Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Utvalgte prosjekter

Medlemmene i Forskergruppen for kognisjon og læring er involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Utdanning, arbeid og ferdigheter blant innsatte i 2015

En ny spørreskjemaundersøkelse  av innsattes opplæringsbehov ble gjennomført i 2015 for å videreutvikle og oppdatere kunnskapsbasen som kan informere både retningslinjer og praksis, og bidra til prioritering av ressurser for utdanning og opplæring i kriminalomsorgen. I tillegg er innsattes utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring, opplæringsdeltakelse, pedagogiske valg, opplæringsmotivasjon, mestringsforventninger og opplevde hinder mot deltagelse kartlagt. Videre er det gjennomført en identisk undersøkelse blant alle innsatte i Norge fra Albania, Litauen og Polen. En rekke publikasjoner og artikler fra prosjektet er publisert eller er i trykk. Studien er gjennomført i samarbeid med og finansiert av Fylkesmannen i Hordaland, Opplæringsavdelinga, som har ansvaret for opplæringa i kriminalomsorgen i Norge, delegert fra Utdanningsdepartementet.

Implisitt språklæring

Flere teorier har blitt lansert om hvordan språk blir ervervet. I dette prosjektet utforske vi implisitt læring eller statistisk læringsprosesser som modell for å identifisere og læring av ord, ord og grammatikk når du nærmer deg et fremmedspråk. En læreingsmodell for språktilegnelse har vide implikasjoner for å forstå språkvansker og for å utvikle gode modeller for behandling av språkvansker hos barn og voksne.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Dr. Elena Plante og Rebecca Gomez på University of Arizona.

Utdanning, arbeid og ferdigheter blant innsatte i 2012

Det er satt i gang en omfattende undersøkelse av innsattes opplæringsbehov for å opprette en kunnskapsbase som kan informere både retningslinjer og praksis, og bidra til prioritering av ressurser for utdanning og opplæring i kriminalomsorgen. I tillegg er innsattes utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring, opplæringsdeltakelse, pedagogiske valg og motiver og pedagogisk utfordringer kartlagt. Videre er det gjennomført en identisk undersøkelse blant alle innsatte i Norge fra Litauen, Polen og Nigeria. En rekke rapporter og artikler fra prosjektet er publisert. Studien ble gjennomført i samarbeid med og finansiert av Fylkesmannen i Hordaland, Opplæringsavdelinga, som har ansvaret for opplæringa i kriminalomsorgen i Norge, delegert fra Utdanningsdepartementet.

 Eksekutive funksjoner i andrespråklæring

Et nytt prosjekt er startet med fokus på rollen som utøvende funksjoner i tospråklighet og andre språklæring. Prosjektleder er Professor Arve Asbjørnsen, og prosjektet blir utført i samarbeid med førsteamanuensis Janne Torkildsen, UiB, Dr. Kristine Jensen de Lopez, Universitetet i Århus, Professor Jane Baker, Universitetet i Amsterdam og Dr. Sharon Armon-Lotem, Bar-Ilan-universitetet. Prosjektet er en del av COST IS0804 initiativet på tospråklighet og SLI, og er støttet av L. Meltzer Høyskolefond.

 Etniske minoriteter i nordiske fengsler

Denne studien er en oppfølging til de tidligere kvantitative studiene i de nordiske fengslene. Denne gangen har forskere i Norden samarbeidet om å undersøke utdanningsbakgrunn, ønsker og opplæringsbehov blant noen utvalgte grupper av innsatte fra etniske minoriteter. Mange innsatte fra etniske minoriteter etnisk minoritet opplæringsbehov av en rekke årsaker. Studien, som er basert på kvalitativ metode og gjennomført med strukturerte og halvstrukturerte intervjuer, ble koordinert av Forskningsgruppen kunnskap, utdanning og demokrati i samarbeid med BCLG. Cirius Nordplus voksen programmet gitt økonomisk støtte for å implementere prosjektet. Rapporten er publisert i nordiske språk og engelsk.

Auditiv oppmerksomhet og indreørefunksjoner

I dette prosjektet studerer vi forholdet mellom undertrykkelse av otoakustiske emisjoner som et mål på efferent kontroll med indreørefunksjoner og auditiv oppmerksomhet. Prosjektleder er Dr. Arve Asbjørnsen, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med Dr. Barbara Cone og Dr. Elena Plante fra the University of Arizona og Dr. Ola Lind, Haukeland Universitetssykehus.

Utdanning og utdaningsønsker blant innsatte

Gruppen har gjennomført to nasjonale undersøkelser blant innsatte i Norge, i 2004 og 2006. Det viktigste funnet er at utdanningsnivå blant innsatte er omtrent en generasjon bak utdanningsnivåeti befolkningen. En av implikasjon av forskningen er at opplæringstilbud er etablert i alle fengsel i Norge. En rekke rapporter fra prosjektet er publisert (på norsk) av Fylkesmannen i Hordaland som har ansvaret for opplæringen i kriminalomsorgen i Norge

Leseferdigheter og mental helse blant innsatte i Norge

Regjeringen utstedte en stortingsmelding i kriminalomsorgen utdanning i 2004-2005 (Stortingsmelding nr 27, 2004-2005. En ny vår...). Dette prosjektet omhandler noen av utfordringene som presenteres i stortingsmeldingen: nivået av lesing, skriving og matematikkferdigheter blant innsatte, og hvordan disse grunnleggende ferdigheter er knyttet til holdninger til utdanning og mestringsforventninger til  kravene til utdanning samtidig som en er i fengsel. Datainnsamling ble gjennomført i løpet av høsten 2007, med 600 innsatte i norske fengsler.

Motivasjon, strategier, kurserfaring og prestasjoner

 Prosjektet omfatter forskning på

•Motivasjon for å lære (interesse, prestasjonsmotivasjon, mål)

•Relativt stabile individuelle forskjeller i motivasjon (motiv for suksess, motiv å unngå nederlag)

•læringsstrategier (studentenes tilnærminger til læring, selvregulert læringsstrategier)

kurserfaringer (undervisningskvalitet, arbeidsmengde, vurdering)

•Skolefaglige prestasjoner

Sentrale spørsmål er som følger:

•Hvordan er motivasjon og innlæring strategisk knyttet til kurs erfaring?

•Hvordan kan selvfølgelig erfaring, motivasjon og innlæring strategisk innvirkning akademiske prestasjoner?

Undersøkelsene har hittil inkludert studenter og innsatte under utdanning.

 

Utdanning i nordiske fengsler

I 2006 og 2007 ble fengselsbefolkningen utdanningsbakgrunn og preferanser undersøkt gjennom omfattende spørreskjemaer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Forskere fra alle nordiske land gjennomførte nasjonale studier og medlemmer av BCLG koordinert prosjektet og den endelige nordiske felles rapporten, som ble publisert i nordiske språk og engelsk. Studiene ble initiert av Nordisk nettverk av fengsel utdanning og finansiert av Nordisk Ministerråd, Cirius Nordplus Voksen og nasjonale departementer i Norden.

Utdanning og kompetanse blant innsatte i 2009

Denne studien ble gjennomført en uke i 2009 i alle norske fengsler. Dataene ble samlet ved hjelp av spørreskjemaer. Undersøkelsen viser at det har vært en jevn økning i antall innsatte som deltar i utdanning i fengsel. Pedagogiske aktiviteter som tilbys må imidlertid være mer variert, og spesielt er det behov for bedre yrkesfaglig tilbud. Videre viser det faktum at et økende antall innsatte er kvalifisert til å studere ved Universitetet eller høgskolenivå antyder at dette nivået også må representeres i fengselsopplæringen. En rekke rapporter fra prosjektet har blitt publisert av Fylkesmannen i Hordaland, som har finansiert prosjektet.