Hjem
COASTARK

Målsettinger og bakgrunn

Hovedinnhold

Aktuelle forskningstema

 • Demografiske endringer blant kystens befolkninger i forhistorisk og tidlig historisk tid
 • Regionale og interregionale kystnettverk og mobilitet, kulturmøter, handel og utveksling
 • Forholdet mellom fangst/fiske og jordbruk på kysten i et langtidsperspektiv
 • Langtidsendringer i vegetasjon og marint ressursgrunnlag på kysten
 • Studere hvordan marint orienterte samfunn i fortiden bidro til og reagerte på endringer i naturmiljøet og klimaendringer
 • Stabilitet og endring i:
  • Marint orienterte teknologier                                  
  • Anskaffelse og forvaltning av marine ressurser
  • Boliger og bosetningsmønstre på kysten

Bakgrunn for forskningsgruppen COASTARK

 • En av våre viktigste målsettinger er å aktivere og reaktivere materiale fra kyst og fjordstrøk i Vest-Norge.
 • Et annet siktemål er å samle inn og bruke komparative data fra kyststrøk i andre regioner og land og å relatere dette til våre forskningstema.

Universitetsmuseet i Bergen besitter arkeologiske og naturvitenskapelige samlinger fra feltarbeid og innleveringer som går mer enn 150 år tilbake i tid. En kombinasjon av disse vil gjøre oss i stand til å undersøke langtidsendringer i havnivå, klima, landskap og økologi og å rekonstruere hvordan mennesker og natur har interagert i nær så vel som fjern fortid.

Et fokus på samarbeidspotensialet mellom forskere som er ansatt ved UiB vil føre til et sterkere program for arkeologi på universitetet. Dersom en i utgangspunktet har tverrvitenskapelige tilnærminger vil dette også legge til rette for samarbeid under utgravninger, etterarbeid, forskning og formidling på materialet. Forskningsgruppen COASTARK vil tilby en plattform for felles eller individuelle søknader om eksterne midler, for på den måten å fremme at vitenskapelige metode og teori inngår på alle trinn. Andre tverrvitenskapelige prosjekter i Norge (f.eks. SARG og Joint Proxies ved UiT) og i utlandet (f.eks. NABO) fokuserer også på langtidsendringer mellom mennesker og naturmiljø. Gjennom COASTARK vil vi skape et slikt forskningssentrum i Bergen og vi vil knytte oss direkte til andre prosjekter og grupper som har liknende forskningsinteresser og tilnærminger.

Gjennom vår samarbeidsorienterte tilnærming vil vi bidra med kronologisk, geografisk og tematisk informasjon på felt der dette er svakt dekket (kunnskapshull). Her kan vi anbefale eller initiere og gjennomføre målrettede utgravninger som benytter moderne utgravnings- og forskningsmetoder. Forskningsgruppen COASTARK vil også fungere som en ressurs for å planlegge forvaltningsstyrte arkeologiske undersøkelser ved for eksempel å bidra til diskusjon av relevante forskningsspørsmål. Gruppen vil også bidra med nye forskningsperspektiver på gamle spørsmål og gamle arkeologiske og naturvitenskapelige samlinger. Der det er mulig vil gruppen også lede nye forskningsprosjekter som griper fatt i relevante spørsmål når det gjelder fortidige menneske-natur relasjoner i miljøer ved fjorder og på øyer. Resultatene av slike undersøkelser vil kunne brukes for å belyse utfordringer og problemer i dagens kystsamfunn og kan potensielt anvendes til å skissere scenarier for videre utvikling.

Koordinatorene i forskningsgruppen COASTARK vil organisere møter, workshops, work-in-progress-seminarer og supplerende forskningsskoler for MA og PhD studenter.