Hjem
Dyreavdelingen

Oppstalling og burtyper

Det er strenge internasjonale regler om hvilken type bur en kan sette hvilken art dyr i, og hvor mange dyr det kan være i en type bur.

Mus som sover i åpent bur (makrolon).
Mus som sover i åpent bur (makrolon).
Foto/ill.:
Dyreavdelingen, UiB

Hovedinnhold

Oppstalling alene

Enkeltoppstalling av sosiale dyr er en negativ erfaring for dyret og skal unngås. Dette er godt forankret både i «the Guide» og i ETS 123. Enkelt oppstalling kan kun finne sted når veterinærmessige eller vitenskapelige hensyn krever det og som en del av godkjent protokoll. Enkelt oppstalling av bekvemmelighetshensyn er ikke akseptabelt.

I situasjoner der dyr som normalt skulle vært oppstallet i gruppe, likevel må oppstalles alene må kompenserende tiltak diskuteres. Hvis bestilling av enkelt dyr medfører at dyr blir stående alene er det Dyrevelferdsenhetens holdning at man heller går på akkord med hensynet til akklimatisering, selv om dette ikke er i tråd med god praksis. Vi begrunner dette med å sette dyrets interesser for å være i en gruppe og ha selskap av artsfrender foran hensynet til vitenskapelig kvalitet. Vi mener vi kan hevde dette fordi både transport og miljøskift og enkeltoppstalling er stressende for dyret og begge deler vil ha negativ innvirkning på forskning, men at ved det valgte løsningen blir det perioden med opplevd stress for det enkelte dyr minimert. Dyrevelferdsenhetene understreker likevel at dette ikke må bli en sovepute for til stadighet å avvike akklimatisering på grunn av dårlig planlegging av forsøk.

Bestilling av dyr som blir stående alene må forhånds godkjennes av medlem av Dyrevelferdsenheten og enkeltoppstalling må være beskrevet i FOTS og godkjent av Mattilsynet.

Når det gjelder burtyper mulig på avdelingene, er dette standarden ved Dyreavdelinga:

Burtyper

Vivarium:

Vivarium har både åpne bur (makrolon) og lukkede, internt ventilerte bur (IVC). P3-avdelingen har også Isocage, helt lukkede bur med egen ventilasjon.

 • Makrolon II bur, maks 4-5 mus, ikke mulig for rotter.
 • Makrolon III bur, maks 10 mus, 1-2 rotter.
 • Makrolon IV bur, maks 20-30 mus (brukes til avl), og 5 rotter.
 • 2-etasjes bur for avl er også under utprøving.
 • IVC II bur, maks 5-6 mus, 1 rotte.
 • IVC III bur, maks 20 mus (brukes til avl), eller 3 rotter.
 • Isocage II, maks 5-6 mus, eller 1 rotte.

Dyreavdelingen på BBB:

Her er det kun IVC-bur.

 • IVC II bur, maks 5-6 mus.
 • IVC III bur, brukes til avl av mus, eller enkeltoppstalling rotte hvis nødvendig.
 • IVC IV bur, 4-5 rotter

Romklima dyrerom

Dokumentasjon på inneklimaet i hvert dyrerom kan brukes sammen med et forsøk og vil kunne gi forskere en pekepinn på klimatiske endringer som kan påvirke forsøk etc. I tilegg er dette en dokumentasjon av de klimaforhold som har vært gjeldende i forsøksperioden. Disse data kan brukes i avhandlinger og er nødvendig dersom forsøk skal gjentaes med samme miljøbetingelser.

Spesifikasjon

Følgende data kan leveres med noen få unntak på enkelte rom:

 • Temperatur, nøyaktighet +/- 0.5°
 • Fuktighet RH%, +/- 5.0
 • Lys i Lux (ikke kalibrerte og er kun ment som en pekepinn for lysreguleringen)

Målingene blir utført 4 ganger i døgnet - hver 6 time.

NB! Temperaturmålinger hentes fra samme giver som benyttes i reguleringssystemet.

Oppsett:

Temperatur

 • Rommene er temperert etter hvilke dyr som står oppstallet, normalt i h.h.t. tabell i European Convention. (BB-dyrestallen jevnt over på 20 grader.)
 • Brukerene av et rom kan be om ønsket temperatur i området 18-26°C, hvis de har eget rom.
 • BB har også egne kulde- og varmerom der temperaturen kan stilles på 4-28 grader.

Fuktighet

Fuktigheten skal i snitt ligge rundt 55% RH. Dette kan under ekstreme værforhold variere pga ute temperatur og fuktighet. Fuktigheten er sentralt styrt og kan ikke spesifiseres for hvert enkelt rom.

Lys

For de fleste dyrerommene kan man velge når på døgnet lys skal slå seg av/på (Tidsprogram 07.00 om morgenen til 19.00 om kvelden). Alle lys i 2 og 3 etg vil fra de er slått på bruke ca. 1time på 0-100 % lysstyrke. Motsatt effekt når lyset slukkes. Lyset kan overstyres manuelt på med bryter ved rommene.
Lys i stordyr rom i 1. etg kan kun slåes av eller på.

Luftutskiftning

 • Vivarium: Luftutskiftningen er 18ganger i timen (hvert 3-4min) i alle dyrerommene.
 • BBB: luftutskiftning på rom varierer, men utskiftningen for dyrene skjer på burnivå (IVC), rundt 75 skift per time.