polare Uralfjellene, Nord-Russland" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • KARINA STØMNES - "Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i Boknafjordsområdet i Rogaland" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • SIGURD BACHE - "Kilden til sedimentene i Kråkenesvatnet" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • ANN-ELIN RØDSKAR BENDIKSEN - Etablering av sen-glasial og holosen askestratigrafi i innsjøarkiver fra Vest Norge (Main supervisor: Haflidi Haflidason)
 • HEDDA SOFIE GJERDINGEN - "Variations in North Atlantic Deep Water flow during the Penultimate Interglacial" (Main supervisor: Haflidi Haflidason)
 • SIV TONE BÅRDSNES - "Investigating the abrupt climate change at the Medieval Climate Anomaly to Little Ice Age transition" (Main supervisor: Eystein Jansen)
 • SNORRE BIRKELUND WILLE - "Near surface temperature changes in the Denmark Strait during abrupt climate change events" (Main supervisor: Eystein Jansen)
 • JAMIE TAYLOR - "Variations in North Atlantic Deep Water flow during the Penultimate Interglacial" (Main Supervisor: Ulysses Ninnemann)

 

Exam 2019

 • MELISSA MARIE LANGNÆS - "Paleoklimatiske studiar i Leynavatn, Færøyane" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • ANE MARGRETHE BRUN BJERKÅS - "Kalibrering av proksydata frå innsjøsediment i Juvvatnet mot massebalansen på Storbreen, Jotunheimen" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • MONIKA ØKSNES - "Undersøkelse av forholdet mellom flomstørrelse og sedimenttransport" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • JAN MAGNE CEDERSTRØM - "When medicine meets geology: using CT scanning for 3D visualization of volcanic ash horizons in sediment cores from Greenland" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • RAGNHILD AUSTBØ KJØNSØY - "Jordfallshull og infrastrukturer: Aktsomhetskart" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • MAGNUS THORVIK - "Bruddtektonikk og endokarst geometri i utvalgte marmorgrotter" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • VICTORIA SÆBØ - "Bio-mineralisering i kalde grotter" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • HELENE AASE ROKKAN - "Sporelementer i speleothemer- klimasignal og markørhosisonter" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • AUDUN HITLAND - "Kvantifisering av erosjonsrater med multiple in situ kosmogene nuklider, Rendalssølen" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • HANNA BRÆKKE - "Undersøkelse av postglasial forvitring av berggrunn ved geokjemisk analyse av bergartsprøver og sammenligning med vannkjemidata fra Lysevassdraget" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • TORILL BREKKEN - "New methods for temperature reconstructions from stalagmites – are they applicable in Caves from South Africa?" (Main supervisor: Nele Meckler)
 • TALIN TUESTAD - "Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i Boknafjordsområdet i Rogaland" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • ELI ANNE STØFRING - "Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i munningen av Sognefjorden" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • SUNNIVA MYKING GRØNÅS - "Kartlegging av maksimalutbredelsen av Langfonne på Kvitingskjølen i Øst-Jotunheimen under ’den lille istid’ og datering av fonnas tilbakesmelting fra ’lille istids’ maksimalutbredelse til i dag ved hjelp av lichenometri." (Main supervisor: Atle Nesje)
 • TERJE LUNDE - "Lille Istids botnbreaktivitet i Trollstigen og Geiranger-Herdalen landskapsvern-områder" (Main supervisor: Atle Nesje)
 • ANNA ELISABETH MÆLAND "Lille Istids botnbreaktivitet i Trollstigen og Geiranger-Herdalen landskapsvern-områder" (Main supervisor: Atle Nesje)
 • AMALIE KROG KLETTE - "Holosene skred- og flomprosesser i Fjærlandsfjorden basert på marine data" (Main supervisor: Haflidi Haflidason)
 • HENRIETTE MUNDHEIM - "Sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i nordlege Nordsjø under siste deglasiasjon" (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)
 • THALE DAMM-JOHNSEN - "Ice-rafted Detritus Evidence for Patagonian Ice Sheet fluctuations during Antarctic Warming Event 1 (30-44 ka): ODP Site 1233" (Main supervisor: Kikki Kleiven)