Hjem
Barnevern, likeverd og inkludering

Tannhelse og barnevern

Tannhelsepersonell kan oppdage at barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgssvikt, men altfor få varsler barnevernet. Prosjektet «Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet» skal bidra til at flere melder fra.

Hovedinnhold

Tannhelsetjenesten - unik posisjon til å se tegn til mishandling og andre former for omsorgssvikt

Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom tre og 18 år til jevnlige undersøkelser. Her får tannhelsepersonell viktig informasjon om barnets helse, utvikling og samspillet med foreldrene. De har derfor en unik mulighet til å oppdage tegn til mishandling eller andre former for omsorgssvikt. Helsepersonell som blir bekymret for et barn, plikter å melde fra om dette til barnevernet.

Hvorfor skal vi forske på dette?

Både norsk og internasjonal forskning viser at det trolig blir sendt altfor få bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten til barnevernet. Vi vil derfor få mer kunnskap om hvilke erfaringer ansatte i tannhelsetjenesten har med meldeplikten. Målet er bedre samhandlingen mellom tannhelse og barnevern, til beste for barnet.

Om studien

Prosjektet er et samarbeid mellom:

  • HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest
  • Den offentlige tannhelsetjenesten
  • Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Prosjektleder er Ragnhild Bjørknes, førsteamanuensis ved HEMIL-senteret. Stipendiat Ingfrid Vaksdal Brattabø ved HEMIL-senteret og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, skal ta doktorgrad i prosjektet. Bi-veiledere er Professor Anette Christine Iversen, ved HEMIL-senteret  og professor Anne Nordrehaug Åstrøm, ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest.

Studien er et tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, helsefremmende arbeid og odontologi.

Metode:

  • Spørreskjema til 2000 tannleger og tannpleiere ansatt i den offentlige tannhelsetjensten.
  • Intervjuer med ansatte i barnevern og tannhelsetjeneste.


Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og Regional Etisk Forskningskomite.

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder Ragnhild Bjørknes, telefon: 55 58 32 28.