Hjem
Hypertensjon og hjertedynamikk
Kvinnehjertet ved hypertensjon

Kvinnehjertet ved hypertensjon

Høyt blodtrykk er mer skadelig for kvinnehjertet enn for mannshjertet. Vi har tre studier hvor vi ser på sammenhengen mellom blodtrykk og utvikling av hjertesykdom hos kvinner og menn.

Hovedinnhold

HUSK3

I dette prosjektet ønsker vi å øke kunnskapen om hvordan blodtrykk i 40 årene påvirker risiko for hjertekarsykdom hos kvinner og menn 20 år senere. Prosjektet er en del av den store befolkningsundersøkelsen Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK).  Tilsammen 3700 personer født i 1950-51 som fikk målt blodtrykk og kartlagt andre kardiovaskulære risikofaktorer i 1992-93 (HUSK1) og i 1997-99 (HUSK2) har blitt invitert til å delta i HUSK3. Vi bruker undersøkelsesmetoder som konvensjonell og avansert ekkokardiografi og arteriestivhetsmåling. Inkludering av studiedeltagere foregår ved Forskningsenhet for Helseundersøkelser, Alrek Helseklynge. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 5 forskningsgrupper ved universitetet i Bergen.

Phd kandidat: Ester Kringeland

Samarbeidspartnere: Grethe S. Tell; Helga Midtbø

Kontaktperson: Eva Gerdts (eva@gerdts.uib.no

 

IDA-studien

Studien ”Persontilpasset blodtrykksbehandling; en intervensjonsstudie for å forbedre blodtrykkskontroll”, også kalt IDA-studien, er en nasjonal studie som foregår ved universitetssykehusene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. I studien ønsker vi å kartlegge en norsk  populasjon med ukontrollert  hypertensjon. I Bergen foregår inkludering av studiepasienter på Forskningsenhet for Helseundersøkelser. Pasientene blir blant annet undersøkt med 24-timers blodtrykksmåling og ekkokardiografi.

I IDA studien er ukontrollert hypertensjon definert som forhøyet blodtrykk til tross for behandling med 2 blodtrykkssenkende medisiner. Disse pasientene utgjør inntil halvparten av pasienter med forhøyet blodtrykk, og har høyere risiko for kardiovaskulære sykdom enn pasienter med godt kontrollert blodtrykk (<140/90 mmHg målt på legekontoret). 

PhD kandidat: Arleen Aune

Samarbeidspartner: Ester Kringeland

Kontaktperson: Eva Gerdts (eva@gerdts.uib.no) 

 

Primær hyperaldosteronisme og hjertesykdom

Primær hyperaldosteronisme er den vanligste årsaken til sekundær hypertensjon og en vanlig årsak til behandlingsresistent hypertensjon. Pasienter med primær aldosteronisme har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med essensiell hypertensjon. Det er lite undersøkt om dette gjelder både kvinner og menn.

I denne studien undersøker vi hjertefunksjonen hos 113 pasienter med primær hyperaldosteronisme. Pasientene har vært undersøkt med 24-timers blodtrykksmåling og ekkokardiografi før og 1 år etter kausal behandling. Prosjektet er et samarbeid med endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

PhD kandidat: Arleen Aune

Samarbeidspartner: Marianne Grytaas

Kontaktperson: Eva Gerdts (eva@gerdts.uib.no)