Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering

Avsluttede forskningsprosjekter

Denne siden inneholder en oversikt over avsluttede forskningsprosjekter ved BLI

Hovedinnhold

Primærtilknytning

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem (2016-2018). Anette C.Iversen og Milfrid Tonheim

Anette Christine Iversen har sin doktorgrad i helsefremmende arbeid og er professor ved HEMIL-senteret, og Milfrid Tonheim er Universitetslektor ved HEMIL-senteret.

Hovedformålet med prosjektet er å frembringe kunnskap om årsaker til utilsiktede flyttinger fra fosterhjem. Utilsiktede flyttinger defineres i studien som en ikke planlagt flytting fra et fosterhjem som var tenkt som en langsiktig omsorgsbase for barnet eller ungdommen. De konkrete forskningsspørsmålene er som følger: 1) Hvilke faktorer er medvirkende årsaker til at fosterbarn og fosterforeldre opplever utilsiktede flyttinger? 2) Hva kan gjøres fra barnevernets side for å motvirke eller redusere utilsiktede flyttinger? Data stammer fra en survey rettet mot fosterforeldre som har opplevd eller som nesten har opplevd flyttinger. I tillegg vil det hentes inn kvalitativ data fra fosterhjemsveiledere.

Tannhelsepersonell si meldeplikt til barnevernet, betydinga av organisatorisk tilrettelegging og personlege faktorar (2014-2018). Stipendiat Ingfrid Vaksdal Brattabø

Ingfrid Vaksdal Brattabø er cand. scient i biologi og tannpleiar. For tida er ho stipendiat ved HEMIL-senteret og Tannhelsetenesta kompetansesenter vest, Hordaland fylkeskommune. Ph.d.-prosjektet er ein del av hovudstudien ‘Tannhelse og barnevern – samhandling til barnets beste’. Målsettinga med  ph.d.-prosjektet er å undersøke tannhelsepersonell sine opplevingar og utfordringar knytt til helsepersonell si meldeplikt til barnevernet, samt deira erfaringar frå ei eventuell samhandling med barnevernet. Brattabø vil gjennomføre ei spørjeskjema-undersøking blant eit landsrepresentativt utval av tannlegar og tannpleiarar tilsett i den offentlege tannhelsetenesta i Noreg. Som einaste helseinstans ser tannhelsetenesta alle barn og unge regelmessig gjennom heile oppveksten. Tannhelsepersonell er såleis i unik posisjon til å oppdage barnemishandling og andre former for omsorgssvikt.

Til tross for dette er det ingen enkel fasit for når meldeplikta til barnevernet trer inn og det føreligg lite nasjonal og internasjonal forsking på området, spesielt sett i odontologisk samanheng. Gjennom praksisnær forsking vonar ein å auke kunnskapen på feltet, slik at det i framtida kan bli enklare for tannhelsepersonell å utøve meldeplikta. På den måten håpar ein at studien vil bidra til at fleire utsette barn og unge blir fanga opp. Hovudrettleiar  er fyrsteamanuensis Ragnhild Bjørknes, HEMIL-senteret. Medrettleiarar er professor Anette Christine Iversen, HEMIL-senteret og professor Anne Nordrehaug Åstrøm, Tannhelsetenesta kompetansesenter vest. Prosjektet skjer i forskingssamarbeid mellom Hemil-senteret, Tannhelsetenesta kompetansesenter vest og Den offentlege tannhelsetenesta.

Flerkulturelt barnevern: foreldre og ungdommers erfaringer i møte med den norske barneverntjenesten (2013-2017). Stipendiat Marte Knag Fylkesnes

Marte Knag Fylkesnes er sosionom med master i barnevern, og stipendiat ved HEMIL-senteret. Overordnet tema for PhD- prosjektet er etniske minoritetsfamiliers perspektiver på barnevernets praksiser. Det søkes dybdekunnskap om foreldre og ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn sine erfaringer.

Tre hovedspørsmål stilles: 1) Hvordan erfarer ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn møtet og hjelpen fra barnevernet? 2) Hvordan erfarer foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn møtet og hjelpen fra barnevernet? 3) Hva er kultursensitivitet, sett fra ståstedet til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn? Data vil samles ved hjelp av intervjuer. Hensikten er å bidra med relevant forskningskunnskap på feltet, som på sikt kan bidra til kvalitet på barneverns-tjenestene, legitimitet og tillit i minoritetsbefolkningen, og bedre hjelp og beskyttelse til utsatte barn og unge. Hovedveileder er professor Anette Christine Iversen, HEMIL-senteret. Medveiledere er førsteamanuensis Ragnhild Bjørknes, HEMIL-senteret, og professor Lennart Nygren, Umeå Universitet.

Forhandlinger om barn og foreldreskap (2008-2015). Universitetslektor og stipendiat Ragnhild Hollekim

Ragnhild Hollekim er sosionom, cand. polit. og universitetslektor ved HEMIL- senteret, UiB, master i barnevern. Med det utgangspunktet at hva det betyr å være barn og foreldreskap er kulturelle størrelser som stadig er i forandring, avhengig av tid og kontekst, er formålet med ph.d.-prosjektet og utforske forhandlinger om barn og foreldreskap i to aktuelle, kontroversielle og mye debatterte nedslagsfelt. For det første, den norske debatten om lik rett til adopsjon for lesbiske, homofile og heterofile par og for det andre, barneverntjenestens møte med etniske minoritetsforeldre. Data er hentet fra en landsomfattende survey om holdninger til GLBT personer og utvalgte avisartikler, der barnevernets inngripen i etniske minoritetsfamilier blir debattert. Hovedveileder er professor Norman Anderssen, ISP. Medveileder er professor Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Homonegative skjellsord i skulen (2011-2015).

Hilde Slåtten disputerte til ph.d- graden 08.06.16 “Gay-related name-calling among young adolescents. Exploring the importance of the context.”

Hilde Slåtten har ein bachelorgrad i psykologi og ein mastergrad i helsefremjande arbeid (MPhil). For tida er ho stipendiat ved ISP der ho arbeidar med eit ph.d.-prosjekt om ungdommar sin bruk av kallenamn slik som "homo", "homse", "lesbe" og liknande ord. Målet med prosjektet er å utforske moglege årsakar til bruken av homorelaterte kallenamn og konsekvensar av å bli kalla desse kallenamna. Data frå HEVAS undersøkinga med elevar i 6, 8, 10 og 1VGS klasse (n=5820) samt eigeninnsamla data med elevar i 9 klasse (n=916) vert nytta i dette prosjektet. Hovudrettleiar er professor Norman Anderssen, ISP, og medrettleiar er førsteamanuensis Jørn Hetland, ISP.

 

Sekundærtilknytning

"Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern: Kva kan støtte utsette barn og unge?"

Elisabeth Hesjedal disputerte for ph.d.-graden 17.12.14. med avhandlingen "Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern: Kva kan støtte utsette barn og unge?"

Elisabeth har vore stipendiat ved institutt for samfunnspsykologi frå 2010 til 2014. Ho er no førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen der ho underviser på bachelor- og masterstudiet i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. Hovudtema i hennar kvalitative studie er å synleggjere suksessfaktorar i tverrfagleg samarbeid innanfor ansvarsgrupper der skule og barnevern deltek. Hovudmålet for studiet er å belyse kva faktorar som kan fremje samarbeidet mellom desse to profesjons-områda. Hovudrettleiar er professor Hilde Hetland, Institutt for samfunnspsykologi. Medretteiarar er professor Anette Christine Iversen ved Hemil-Senteret og førsteamanuensis Hege, H. Bye, Institutt for samfunnspsykologi.