Hjem
Forskergruppen Europas grenser

Informasjon

«Europas grenser» ble dannet i 2007 og har fra starten hatt som hovedmål å initiere tverrfaglig, internasjonalt forskningssamarbeid med fokus på transnasjonale grensekryssingsprosesser, diaspora, migrasjons- og eksilerfaringer som estetisk praksis i litteratur og kunst i Europa. I forbindelse med gruppens forskningsprosjekter er det et viktig delmål å bidra til forskerutdanning og -rekruttering gjennom både å legge til rette for dialog mellom junior- og seniorforskere og å utvikle tverrfaglige undervisningstilbud for phd- og masterstudenter.

Bakgrunn, historikk og målsetting 

«Europas grenser» har siden den ble opprettet hatt sitt tyngdepunkt ved litteratur- og kulturforskningsmiljøet ved Institutt for fremmedspråk (UiB), og ellers bestått av forskere på teater- og kunstfeltet fra LLE (UiB). Gruppens internasjonale og tverrfaglige fellesprosjekter har knyttet an til tidligere igangsatte forskningsprosjekter, slik som det nordiske Bakhtin-prosjektet "Kulturell dialogisme: ytringen", det trilaterale forskningsprosjektet om romania-tysk litteratur ”Ost-West-Begegnungen. Rumäniendeutsche Literatur im europäischen Dialog” og borderologi-prosjektet ved Universitetet i Tromsø med fokus på  ulike grenseprosesser og – forskyvninger en økende grad av globalisering medfører.

I flere prosjekter og publikasjoner har gruppen, gjennom analyser av litterære verk og kunst, studert hvordan globaliseringen i form av forflytning av mennesker og verdier over geografiske grenser, har ført til nye transnasjonale kulturelle og estetiske uttrykk som utfordrer bestående hierarkier og former for språklig og kulturelt hegemoni.

Med utgangspunkt i «Europas grenser: grensekryssingens estetikk» var målet å undersøke grensekryssing som estetisk praksis innenfor europeisk litteratur og kunst: Hvilke funksjoner og betydninger har grenser og grensekryssing spilt i eldre europeisk litteratur og kunst, og hvilken estetisk funksjon har grenser og grensekryssing i vår globaliserte tidsalder? Til grunn for prosjektets problemstilling lå en globaliseringsteoretisk antagelse om at de europeiske nasjonalstatene var i ferd med å tape suverenitet og bli erstattet av en form for transnasjonal identitet i kjølvannet av flyktningkriser og økende migrasjon over landegrenser, der mennesker på flukt opplever eksil og språklig-kulturell hybridisering. Gjennom komparative analyser av kunst og litterære verk stilte vi oss følgende spørsmål: Hvordan aktualiserer dynamikken i disse prosessene gamle former for estetisk grensekryssing, og i hvilken grad genererer de nye? Og er det i så fall mulig å peke på noen historiske og systematiske kjennetegn ved de nye grensekryssingenes estetikk?

Disse spørsmålene er også relevante i det nye prosjektet «Poetics of Exile and Migration (POEM): Understanding Diaspora through Literature, Art and Theatre», der vi spør: What are the human and societal implications of diaspora? And how can humanistic research focusing on narratives and aesthetic expressions of diaspora help us understand the experiences of loss and alienation of migration and exile, and in turn help us deal with the societal consequences and challenges?

Kontakt

Europas grenser
Institutt for fremmedspråk
Det humanistiske fakultet, UiB
Tlf: + 47 55 58 23 40
Fax: + 47 55 58 42 60
post@hf.uib.no
Postadr: Pb 7805, 5020 Bergen
Besøksadr: HF-bygget, Sydnesplass 7

Sissel.Lagreid@uib.no (tlf. 55582421)
Torgeir.Skorgen@uib.no (tlf. 55588429)

 

Aktiviteter

I årene fra 2007 frem til i dag har det vært avholdt en rekke nasjonale og internasjonale workshops med påfølgende publikasjoner både av forskerne individuelt eller i regi av forskergruppen (se publikasjonslisten). Den første fant sted på Voss høsten 2007, der en tverrfaglig forskergruppe fra UiB av junior- og seniorforskere fra kunsthistorie, teatervitenskap, allmenn litteraturvitenskap og fremmedspråkfagene med individuelle forskningsprosjekt på feltet møttes til seminar. Med støtte fra NFR/UiB møttes forskergruppen i 2008 til sitt første internasjonale seminar med tema «Grensekryssing, Grensegang» ved Det Norske Universitetssenteret i St. Petersburg. Senere har det vært holdt lokale workshops for forskergruppen en rekke ganger i årene 2008-2018, samt internasjonale workshops i Athen (2009), i Berlin (2010), Istanbul (2011), Bergen (2011), Odessa (2013), Bucuresti (2016), Berlin (2016) og Bergen (2017). I forbindelse med det nye POEM-prosjektet er det lagt opp til kontaktreiser til prosjektpartnere i Wien og Berlin samt en internasjonal workshop i Bergen våren 2019.