Hjem

Kjønnsstudier

Hovedinnhold

Studer kjønnsstudium

Kontakt

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Besøksadresse: Ida Bloms hus, Parkveien 9.
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen
Tlf: 55 58 24 71

Fagkoordinator: Randi Gressgård (randi.gressgard@skok.uib.no )
Studieveileder: studierettleiar@skok.uib.no

Kva er kjønn? Korleis opererer kjønn i samfunnet og i kulturen? Vert forståinga vår av kjønn endra over tid, og vert den endra i møtet med andre etniske og religiøse grupper? Kan film, litteratur og kunst skape alternative former for kjønn?

Problemstillingar knytte til kjønn og seksualitet kan vere ein nøkkel til å forstå både menneska og det samfunnet vi lever i. Kjønnsstudiet undersøker ei rekke historiske og samtidige tydingar av kjønn. Innanfor dei ulike emna vil det vere rom for å reflektere systematisk kring tema relatert til kjønn, som seksualitet, etnisitet, religion, media, litteratur og samfunn.
Sentrale omgrep i studiet er kjønnsforskjellar, interseksjonalitet, patriarkat og sexisme. Du vil få eit overblikk over idear om kjønn sett frå ulike teoretiske perspektiv, slik som feministisk teori, skeiv teori, kritisk raseteori, psykoanalyse, feministisk vitskapsfilosofi, demokrati, globalisering og likestilling. Du vil blant anna lese klassiske feministiske tekstar og moderne kjønnsteori. Du vil også lese skjønnlitteratur og andre tekstar med vekt på kjønnsproblematikk.

 

Bachelorprogram i kjønnsstudium            Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald

Kjønnsstudiar og arbeidslivet
Ina Storkjørren Vetrhus

Frå Beauvoir til BUFDIR

Frå ung alder har Ina lagt merke til at gutar og jenter blir behandla og skildra forskjellig, særleg i litteraturen. «Eg synest det var rart og interessant på same tid, og desse refleksjonane førte til ei interesse for kjønnsskilnader og likestillingsspørsmål.»