Hjem
Arbeids- og miljømedisin
Nyhet

Ny disputas "Oljesøl og eksponering for benzen"

Ingrid Gjesteland disputerer 20.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Oil spill into seawater: Evaporation and human exposure to benzene".

Hovedinnhold

Produksjon og transport av olje samt skipstrafikk i norske farvann utgjør en risiko for oljesøl på sjøen. Råolje inneholder en rekke organiske forbindelser hvorav flere er forbundet med både akutte og kroniske helseplager. Benzen er en av forbindelsene som har fått mye oppmerksomhet fordi den er forbundet med enkelte typer blodkreft. Ved et oljeutslipp vil benzen fordampe og kan dermed pustes inn av personer som befinner seg i nærheten, for eksempel opprydningspersonell. Konsentrasjonen av benzen er høyest i lette råoljer og kondensat, og ved utslipp på sjøen danner disse oljene tynne oljefilmer som fordamper lett.

For å kartlegge luftkonsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser under et oljesøl ble det gjennomført et fullskala feltforsøk i samarbeid med NOFO, Kystverket og SINTEF Ocean under den årlige «olje-på-vann»-øvelsen i Nordsjøen. Målingene viste relativt høy konsentrasjonen av flyktige forbindelser like etter utslipp av fersk lett råolje på sjøen, men konsentrasjonen avtok raskt med tid og avstand fra oljen. Enkelte oljer kan imidlertid stivne på sjøen og slike oljer gav en lengre eksponeringstid. For personer som befant seg nær og nedvinds for oljen lå den personlige eksponeringen for benzen opp mot eller over Arbeidstilsynets grenseverdi, men biologiske målinger viste at åndedrettsvern reduserte benzeneksponeringen tilstrekkelig.

Personalia

Ingrid Gjesteland (f.1988) fra Stavanger har bachelorgrad i kjemi (2011) og mastergrad i naturmiljø- og analytisk kjemi (2013) fra NTNU, Trondheim. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen i perioden 2014-2018. Arbeidet ble finansiert av Norges forskningsråd gjennom PETROMAKS2-programmet.

Professor Magne Bråtveit, yrkeshygieniker/PhD Bjørg Eli Hollund og seniorforsker Per S. Daling har vært veiledere.