Hjem
Senter for ernæring

Statutter

Bestemmelser for Senter for ernæring.

Seafood and vegetables.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Navn
Senter for ernæring, Universitetet i Bergen / Centre for Nutrition, University of Bergen.

Visjon
Senteret skal være en møteplass som fremmer ernæringsforskning gjennom et tverrfaglig og interdisiplinært samarbeid mellom forskere, enheter og institusjoner, og arbeide for økt ressurstilførsel og synlighet for slik forskning.

Målsetting
Senteret skal:

 • Vise viktigheten av og fremme synligheten av ernæringsfeltet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Fremme kvaliteten på ernæringsforskning slik at den holder høyt internasjonalt nivå
 • Fremme omfanget av ernæringsforskning slik at dette økes
 • Fremme ekstern forskningsfinansiering gjennom søknader og nettverksarbeid
 • Arbeide for å sikre ressursgrunnlaget for forskning og utdanning innen ernæring
 • Fremme og lede samarbeid om ernæringsforskning og mellom ernæringsforskere i Bergen og Vest-Norge ved aktiv kontakt med relevante institusjoner, foretak, industri, enheter og enkeltpersoner
 • Ha en samlet oversikt over ernæringsforskning ved de aktuelle institusjonene
 • Arbeide for å sikre rekruttering til forskning og undervisning
 • Ha et tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv på ernæringsforskning og –utdanning
 • Bidra til å fremme utdanning i ernæring, med vekt på kvalitet, relevans og omfang
 • Bidra til å fremme god ernæring ved sykdom
 • Bidra til å fremme hensiktsmessig ernæring for god helse

Organisering
Senteret er administrativt en del av Klinisk Institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Det organiseres som en seksjon ved dette instituttet. Oppnådd ekstern finansiering øremerkes senteret. Senteret skal ha en egen hjemmeside. Ansettelser og regnskap knyttes til etablerte og formelle institusjonsstrukturer.

Senteret skal ha fast tilsatt en kompetent faglig leder, samt ha en tilstrekkelig administrativ ressurs. Ansvar og oppgaver for senterleder er definert i egen instruks.

Senteret skal ha en faglig rådgivningsgruppe. Denne oppnevnes av K1 i samarbeid med senterleder og skal være bredt sammensatt av personer med ulik institusjonstilhørighet og med relevant forskningsfaglig kompetanse. Haukeland universitetssjukehus skal ha en tydelig rolle i rådgivningsgruppen.  

Senterdeltagelse
I senterets aktiviteter skal det inkluderes grupper og institusjoner med relevant forsknings- og/eller utdanningsvirksomhet av tilstrekkelig kvalitet og omfang lokalisert i Vest-Norge. Senteret skal aktivt rekruttere slike deltagere. Det vil bli utarbeidet kriterier for tilhørighet. Senterdeltagelsen synliggjøres via egen hjemmeside og på andre måter. Sentertilhørighet vil ikke konkurrere med eller avhenge av samtidig tilhørighet til andre institusjoner, selskap eller forskningsgrupper. Kreditering for forskning, utdanning og formidling skal gis til institusjon/selskap der personer og utført arbeid har hovedtilhørighet/som har gitt vesentlige bidrag.