Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)
Informasjon for pasienter og helsepersonell

CANTAB - Kognitiv dysfunksjon etter status epileptikus

Kognitiv dysfunksjon er en konsekvens ved langvarige epileptiske anfall.

tre
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Det er vist i en rekke studier at status epilepticus (SE; langvarige epileptiske anfall) er assosiert med høy morbiditet og mortalitet. Kognitiv dysfunksjon er en fryktet konsekvens. Eksempler på kognitiv dysfunksjon er påvirkning av hukommelse, læringsevne og planleggingsevne samt redusert reaksjonsevne.

Pasienter innlagt Nevrologisk akuttpost med status epileptikus testes 2 døgn etter anfallet og på nytt etter 1 år, ved hjelp av en komputerbasert testbatteri CANTAB.Pasientene vil bli muntlig og skriftlig forelagt informasjon om prosjektet og vil måtte signere et informert samtykke.

Pasienter uten hjernesykdom innlagt i nevrologisk avdeling (Hus) eller til poliklinisk vurdering vil bli forespurt om å være kontroller. Denne gruppen vil settes sammen slik at den på gruppenivå matcher pasientene ifht kjønn, alder og utdanning.

Formålet med studien er minst 2 nye publikasjoner som ferdigstilles i løpet av ca 4-5 år.

Følgende tester benyttes i prosjektet:

  • MOT, en innføringstest som undersøker syn, bevegelse og forståelse  
  • DMS, en test på gjenkjenning av mønstre som vises samtidig eller forsinket
  • SOC, en test på spatial (romlig) planlegging og arbeidsminne
  • PAL, testen vurderer visuelt mine og ny læring
  • RTI, en test på motorisk og mental reaksjonsevne
  • RVP, en test på evne til å bevare oppmerksomheten
  • SWM, en hukommelsestest som også måler strategiske evner
  • OTS, spatial planlegging og arbeidsminne
  • IED, test på visuell diskriminering, skifte og fleksibilitet av oppmerksomhet og evne til vedvarende oppmerksomhet

Studien har vist at pasienter kan ha vansker med hukommelse og planleggingsevne et år etter status epileptikus. Derfor kan det være nyttig å få oppfølging av nevrospykolog og sosionom med tanke på støtte i arbeidshverdag.