Hjem

Forskergruppen 1700

Anicet Charles Gabriel Lemonnier - Salon de Madame Geoffrin

Forskergruppen 1700 er en tverrfaglig forskergruppe som arbeider med det lange 1700-tallet på tvers av fakulteter, institutter og institusjoner i Bergen. Forskergruppemøtene våre er åpne for alle, og nye gruppemedlemmer er alltid velkomne! Se under for detaljert aktivitetsplan.

Fokusområde: Kompilasjon

1700-tallet er - i likhet med vår egen tid - en periode med eksplosiv kunnskapsformidling på tvers av sjangre og språk. Samtidig er det en periode da geniet ble anerkjent som den skapende kunstner, da originalitet ble et adelsmerke for kunst og tenkning og hvor forfatterskapet blir en viktig navigasjonsmarkør både for å holde orden på hvem som hadde skrevet hva og hvem som rent juridisk skulle ha opphavsrettighetene til verket. Siden den gang har vi levet i en tid da kopi, plagiat og kompilasjon har blitt betraktet som noe lite ærerikt, litt skurkaktig og sågar som noe kriminelt.

Å studere kompilasjonspraksisens ulike dynamikker på 1700-tallet, vil gi perspektiver til dagens skriftpraksiser i en tid hvor det aldri har vært lettere å kompilere og plagiere tekster som allerede finnes og utgi dem som nye.

Men hva skjedde egentlig med kompilasjonspraksisen på 1700-tallet? Gjennom denne prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan forfattere innenfor litteratur, historiografi og juss forholdt seg til kompilasjon som metode og praksis, men også hvordan de reflekterte over sin virksomhet i spennet mellom opplysningstidens krav til originalitet på den ene siden og, på den andre siden, forventningene om tradisjonell kunnskapsformidling.

Ludvig holberg
Tegning av Ludvig Holberg

Hele Holberg online

Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.

Arrangementsrekke på Litteraturhuset
Mildt sardonisk utseende byste av Ludvig Holberg

Lånte fjær: Plagiat på 1700-tallet

Med Anne Beate Maurseth, Jørgen Sejersted, Thomas Slettebø og Inga H. Undheim.

Lånte Fjær-arrangementene:
Podcast av episode 1: Plagiat på 1700-tallet 
Podcast av episode 2: Kommer forhåpentligvis snart
Podcast av episode 3: Frå kompilasjon til inspirasjon?

Oppslag i magasinet Revy om arrangementet (pdf)

Forskergruppemøter våren 2020

Forskergruppemøtene er faglig anlagte og åpne for alle interesserte. Tekstene som skal diskuteres sendes ut på mail, men kan også lastes ned fra arrangementssiden (se kalender). Møtene finner vanligvis sted 15:15-17:00, på rom 372 i HF-bygget. Endringer i programmet kan forekomme.

Onsdag 29. januar (avholdt)
Planlegging av semesterets møtevirksomhet.

Torsdag 20.02. NB: 16:15
Tekstdiskusjon: Første halvdel av Montesquieu - Persiske Brev (1721)

Onsdag 25.03 
Tekstdiskusjon: Andre halvdel av Montesquieu - Persiske Brev (1721)

Onsdag 22.04
Tekstdiskusjon: Jonathan Swift - Gullivers Reiser, del 3 (tredje reise)

Onsdag 03.06. 16:15, eventuelt senere. Avtales senere.
Tekstdiskusjon: Anthony A. Cooper (Earl Shaftesbury) - "Letter Concerning Enthusiasm"