Hjem
Endokrin Medisin
Forskningsprosjekt

Primær hyperaldosteronisme

Hovedinnhold

Primær hyperaldosteronisme (PHA) skyldes autonom overproduksjon av aldosteron fra en eller begge binyrer. Det er den vanligste formen for sekundær hypertensjon, med antatt forekomst  5-12 % av alle med hypertensjon. Økt aldosteronpåvirkning fører til høyere kardiovaskulær, renal og metabolsk risiko enn hos pasienter med essensiell hypertensjon, men risikoen reduseres ved korrekt medisinsk eller kirurgisk behandling.

Alle nydiagnostiserte samtykkende pasienter med PHA som har vært utredet og behandlet ved Haukeland Universitetssykehus fra 2013, har blitt inkludert i ett pasientregister. Kliniske data er registrert, og blod og urin både ved diagnose og oppfølingskontroller etter behandling er samlet i forskningbiobank. Per høsten 2018 var ca 280 pasienter inkludert. Denne prospektive studien danner grunnlaget for videre fremtidig forskning på PHA i Norge, hvor målet er både å evaluere langtidsutkomme ved PHA, samt å bruke innsamlet blod og urin til å forbedre dagens diagnostikk ytterligere. Utredningen og oppfølgingen av PHA-pasienter har blitt systematisert ved Haukeland Universitetssykehus og alle pasienter mottar den mest oppdaterte og anbefalte utredning og behandling.

Forskningsarbeidet har vist at det er stor underdiagnostisering av PHA på Vestlandet, spesielt av den milde formen, og etter prosjektet startet har diagnoseraten steget. Like viktig er det at fortsatt god implementering av prosjektets hovedresultater vil kunne bidra til økt oppmerksomhet om PHA blant allmennleger og sykehusspesialiseter. PHA er i dag en svært underdiagnostisert tilstand både i Norge og internasjonalt, slik at hoveddelen av PHA-pasienter i dag aldri blir utredet og er frarøvet korrekt målrettet behandling, med mulighet for kurasjon. Også helseøkonomisk har korrekt PHA-behandling, med adrenalektomi til dem som kun har sykdom i en binyre, vist seg å være gunstig.

Vi har også vist at korrekt spesifikk behandling av PHA fører til rask bedring av venstre ventrikkelhypertrofi i hjertet, og understreker viktigheten av tidlig korrekt diagnose og behandling.