Home
Western Norway Graduate School of Educational Research II
WNGER II: Ph.d.-kurs

Evidensbasert praksis og profesjonsutøving – kritiske perspektiv

Kurset omhandler evidensbasert praksis i utdanning, psykologi og helseforskning. Det tar utgangspunkt i debatten om hvorvidt evidensbasert praksis kan sies å være enten en trussel mot profesjonell autonomi eller tvert imot en profesjonalisering av praksis.

Christiestatue og Naturhistorisk museum
Christie-statuen
Photo:
UiB

Main content

Kurset anlegger kritiske, normative og filosofiske perspektiver på forholdet mellom vitenskap, politikk og teknologi. Kurset har som mål å bevisstgjøre deltakerne om at problemstillinger innenfor forskning og vitenskap ikke bare dreier seg om valg av metode eller teknikk, men også har politiske og normative konsekvenser man ikke så lett overskuer. Det blir lagt opp til å integrere disse perspektivene i kandidatenes egne ph.d-prosjekter.

Type kurs: Vitenskapsteori/profesjonsteori Læringsutbytte Learning

Kunnskaper
- har kunnskap om hva evidensbasert praksis er og fenomenets fremvekst og historie
- har kunnskap om ulike syn på forholdet mellom evidensbasert praksis og profesjonsutøvelse
- har kunnskap om hvilke utfordringer evidensbasert praksis kan reise for profesjonsutøvelse

Ferdigheter
- kan skille mellom ulike tilnærminger til saksfeltet
- kan trekke frem ofte uuttalte forutsetninger hos aktørers ulike tilnærminger til evidensbasert praksis og profesjonsutøvelse
- kan posisjonere sitt ph.d-prosjekt i landskapet trukket opp av kurset

Kompetanse
- er i stand til å utvise kritisk sans når det gjelder forbindelsen mellom vitenskap og politikk og vitenskap og teknologi