Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet

Økt kreftrisiko blant søsken til individer med medfødte misdannelser

Personer med medfødte misdannelser har økt risiko for kreft, noe som kan tyde på en felles årsakssammenheng. Nyere forskning viser at også det å ha et søsken med en medfødt misdannelse kan medføre en økt risiko for enkelte krefttyper, spesielt for barn.

Søsken
I 2022 var det 210 barn og ungdom i Norge som fikk kreft.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Både medfødte misdannelser og barnekreft er sjeldne tilstander. I 2021 ble cirka 4% av levendefødte i Norge født med en misdannelse, og i 2022 fikk 210 barn og ungdom (0-17 år) i Norge en kreftdiagnose. Til tross for bred forskning over mange tiår, er årsakene til både barnekreft og medfødte misdannelser i all hovedsak ukjente. Økt kreftrisiko blant personer med medfødte misdannelser tyder på en felles bakenforliggende årsakssammenheng. En felles årsakssammenheng kan bety at også søsken til individer med medfødte misdannelser har en økt kreftrisiko. Det har tidligere blitt observert at enkelte misdannelser opptrer hyppigere i familier, og barnekreft har blitt observert hyppigere i familier med en krefthistorikk. Kreftrisiko blant søsken til barn med misdannelser har imidlertid ikke tidligere vært godt studert.

Bruk av nasjonale helseregistre i Norden

For å undersøke sammenhengen mellom det å ha søsken med medfødte misdannelser og kreftrisiko, har vi i samarbeid med forskere i Danmark, Finland, Norge, Sverige og USA gjennomført en studie hvor vi koblet data fra nasjonale fødsels-, misdannelses-, og kreftregistre i fire nordiske land. Resultater fra studien ble nylig publisert i International Journal of Epidemiology. I studien har vi sammenlignet personer som har søsken med medfødte misdannelser med personer som har søsken uten medfødte misdannelser. Til sammen inkluderte vi over 40 000 individer med kreft og over 400 000 individer uten kreft i alderen 0 til 46 år fra Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Risiko for kreft blant søsken til individer med medfødte misdannelser

Vi fant ingen økt risiko for kreft i aldersgruppen 0 til 46 år blant søsken til individer med medfødte misdannelser når vi undersøkte alle krefttyper samlet. Vi så imidlertid en 17% økt risiko for akutt lymfatisk leukemi blant dem som hadde søsken med misdannelser. I tillegg fant vi at kreftrisikoen økte med økende antall søsken med misdannelser. Personer med to eller flere søsken med misdannelser hadde en 1,4 ganger høyere kreftrisiko sammenlignet med personer med to eller flere søsken uten medfødte misdannelser.

Økt risiko for barnekreft blant søsken til individer med medfødte misdannelser

Rundt 15 000 av krefttilfellene inkludert i studien var blant barn (0 til 19 år). Vi fant at de med søsken med misdannelse hadde en liten økning (9%) i risikoen for barnekreft. Spesielt så vi en 35% økt risiko for lymfekreft og en 51% økt risiko for nevroblastom blant barn med søsken med misdannelser. I tillegg fant vi at de med søsken med misdannelser i nervesystemet hadde en 1,4 ganger økt risiko for kreft. Enkelte misdannelser blant søsken var også assosiert med økt risiko for spesifikke krefttyper: misdannelser i nervesystemet og lymfekreft, urogenitale misdannelser og germinalcellesvulster, samt misdannelser i muskel-skjelettsystemet og nevroblastom.

Økt risiko for kreft blant voksne med søsken med misdannelser

Blant voksne (20 år og eldre) fant vi en økt risiko for hjernesvulster (1,3 ganger høyere) og nyrekreft (1,9 ganger høyere) blant dem som hadde søsken med misdannelser når vi sammenlignet med dem som hadde søsken uten misdannelser.

Behov for forskning

Både (epi)genetiske og miljømessige faktorer har tidligere blitt foreslått som felles bakenforliggende årsaker til medfødte misdannelser og kreft. I denne studien fant vi at kreftrisikoen blant dem som hadde søsken med medfødte misdannelser var lavere enn kreftrisikoen blant dem som hadde egne misdannelser. Dette kan indikere at mange sammenhenger mellom misdannelser og kreft kan være knyttet til prenatale utviklingsforstyrrelser. Både medfødte misdannelser og kreft er heterogene grupper av sykdommer, og sammenhengen mellom dem er kompleks og involverer trolig kombinasjoner av embryonale, epi(genetiske), og/ eller miljømessige risikofaktorer. Videre forskning på bakenforliggende mekanismer er nødvendig.

Studien er finansiert av Kreftforeningen og Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Studien er et samarbeid mellom forskere i Danmark, Finland, Norge, Sverige og USA, og er ledet fra Universitetet i Bergen.

Referanse:

Daltveit DS, Klungsøyr K, Engeland A et al. (2023): Cancer risk in the siblings of individuals with major birth defects: a large Nordic population-based case-control study, International Journal of Epidemiology. https://doi.org/10.1093/ije/dyad113