Home
PhD Research School in Linguistics and Philology

Guest lecture

Professor Kenneth Hyltenstam will give a guest lecture on Dec. 12.

Main content

Professor Kenneth Hyltenstam, Centre for Research on Bilingualism, University of Stockholm, will give a guest lecture entitled:

Nästan infödd i L2 - tvåspråkighetseffekt eller ålderseffekt?

Place: Auditorium D, Sydneshaugen skole

Time: 10.15-12.00

The lecture will be given in Swedish.

Abstract:

I andraspråksforskning har grad av inföddhet hos L2-talare typiskt betraktats som en funktion av startålder för L2-tillägnandet, där inföddlik språkanvändning associeras med tidig och icke-infödd språkanvändning med högre startålder.  En alternativ tolkning har dock (ny)lanserats under senare år där man betraktar grad av inföddhet som en funktion av L1-bevarande hos individen.  Här associeras inföddlik språkanvändning med L1-förlust, medan icke-infödd språkanvändning antas bero på L1-bevarande.  Denna senare tolkning är dock fortfarande huvudsakligen teoretiskt baserad, då hållbara empiriska evidens saknas.

I detta föredrag presenteras en undersökning om vilken betydelse, om någon, L1-behärskningen har för den slutnivå som uppnås i ett L2.  Vårt forskarlag (Niclas Abrahamsson, Emanuel Bylund, Kenneth Hyltenstam) har undersökt L1- och L2-behärskning hos 30 vuxna tvåspråkiga personer med spanska som L1 och svenska som L2 och med en startålder för svenskans del före 12 års ålder.  Deras språkbehärskning i respektive språk undersöktes med grammatikalitetsbedömningstest och cloze test.  Dessutom insamlades testdata om språkbegåvning (language learning aptitude).  Resultaten visade positiva korrelationer mellan inföddlik L1-behärskning och inföddlik L2-behärskning.  Dessutom visade resultaten att språkbegåvning var positivt korrelerad både med inföddlik L1- och inföddlik L2-behärsknng.  Mot bakgrund av dessa resultat föreslår vi att 1) ett bevarat L1 inte hämmar möjligheten att uppnå inföddlik nivå i ett L2 och 2) att språkbegåvning är en viktig faktor i förklaringen av uppnådd slutnivå i såväl L1 som L2 hos tvåspråkiga.