Hjem
Ecological and Environmental Change Research Group

LandPress

Kombinasjonen av klima- og landbruksendringer utgjør en økende trussel mot naturverdiene. LandPress studerer hvordan klima- og bruks-endringer påvirker biologisk mangfold og naturgoder i norske kystlyngheier.

View of a heathland lanscape looking out towards the sea
Norwegian coastal heathland
Foto/ill.:
Pål Thorvaldsen

Hovedinnhold

Opphør eller reduksjon av landbruksdrift fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester- og funksjoner. Dette har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som truet i både Norge og Europa. Når gjengroing opptrer i kombinasjon med klimaendringer, øker problemene. Ekstremvær, i form av tørkeperioder, og gjengroing øker brannfaren i landskapet, og ukontrollerte branner utgjør en samfunnskostnad, både i forhold til brannslukking, erstatning av tapte verdier, og sikkerhetsrisiko for befolkningen. Et levende landbruk kan derfor ha samfunnsverdi, utover matproduksjonen, gjennom å produsere økosystemtjenester som redusert brannrisiko.

Vinteren 2014 førte en intens tørkeperiode til massiv røsslyngdød langs norskekysten. LandPress bruker dette «naturlige eksperimentet» i observasjonsstudier, og vi gjennomfører også felteksperimenter.

  • Vi skal teste om aktiv hevd i form av lyngsviing kan forebygger tørkeskade
  • Vi skal undersøke om lyngsviing er et effektivt tiltak for å restaurere skadede lyngheier.
  • Noen av eksperimentene inngår i et internasjonalt samarbeid (International Drought Experiment) som vil setter vår forskning inn i en større sammenheng på tvers av geografiske regioner og naturtyper.
  • I en større sammenheng skal vi se på hvordan landbruket produserer økosystemtjenester til fordel for samfunnet, med særlig vekt på redusert brannrisiko.

Forskningen er organisert i fire arbeidspakker:

WP1: Undersøke variasjon i lyngdød etter ekstremtørken i 2014, og om denne variasjonen kan relateres til miljøvariasjon or brukshistorie. Dette vil bli gjort ved å sammenligne flyfoto og fjernmålingsdata samlet inn før og etter tørken.

WP2:Undersøke effekter av ekstrem tørke på lyngheias biologiske mangfold og økosystemfunksjoner. Dette vil bli gjort ved hjelp av felteksperimenter som vil være en del av International Drought Experiment

WP3:Teste om lyngsviing bidrar til raskere regenerering av tørkeskadet lynghei. Dette vil testes ved hjelp av felteksperimenter som sammenligner regenerering etter tørke med og uten sviing.

WP4: Økonomisk analyse for å verdsette lngheiens økosystemtjenester, inkludert matproduksjon, karbonlagring, og bidrag til samfunnssikkerhet (redusert brannrisiko).

Prosjektet vil gi nye kunnskapsbaserte skjøtselsråd, som igjen vil kunne være med å redusere sannsynligheten for ukontrollerte branner i et kystlandskap og klima i endring.

Prosjektpartnere:

Vigdis Vandvik (Prosjektleder), Inger E. Måren (WP2) og en PhD student (WP2; TBA), Universitetet i Bergen

Liv Guri Velle (Prosjektmedleder) Møreforsking

Pål Thorvaldsen (WP1, WP2, WP3) og Annette Bär (WP1, WP2, WP3) Norsk Institutt for Bioøkonomi

Iulie Aslaksen (WP4) og Kristine M Grimsrud (WP4) Statistisk sentralbyrå

Per Arild Garnåsjordet (WP4) Norsk institutt for naturforskning (NINA)/Statistisk sentralbyrå

Inger K. Schmidt (WP2, WP3) Universitetet i København

Matt Davies Ohio State University.

 

Er du STUDENT og interessert i å delta i LandPress, for eksempel gjennom å gjøre BIO299 prosjekt eller Masteroppgave hos oss?  Kontakt Vigdis!

Prosjektet har en referansegruppe bestående av personer fra forvaltning, næring og forskning.