Hjem
Dyreavdelingen
Forsøksdyrlære kurs - informasjon og registrering

Forsøksdyrlære kurs

Alle som bruker dyr i forskning må ha utdanning og praksis i samsvar med Forskrift om bruk av dyr i forsøk (vedlegg E). Opplæringen skal gjennomføres før en utformer og utfører forsøk, steller eller avliver dyr, og inkluderer både teori og praksis. Det stilles også krav om dokumentasjon av kompetanse gjennom kontinuerlig praksis og utdanning. Dyreavdelingen tilbyr både teoretiske emner, praktiske kurs og oppfriskningskurs, for studenter, ansatte og eksterne.

Mus og rotter
Foto/ill.:
E. Sennesth

Hovedinnhold

Opplæring om bruk av dyr i forskning

Med implementering av EU-direktiv 2010/63 ble det innført nytt klassifiseringssystem* for personell som jobber med dyr i forsøk.
Krav til tekniske ferdigheter («skills») gjelder personer som skal utføre prosedyrer på dyr (Funksjon  A, C og D). 
Personer som planlegger forsøk, men ikke selv utfører prosedyrer (Funksjon B), må kjenne til disse prosedyrene, hvilken innvirkning de har på dyrene, og hvordan utføre prosedyrer på mest raffinerte måten - men de trenger ikke demonstrere at de behersker dem i praksis.

Alle som skal ha tilgang til Dyreavdelingen ved K1, UiB må dokumentere at opplæring er påbegynt.

For å søke om forsøk i FOTS (Forsøksdyrforvaltningens tilsyns- og søknadssystem) eller delta i forsøk må du ha fullført teoretisk emne (kurs) og praksis, og kunne dokumentere dette. 

Hvis du har kurs i forsøksdyrlære fra andre land vil deler av denne kunne godkjennes av forsøksdyrveterinæren. Du må da gjennomføre et selvstudieprogram med nasjonale reguleringer, dette inkluderer en test.  Se mer informasjon i egen fane «Kurs fra utlandet».
 

* denne klassifiseringen erstatter de tidligere FELASA-kategoriene

** Kombinasjonen LAS301+302 vil fra 2024 erstattes av CAREIN

Hvem må ha opplæring

Personer som designer dyrestudier, praktisk utfører prosedyrer på eller steller dyr må ha opplæring. 
Personer som planlegger og designer forsøk med dyr («funksjon B») må ha gjennomført CAREiN (gangere, gris, modellfisk) eller LAS301+LAS303 (fisk), eller tilsvarende, avhengig av hvilket dyr forsøket inneholder.

Personer som skal utføre prosedyrer («funksjon A») må i tillegg til kursene nevnt over arbeide under veiledning i de prosedyrer de skal utføre til de kan demonstrere at de behersker disse. 

Personer som skal kun avlive dyr («funksjon D») skal også gjennomgå teori tilsvarende CAREiN eller LAS301/303 og veiledet praksis i de avlivningsmetodene som skal benyttes.

Alle som er involvert i forsøk med dyr må opprettholde og dokumentere kompetanse gjennom kontinuerlig praksis og utdanning. Det anbefales å ta oppfriskningskurs etter senest 5 år. Dyreavdelingen arrangerer oppdateringskurs, se egen fane «Oppdateringskurs».
 

Innhold i den teoretiske opplæringen

Opplæringen vi tilbyr i forsøksdyrlære er LAS emnene og CAREiN. Disse emnene (kurs)  inneholder tverrfaglig vitenskap som bidrar til etisk forsvarlig, human bruk av forsøksdyr og innsamling av informative, objektive og reproduserbare data.

Emnene inkluderer tema som lovgivning, etikk, dyrenes iboende egenskaper, påvirkning av  ytre miljø og prosedyrer vi  utfører og hvordan vi designer studier.

I løpet av et emne vil du tilegne deg kunnskap om forsøksdyr og demonstrere at du kan anvende kunnskap til problemløsning f.eks. ved planlegging av egne forsøk, gi en vurdering av og innspill til konkrete planer om dyreforsøk eller vurdere kvaliteten på andres studier med dyr.

For nærmere informasjon om innhold henviser vi til emnebeskrivelsene: 

Det fortutsettes at studentene har grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi.

Alle emnene består av forberedelser (e-forelesninger, online materiale), kunnskapstester, samlinger, gruppeoppgaver og eksamen.

Det må påregnes tid både før og etter samling til egenstudier, gruppearbeid og eksamensforberedelse.

For å bestå emnene kreves deltagelse i obligatoriske aktiviteter og eksamen.
 

Planlagte kursdatoer høst 2024 og vår 2025 

LAS 301/601 (generell modul)

 • Tentativ plan for høsten 2024 - endelig timeplan vil være klar til starten av august. 

  CAREIN - for work with rodents, ogs and modefish

  • Uke 34-44 høsten 2024 - se egen side for mer informasjon

  LAS - Oppfriskningskurs

  • Uke 8 2025

  LAS303 (fiske modul)

  • kjøres neste gang våren 2025

  Praksisopplæring

  Dyreavdelingen tilbyr praktisk opplæring i grunnleggende teknikker som håndtering, fengsling, blodprøvetaking (V.Saphena), injeksjonsteknikker, sondeforing og organuttak hos gnagere.

  Vi kan og tilby praktisk opplæring av oppstart og kontroll av narkosegassapparater, steril oppdekning og aseptiske prosedyrer ved kirurgi.

  Annen praktisk opplæring ut over dette blir vanligvis gitt av forskergruppen eller på eksterne, spesilaiserte kurs

  På grunn av ferieavvikling blir det ikke gjennomført praksisopplæring i tidsrommet uke 24-34.

  Du kan fortsatt melde behov for opplæring på lenken – så tar vi kontakt med deg for neste mulighet

  Link til påmelding

  Praktisk informasjon - registrering og påmelding

  LAS emner: 

  • UiB studenter og PhD kandidater må registrere seg via Studentweb innenfor vanlige frister for semesterregistrering.
  • Det er mulig for studenter og PhD kandidater ved andre læresteder i Norge, samt personer som er tilknyttet universitetssykehus, å søke om hospitantstudierett for å følge disse emnene - se Det medisinske fakultets informasjon om hospitantstudierett. 
  • For alle andre grupper tilbyr vi Forsøksdyrlære-emnene gjennom EVU avdelingen. Se mer informasjon om vårt EVU tilbud her: 

  CAREiN: 

  Alle som ønsker å følge CAREiN må søke om å få plass på emnet. Mer informasjon finner du på CAREiNs egne sider: CAREiN informasjon

  Studiepoeng

  LAS301 (før LAS201): 6 studiepoeng

  LAS302/303 (før LAS202/LAS203): 4 studiepoeng

  CAREiN: 8 studiepoeng

  Praksis er behovstilpasset og gir ikke studiepoeng ved UiB.
   

  Oppfriskningskurs

  Alle som har kurs fra før 1/7-2015 eller for mer enn 5 år siden, eller har vært borte fra forsøksdyrfeltet i en lengre periode bør ta oppfriskningskurs.

  Oppfriskningskurset består av forberedelser i form av selvstudier og 1/2 dags samling. 

  Neste oppfriskningskurs vil gå i uke 8 2025. 

  Interesserte kan melde seg her. Merk at dette kun er en interesseliste, og nærmere informasjon, med bl.a. påmelding, vil bli sendt ut til registrerte personer og e-poster. 
   

  Kurs fra utlandet

  Personer som har FELASA-akkreditert eller ekvivalent kurs fra utlandet må gjennomføre kurs i nasjonal lovgivning og etikk for å kunne arbeide ved Dyreavdelingen – UiB.

  Forsøksveterinæren vurderer og ev. godkjenner deler av tidligere utdannelse. Du må videre gjennomføre et selvstudieprogram med nasjonale reguleringer, dette inkluderer en test.

  Vedlegg dine kursbevis og send melding til aurora.bronstad[a]uib.no