Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet forskning

Er svangerskapsforgiftning en årsak til senere hjerte-karsykdom hos barn som ble utsatt for svangerskaps-forgiftning i fosterlivet?

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en tilstand som rammer gravide og som kjennetegnes av høyt blodtrykk og proteinutskillelse i urinen. Tilstanden er forbundet med komplikasjoner i graviditeten og rundt fødselen både for mor og barn, men også med økt risiko for visse sykdommer hos mor senere i livet, for eksempel høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag. Nyere forskning har vist at også barn som har vært eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet kan ha økt risiko for hjerte-karsykdom senere i livet. Det er imidlertid få studier som har undersøkt om det er svangerskapsforgiftningen i seg selv som øker denne risikoen, eller om det kan være underliggende faktorer som påvirker både risikoen for svangerskapsforgiftning og for senere hjerte-karsykdom.

Preeclampsia
Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en tilstand som rammer gravide og som kjennetegnes av høyt blodtrykk og proteinutskillelse i urinen
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Nasjonale helseregistre

Ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret har vi sett på risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol i ung voksen alder hos individer som ble eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet. Individene ble fulgt til 2016 med tanke på medisinsk behandling for høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol, registrert i Reseptregisteret. For å skille mellom underliggende, familiære faktorer (for eksempel genetiske faktorer) og svangerskapsforgiftningen i seg selv som den direkte årsaken til økt risiko for hjerte-karsykdom studerte vi også risikoen i søskenflokker der noen av søsknene var eksponert for svangerskapsforgiftning og andre ikke og sammenlignet denne både med søskenflokker der ingen var eksponert og innad i de eksponerte søskenflokkene.  

Generelt økt risiko for hjerte-karsykdom blant individer eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet

Sammenlignet med individer i den generelle befolkningen som ikke hadde vært eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet, hadde individer som var eksponert for svangerskapsforgiftning økt risiko for høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol senere livet. Risikoen for høyt blodtrykk var økt med ca. 50% og for diabetes og høyt kolesterol med ca. 30%.  

Tilnærmet lik risiko ved sammenligning av søsken der bare noen var eksponert for svangerskapsforgiftning

Når vi så på risikoen for hjerte-karsykdom i søskenflokker der ett søsken var eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet og det andre ikke, fant vi at risikoen var økt både for det eksponerte og det ikke-eksponerte individet sammenlignet med individer fra søskenflokker der ingen var eksponert. I tillegg, når vi sammenlignet innad i søskenflokker der noen søsken var eksponert og andre ikke, fant vi ingen økt risiko for verken høyt blodtrykk, diabetes eller høyt kolesterol blant dem som hadde vært eksponert for svangerskapsforgiftning sammenlignet med deres ikke-eksponerte søsken. 

Hovedbudskap

Vår konklusjon er at fostre eksponert for svangerskapsforgiftning i fosterlivet har økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol senere i livet, men at dette trolig skyldes underliggende, felles årsaksfaktorer både for svangerskapsforgiftning og for disse tilstandene heller enn selve eksponeringen for svangerskapsforgiftning. 

Resultatene fra denne studien er publisert i tidsskriftet Hypertension. 

Paramsothy A, Hegvik TA, Engeland A, Bjørge T, Egeland GM, Klungsøyr K. Fetal Exposure to Preeclampsia and Later Risk of Cardiometabolic Disorders: A Population-Based Cohort Study. Hypertension. 2023 Sep 22. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.20682. Epub ahead of print. PMID: 37737002.