Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)

Toppforsk

Med prosjektleder professor Ståle Einarsen i spissen har prosjektet «Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment» fått tildelt 22,5 millioner kroner i toppforskmidler.

Hovedinnhold

Professor Ståle Einarsen ved Institutt for samfunnspsykologi er leder for prosjektet «Workplace bullying: From mechnisms and moderators to problem treatment», ett av prosjektene som har mottatt toppforskmidler fra Forskingsrådet. Prosjektet har har fått 22,5 millioner i støtte, og vil gå over en periode på fem år. Med støtten fra fakultetet blir rammen på nær 33 millioner kroner.

Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing og trakassering er en betydelig utfordring i dagens arbeidsliv. Det er til en hver tid rundt fem prosent av norske arbeidstakere opplever seg mobbet, mens i alt 15 prosent er utsatt for konflikter og trakasserende handlinger som kan utvikle seg til mobbing. Mobbing kan føre til alvorlige helseproblemer for de som rammes, og vil også kunne ha negative konsekvenser for familie, vitner, personer som urettmessig anklages for å mobbe andre, arbeidsmiljøet som helhet og virksomheters produktivitet. Gyldig og pålitelig kunnskap om fenomenet er derfor viktig for å kunne utvikle og implementere effektive intervensjoner, samt for å kunne hjelpe og rehabilitere arbeidstakere som har vært usatt eller anklaget for mobbing. 

Som forskningsfelt er mobbing i arbeidslivet relativt nytt og eksisterende forskning har i hovedsak benyttet spørreskjemaundersøkelser med tverrsnittsdesign for å kartlegge årsaker og konsekvenser av mobbing. For å forstå mobbing som fenomen er det imidlertid nødvendig å identifisere de bakenforliggende mekanismene, som forklarer hvordan mobbing oppstår samt betingelsene som avgjør hvem som rammes, ved bruk av et bredt spekter av forskningsmetoder og design. Gjennom et tverrfaglig samarbeid som inkluderer fagfelt som psykologi, medisin, biologi og juss er hensikten med det foreliggende prosjektet å bidra til å forstå mekanismer og betingelser som kan forklare mobbing som fenomen. Prosjektet har to hovedmål:

  1. Å kartlegge og forstå individuelle, organisatoriske og samfunnsmessige faktorer som kan forklare når og hvordan mobbing oppstår, eskalerer og rammer arbeidstakere og arbeidsplasser.
  2. Å bidra med kunnskap som kan brukes til å utvikle gode og virksomme undersøkelsesmetodikk og tiltak mot mobbing, samt effektive rehabiliteringsprosedyrer for personer og virksomheter som er rammet av mobbing.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Haukeland Universitetssykehus, samt forskere i Finland, Belgia og Universitetet i Stavanger.