Hjem
Hypertensjon og hjertedynamikk

Unge slagpasienter og hjerte-kar funksjon

Hjerneslag rammer vanligvis eldre mennesker. Likevel er det mange pasienter under 60 år som hvert år rammes av hjerneslag. Hos disse pasientene vet man mindre om årsakene til at de får hjerneslag. Mange av tilstandene som gir økt risiko for hjerneslag, er de samme som gir økt risiko for hjertesykdom og forandringer i hjertets funksjon, slik som høyt blodtrykk og åreforkalkning. For tiden deltar vi i to ulike studier som ønsker å øke kunnskapen om årsaker til hjerneslag hos unge pasienter.

Hovedinnhold

Norwegian stroke in the young study (NOR-SYS). Delstudie om hypertensjon.  

Dette prosjektet er et samarbeid med Bergen Stroke Research Group og professor Ulrike Waje-Andreassen ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. I NOR-SYS undersøkes unge med hjerneslag og familiemedlemmene deres. Målet er å øke kunnskapen om arv, risikofaktorer og utvikling av hjerte- og karsykdom over tid, og dermed bedre behandlingen og redusere sykdom, fysiske og kognitive svekkelser, nye slag og tidlig død blant unge slagpasienter. I denne delstudien om hypertensjon er 368 pasienter i alderen 15-60 år som ble innlagt med akutt iskemisk hjerneslag inkludert. Pasientene ble undersøkt med avbildning av hjertekar-systemet da de ble inkludert i studien og etter 5 års oppfølging. Målet med studien er å undersøke om det finnes forstyrrelser i hjertekar-systemet og hvordan dette henger sammen med blodtrykksbehandling og -kontroll. Clinical trial registration: http://www.clinicaltrials.gov NCT02805478

PhD avhandling Saharai Saeed 2016 : Aortic stiffness and ambulatory blood pressure for cardiovascular risk assesment in young ischemic stroke patients. Insights from the Norwegian Stroke in the Young Study.

Kontaktperson: Eva Gerdts (eva.gerdts@uib.no)

SECTRETO: The Searching for Explanations for Cryptogenic Stroke in the Young: Revealing the Triggers, Causes, and Outcome (SECRETO) Study

Denne studien er en multisenterstudie som ledes fra Helsinki Universitetssykehus. Målet med studien er å avdekke hittil ukjente årsaker til slag hos pasienter under 50 år. Vårt laboratorium fungerer som kjernelaboratorium for ekkokardiografi i denne studien. Pasientene og friske kontrollpersoner har blitt undersøkt med ekkokardiografi. 31 sykehus fra 8 europeiske land deltar i studien. Clinical trial registration: www.clinicaltrials.gov.NCT01934725 

Leder av studien: Associate Professor ved Helsinki University Central Hospital, Jukka Putaala (jukka.putaala@hus.fi)
Kontaktperson ved UiB: Eva Gerdts (eva.gerdts@uib.no)