Home
University Pedagogy

Research

EMPIRICAL - PRACTICAL - GROUNDED

Forskning som skal bidra til å oppfylle idé og intensjon i den universitetspedagogiske virksomheten må ha et bredt spektrum. Den kan være:

 • EMPIRISK, med fokus på studenters læring og forutsetningene for læring.
 • PRAKTISK rettet, med fokus på utøvelse og hvordan ting konkret kan gjøres for å bidra til læring.
 • GRUNNLAGSORIENTERT, med fokus på det forståelsesmessige grunnlaget for virksomheten, herunder kunnskapssyn og oppfatninger om språk og læring.

Forskningen ved Program for universitetspedagogikk berører på ulike vis alle disse områdene, og kan samles under betegnelsen LÆRINGSFORSKNING.

STABEN ved Program for universitetspedagogikk er medlemmer i forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk (UPP) 

_________________________________________

 

FORSKNINGSGRUPPE FOR LÆRING OG UNDERVISNING I HØYERE UTDANNING: tidligere prosjekter


♦  PRESENTATTION PRACTICES
Rhetorical and pedagogical perspectives on the use of digital presentation tools.
Samarbeid med professor Jens Kjeldsen og 1.amanuensis Frode Guribye, Institutt for medievitenskap, UiB Med økonomisk støtte fra Meltzer-fondet.

Ansvarlig: Arild Raaheim


♦  CENTRES OF EXCELLENCE IN UNIVERSITY EDUCATION - A comparative study
I samarbeid med dr. Asko Karjalainen, School of vocational teacher education, Oulu university of applied sciences, Finland. Med økonomisk støtte fra FINHEEC, Oulu university of applied sciences og Institutt for pedagogikk, UiB.

Ansvarlig: Arild Raaheim

 

♦  GRUNNLAGSARBEID OMKRING HELHETLIG LÆRING OG TEKNOLOGI  ...
... med fokus på universitetspedagogisk virksomhet. Hva betyr nytt kunnskapssyn og ny teknologi (IKT) for utdanning av universitetslærere og for universitetet som kunnskapsaktør i samfunnet?  Arbeidet bygger på helhetsspråklige tilnærmelser til læring, og skjer i samarbeid med forskere og IT-personale ved UiB, Program for lærerutdanning (UNIPED), Eksperter i Team, og Inst. for datavitenskap og informasjonsteknologi ved NTNU, og Inst. för industriel ekonomi, KTH (Stockholm).

Ansvarlig: Arild Gulbrandsen

 

♦  STUDENTERS OPPLEVELSE AV LÆRING  ...

 ... forstått gjennom analyser av læringsmiljøet på psykologistudiet ved UiB: Hvordan har studenter som får de beste eksamenskarakterer i årsstudiet i psykologi arbeidet med studiene?  Hvordan opplever disse det å være så fokusert på å få så gode karakterer?  Hvordan beskriver studentene innholdet i årsstudiet + profesjonsstudiet i psykologi, og hvordan kan vi forstå denne 6 års yrkesforberedende utdannelsen som helhet?  Disse spørsmålene søkes besvart gjennom en fenomenologisk analyse av studentintervjuer og studenttekster. 

Ansvarlig: Ivar Nordmo

______________________________

 

SENESTE PUBLIKASJONER (utvalg, mer under Mediatek) 

 • Gulbrandsen, A. (red.) (2010): "SkY 2010 - Kreativitet og utvikling. Universitetspedagogiske og kunnskapsteoretiske overveielser", SkY Skrift 2-2010, Progam for lærerutdanning, NTNU, Trondheim. Parpiversjon og digital versjon (multimedia pdf). 144 s. Herunder:
 1. Johannessen, K.S. &  A. Gulbrandsen: "Praksis, kunnskapssyn og helhetsspråk - Et alternativt fundament for forståelse av læring."
 2. Gulbrandsen, A.: "Læring via "pensum" og helhetsspråklig dialog - Møter med Egne og Andres uttrykk."
 3. Gulbrandsen, A.: "Utøvelse, undervisning og forskning. Universitetet ved en skillevei - Grunnlagsdrøftinger er nødvendig."
 • Raaheim, A. (2010): Læring og undervisning.  Bergen: Fagbokforlaget.
 • Nordmo, I. &  A. Samara (2009): "The study experiences of the high achievers in a competitive academic environment. A cost of success?".  Issues in educational research 2009; Volum 19.(3) s. 255-270.
 • Raaheim, A. & M. van de Ven (2008): On the Organisation of Educational Develpoment Centres, NETTLE Project Publications, Series 2, University of Southampton.
 • Raaheim, A. (2008): Universitet- og høgskolepedagogisk basisutdanning. Noen tanker om organisering av virksomhet og nasjonale utfordringer. UNIPED, Vol. 31, Nr. 4, 79-86.
 • Nordmo, I. (2007): "Studying for essay type examinations: the study activities of the students with the best exams",  Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik 2007; Volum 4. s. 118-125
 • Gulbrandsen, A. (2012): "Handlingsbåren kunnskap - noe for universitetet?", i Handlingsboren kunnskap i sosial praksis (red. C. Elmholdt, K. Nielsen & A.O. Martinussen), Aarhus universitet / Norsk Handverksutvikling, Lillehammer (bok under utgivelse).