Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

TAILORED MUSIC THERAPY FOR DEMENTIA

TAILORED MUSIC THERAPY FOR DEMENTIA
Foto/ill.:
Bjerrum

Prosjektet undersøker om personlig tilpasset musikkterapi kan bidra til å fremme positive emosjoner, kommunikasjon og livskvalitet hos hjemmeboende personer med mild til moderat demens. Både basal og anvendt forskning har pekt på musikkterapi som et viktig middel til å stimulere hjerneaktivitet ved nevrodegenerative sykdommer. Hos personer med demens har man i økende grad blitt oppmerksom på hvordan kommunikasjon kan bidra til positive følelser og økt livskvalitet.

Prosjektet har som mål å undersøke hvordan personlig tilpasset musikkterapi utført i pasientens hjem kan bidra til positive emosjoner i samspill med en styrket kommunikasjon med signifikante andre. Videre ønsker prosjektet å belyse hvordan dette kan anvendes av en profesjonell musikkterapeut og i nærvær av en pårørende i pasientens eget hjem. Prosjektet er også tenkt å ha overføringsverdi til en klinisk kontekst.

Individualisert musikkterapi bygger på musikkterapeutens kartlegging av den enkelte deltakers personlige musikkhistorie gjennom å snakke med deltakeren selv og hans/hennes nære pårørende. Slik tilpasses intervensjonen deltakerens preferanser og interesser. Musikkterapiforløpet går over 10 uker, der musikkterapeut har én sesjon hver uke, og den pårørende fungerer som en med-terapeut gjennom øvelser og repetisjon mellom hver sesjon.

Hver 1., 5. og 10. sesjon blir videofilmet og analysert med hensyn til sentrale utfallsmål, det vil si observerte emosjoner og kommunikasjon under de aktuelle terapitimene. Analysene anvender et velutprøvd observasjonsverktøy - The Observer® XT – software som er utviklet for å samle data fra observasjoner-og video. I tillegg kommer ulike mål knyttet til psykisk helse og funksjon samt supplerende skalaer for de sentrale utfallsmålene i studien.

Videoopptak blir analysert av doktorand i samarbeid med psykologistudenter som får opplæring i skåring og tolkning fra The Observer® XT – software.

Dataanalyser gjøres gjennom tidsseriedesign

Studien er registrert hos ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03011723