Hjem
Dyreavdelingen

“LAS-Crash course” for administrativt personell

Her har vi samlet nyttig informasjon for administrativt personell på enheter som utfører dyreforsøk.

Hovedinnhold

Dyreavdelingen

Forskrifter

Bruk av dyr i forskning er regulert gjennom Lov om Dyrevelferd og Forskrift om bruk av dyr i forsøk. Disse definerer rammer for hvordan vi kan bruke dyr i forskning og undervisning.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/63366/lover-og-regler-ved-dyrefors%c3%b8k#

Forsøksdyretikk  

 • Levende dyr skal ikke brukes i forsøk hvis formålet kan oppnås ved å erstatte slik bruk med alternative metoder eller teststrategier.
 • Det skal ikke brukes flere dyr i et forsøk enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med forsøket.
 • Forsøksmetodene skal stadig forbedres for å unngå, forebygge, fjerne eller minimalisere enhver mulig smerte, frykt, varig skade eller annen belastning for dyrene. Kravet om forbedring gjelder også avl, hold og stell av dyrene.
 • Belastningen på dyrene må kunne forsvares ut fra den forventede nytteverdien av forsøket.
 • Forsøket må planlegges og gjennomføres slik at det gir pålitelige, relevante og reproduserbare resultater.
 • En kort introduksjon til 3R er tilgjengelig herhttp://vedlegg.uib.no/?id=d09dfc64f769e8f3228ef474fa1771d9

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/66144/3r-erstatning-reduksjon-og-forbedring-av-dyrefors%c3%b8k#

 

Søknad om Dyreforsøk

Det må innhentes tillatelse fra Mattilsynet for å bruke dyr i forsk. Søknad sendes i Forsøksdyrforvaltningens tilsyns og søknadssystem (FOTS)

https://asp.gitek.no/fdu/pmws.dll/Login

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/67599/s%c3%b8knadsskjema-i-fots#

Saksbehandling

Når søker sender inn for godkjenning sendes den først til en lokal person med særskilt kontrollansvar for en kvalitetssjekk (formalia er i orden, at opplæring er dokumentert). Den lokal Dyrevelferdsenheten skal gi innspill til planlagte prosjekter.

Saksbehandlingstid i Mattilsynet

Mattilsynet opplyser at de har en saksbehandlingstid på 40-55 dager avhengig av søknaden kompleksitet.

Vanlige mangler i FOTS søknaden medfører forsinkelser i saksbehandlingen. De vanligste manglene i søknaden er beskrevet på:

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/66725/vanlige-mangler-ved-fots-s%c3%b8knader#

Gebyrer: Mattilsynet har fastsatt gebyrer for behandling av FOTS søknader. Satsene finner du på:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-13-406

Dyrevelferdsenheten

Dyrevelferdsenheten skal gi personer som arbeider med dyrene,

a) råd om dyrevelferd knyttet til anskaffelse, oppstalling, stell og bruk
b) råd om etterlevelse av kravet om erstatning, reduksjon og forbedring
c) informasjon om den tekniske og vitenskapelige utviklingen innen erstatning, reduksjon og forbedring.

Dyrevelferdsenheten skal også

a) utarbeide og revidere interne driftsrutiner for å overvåke, rapportere og følge opp velferden for dyrene
b) følge utviklingen og resultatene av forsøk når det gjelder forsøkenes virkning på dyrene
c) identifisere og gi råd om faktorer som bidrar ytterligere til erstatning, reduksjon og forbedring
d) gi råd om planer for omplassering, herunder egnet sosialisering av de dyrene som skal omplasseres, og tilbakeføring av dyr etter § 18.

Alle råd som er gitt av dyrevelferdsenheten, og alle avgjørelser som er truffet som følge av disse, journalføres og oppbevares i minst tre år. Journalene skal på anmodning være tilgjengelige for Mattilsynet.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/65506/dyrevelferdsenheten#

Krav om opplæring

Oppdrettere, formidlere og brukere skal sørge for at personene som arbeider med dyr, har tilstrekkelig utdanning og praksis i samsvar med vedlegg E før de utformer forsøk, utfører forsøk, steller dyr eller avliver dyr. Oppdrettere, formidlere og brukere skal også sørge for at personene opprettholder og dokumenterer kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning.

Ved UiB tilbyr vi teoretisk opplæring som skal dekke kravene i vedlegg E. Kursene har følgende koder

LAS 301 (grunnmodul) LAS 302 (pattedyrmodul) og LAS 303 (fiskemodul). Personell må ha grunnmodulen (LAS301) + en av de artsspesifikke modulene (302/303) for å dekke kravene i vedlegg E.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%c3%b8ksdyrl%c3%a6re-kurs-2016#

Personer som skal utføre prosedyrer på dyr må i tillegg dokumentere praktiske ferdigheter.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/67659/krav-til-dokumentasjon-av-praksis-personer-som-utf%c3%b8rer-prosedyrer-p%c3%a5-dyr#

 • Eksempel på praksisattest kan lastes ned her:
 • Det er den enkelte søker eller prosjektmedarbeiders ansvar å holde sin CV oppdatert og dokumentasjon på opplæring tilgjengelig. Forslag til CV kan lastes ned her:

HMS

Arbeide med forsøksdyr medfører risiko for helseskade. UiB har et eget program for personer som skal jobbe med forsøksdyr, særlig med å forbygge allergi.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64765/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-i-dyreavdelingen#

Økonomi

Dyreavdelingens prisliste finner du på

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/65832/priser-og-egenandeler-2016#

Noen typer forsøk kan ha behov for ytterligere ressurser, som for eksempel

 • Dyr i overlevelseskirurgi
 • Dyr som utvikler kronisk dødelig sykdom som kreft
 • Infeksjonsforsøk
 • Forsøk der dyrene må avles lokalt
 • Oppstalling i kjerneavl
 • Krossfostering, rederivering for rengjøring av avlsdyr
 • Immun-defekt dyr
 • Dyr i karantene eller dyr som krever spesielle inneslutningstiltak
 • Forsøk som medfører biologisk eller annen helsefare for personell
 • Avliving av dyr
 • Spesialfôring
 • Spesialbarrierer (ekstra sensitive dyr, dyr med smittestatus)
 • Opprydning i operasjonsrom eller laboratorium etter bruk
 • Lettere assistanse i forsøk, som blodprøver, injeksjoner, immunisering, avliving, anestesi
 • Praktisk undervisning i håndtering av dyr, teknikker etc
 • Koordinering av eksport av dyr til utlandet

I slike tilfeller belastes prosjektet med en fast timesats (som er spesifisert i prislisten)

Andre utgifter

Det påløper utgifter knyttet til utdanning og klargjøring av en person som skal jobbe med forsøksdyr. For Master og PhD studenter er det ikke kostnader knyttet til den teoretiske delen (LAS kursene), men det kan påløpe kostnader knyttet til praktisk opplæring. Timeantallet knyttet til dette avhenger av prosjektets kompleksitet og kandidatens evne til å tilegne seg nødvendige praktiske ferdigheter.

Det påløper og kostnader knyttet til behandling av FOTS søknader Mattilsynet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-13-406

Forskerens ansvar

Den eller de ansvarlige for forsøket skal sørge for at
a) årsaken til enhver unødig smerte, frykt, varig skade eller annen belastning som påføres dyr under et forsøk, blir fjernet så snart som mulig
b) forsøkene utføres i samsvar med godkjenningen og enhver beslutning som Mattilsynet har fattet c) manglende samsvar med godkjenningen blir rettet opp med nødvendige tiltak
d) avviket og tiltaket blir protokollført.

Forsker har og ansvar for rapportering av dyr brukt i forsøk

Rapportering av forsøk med dyr

Godkjente brukere skal innen 1. mars sende rapport på særskilt skjema (i FOTS) til Mattilsynet med statistisk informasjon om bruk av dyr i forsøk i foregående kalenderår, herunder informasjon om forsøkenes faktiske belastningsgrad, om dyrenes opprinnelse og om arter av primater brukt i forsøk

En instruksjonsvideo om hvordan rapportere i FOTS kan ses her

Manglende rapportering kan medføre dagbøter

Godkjenning av dyreavdelingen

Dyreavdelingen er godkjente av Mattilsynet. Den godkjennes for 4 år av gangen. Dyreavdelingen ved UiB er dessuten akkreditert av AAALAC international.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/66717/dyreavdelingen-ved-uib-er-akkreditert-av-aaalac-international#

Anskaffelse av dyr

Bestilling av dyr må godkjennes av Dyreavdelingen før forskergruppen bestiller dyrene. https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/66665/bestilling-av-dyr#          

Det settes og krav om dokumentasjon av helsestatus på alle dyr som tas inn i avdelingen. Dyrenes helsestatus setter noen begrensninger på hvilke forsøk man kan gjennomføre.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/66095/kontroll-med-smitte-patogener-og-mikrobiell-status#

Rekvirering av medisiner

Legemidler til dyr skal rekvireres av veterinær.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/67784/rekvirering-av-medisiner#