Hjem
Historie
Emner

Temaomtale HIS100

Innføring i historie

Velkommen til HIS100 – Innføring i historie

Førsteamanuensis Christian Sæle presenterer historiefaget og HIS100 – Innføring i historie.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

Historie er det som skjedde i fortida. Fortida omgjev oss heile tida, og alle samfunn har eit forhold til si eiga fortid. Denne fortida vert framstilt for oss på ei rekkje måtar: i filmar, bøker, TV-seriar, aviser, dataspel, museum, monument og minnesmerke eller gjennom personlege forteljingar. Historiefaget er òg sentralt i skulen.

Som vitskapeleg disiplin søkjer historiefaget å vinna kunnskap om fortida ved å utforska henne ut frå fagleg fastsette normer. Historikarar ordnar fortida på ulike måtar. I historiske framstillingar er historia klassifisert etter tema og periodar.  Men det er mange måtar å fortelja om og å forholda seg til fortida på. Tradisjonelt sett har det nasjonale blikket lagt rammer for historieskrivinga. Men historia ser ulik ut både i tid og rom. Til dømes gjev omgrep som «mellomalderen», «renessansen», «opplysningstida» og «imperialismen» ulike assosiasjonar og meiningar ulike stader. Kort sagt ser verdshistoria ulik ut for ein kinesar, amerikanar, afrikanar og ein europear, og måten historie vert framstilt på gjer noko med henne. Forståinga av og funksjonen til historia endrar seg òg over tid. Menneske i fortida hadde eit anna tilhøve til historia enn menneske har i dag. Historia speler ei ulik rolle og vert brukt på ulike måtar i ulike samanhengar.

«HIS100: Innføring i historie» er ein introduksjon til historie som universitetsfag. Emnet skal byggja bru mellom det faget studentane har med seg frå vidaregåande skule og det faget dei møter på universitetet. Emnet gjev studentane ei innføring i dei lange linene i verdshistoria frå dei eldste tider fram til i dag og skal stimulera medvitet om at det er ulike måtar å sjå og ordna historia på. «HIS 100: Innføring i historie» gjev vidare studentane ein introduksjon til akademisk skikk og bruk i historiefaget og ei viss øving i å lesa og skriva historiefaglege tekstar.

Etter fullført emne skal studentane ha kunnskap om dei lange linene i verdhistoria, korleis verdshistoria vert periodisert, og korleis dette artar seg i ulike geografiske rom. Studentane skal òg kjenna til korleis historikarar arbeider med faget historie.

Undervisning

Undervisninga i HIS100 skjer i førelesingar og seminar. Seminardelen er todelt: Den eine delen er organisert i samarbeid med Akademisk skriving/Skrivesenteret ved HF. Her får studentane ei øving i å lesa historiske tekstar og ei trening i å skriva eksamensoppgåver i historie. I den andre seminardelen skal studentane møta førelesarane for å diskutera perspektiv frå førelesingane og pensum. Dette skjer etter ei rulleringsordning der kvar førelesar vil ta imot éi gruppe av studentane.