Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet

Unge kreftoverlevere sliter med å bli økonomisk uavhengige

I en ny studie fra IGS publisert i Cancer studerte man alle individer født i Norge fra 1965 til 1985, og sammenlignet de som fikk kreft før fylte 25 år med de som ikke fikk det, i forhold til behov for økonomisk sosialhjelp, arbeidsledighet, inntekt og yrkesvalg.

Illustrasjonsbilde

Hovedinnhold

Vi fulgte individene til de var 22-42 år gamle, og fant en økt risiko for benyttelse av økonomisk sosialhjelp (som skal sikre midlertidig inntekt til et forsvarlig livsopphold), samt en 40% økt risiko for å ikke være i lønnet arbeid (uføretrygdede ikke med i analysen) hos overlevere av kreft i ung alder. De som var i lønnet arbeid hadde en noe lavere årsinntekt enn de som ikke har hatt kreft, mest sannsynlig som et resultat av deltidsarbeid i større grad. Særlig gjaldt dette overlevere etter hjernekreft og de som fikk kreftdiagnose i barnealder (<15 år). Vi fant ingen store forskjeller vedrørende representasjon i yrker som krever høy kompetanse (ledere, akademiske yrker, høyskoleyrker), men noe redusert representasjon i yrker som krever manuelt arbeid (bønder, fiskere, håndverkere, maskinoperatører), særlig for mannlige overlevere etter ben- og bløtvevskreft. Funnene bidrar til å øke kunnskapen om hvordan det går med den stadig økende andelen av voksne overlevere etter kreft i ung alder, og dermed å kunne sette inn ressurser der det er behov, for at disse skal kunne utnytte sitt potensiale og bli selvstendige bidragsytere til samfunnet. Våre funn tyder på at det går svært bra med de som kommer seg ut i arbeidslivet, men at større ressurser bør settes inn for å få disse unge voksne inn i eller tilbake til arbeidslivet ved hjelp av arbeids- (re)integreringsprogrammer og tilrettelegging, særlig for overlevere etter hjernekreft, testikkelkreft og ben/bløtdelskreft.

Førsteforfatter av studien er Maria Winther Gunnes

Link til artikkel: http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/cncr.30253/abstract

Link til intervju in VG: http://www.vg.no/nyheter/kreft/ny-norsk-forskning-om-unge-som-overlever-...