Hjem
Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe

Forskere og deres forskningsfelt

Bettina Riedel

Førsteamanuensis

Klinisk farmakolog

Epost: bettina.riedel@helse-bergen.no

Farmakodynamikk- og kinetikk til terapeutika

Jan Schjøtt

Professor II

Klinisk farmakolog

Epost: jan.didrik.schjott@helse-bergen.no

Kardiotoksisitet av legemidler, legemiddelinformasjon og legemiddelmonitorering

Tormod Bjånes

Klinisk farmakolog

Ph.d. student

Epost: tormod.karlsen.bjanes@helse-bergen.no

Målrettet behandling med kjemoterapeutika

Charlotte Stokes

Geriater

Ph.d. student

Epost: charlotte.lorentze.stokes@helse-bergen.no

Antikoagulantia i geriatrien

Tina Kamceva

Kjemiker, Ph.d.

Epost: tina.kamceva@helse-bergen.no

Massespektrometri og analytisk farmakologi/kjemi

Prosjekter

Persontilpasset behandling av pankreaskreft gjennom monitorering av gemcitabin og endogene nucleotider.

Bjånes, Kamceva, Schjøtt og Riedel med samarbeidspartnere.

Pankreaskreft rammer 300 000 pasienter på verdensbasis/år med en fem års overlevelse på 5%. Nukleosid-analogen gemcitabin er det hyppigst brukte kjemoterapeutikum i behandlingen av pankreaskreft. Gemcitabin kan kombineres med andre kjemoterapeutika og adjuvante intervensjoner for å øke behandlingseffekten. I dette prosjektet bruker vi en in vitro modell med resistente pankreaskreftceller i kultur for å studere endringer i transport, metabolisme og effekt av gemcitabin og metabolitter. Bruk av ultralyd og mikrobobler (sonoporering) forventes å øke cellulært opptak av gemcitabin. Kvantifisering av gemcitabin og metabolitter, inkludert cellulære mål som endogene nucleotider, er mulig gjennom gruppens utvikling av flere massespektrometriske metoder. Bruk av enzym-hemmere for potensielt viktige resistens-mekanismer for gemcitabin vil bli vurdert i studiene, og motivasjonen med forskningen er å oppnå kunnskap om effektiv behandling av pasienter med pankreaskreft. For ytterligere informasjon om dette prosjektet kontakt Tormod Bjånes (tormod.karlsen.bjanes@helse-bergen.no).

 

Terapeutisk legemiddelmonitorering av nye antikoagulantia i geriatri.

Stokes, Riedel og Schjøtt med samarbeidspartnere.

Nye orale antikoagulantia, nå kalt direkte orale antikoagulantia eller DOAK includerer dabigatran, rivaroksaban, apiksaban and edoksaban og er nå i klinisk rutine for forebygging og behandling av arterielle og venøse trombotiske sykdommer. Atrieflimmer er en viktig risikofaktor for embolisk slag hos pasienter over 80 år. Blant pasienter eldre enn 75 år, vil 10% av populasjonen ha atrieflimmer. Kunnskap om korrekt dosering og monitorering av DOAK hos eldre pasienter mangler. Eldre pasienter representer en risikogruppe med hensyn til bivirkninger av DOAK. Forskningsspørmål som skal studeres er om farmakologisk og biokjemisk monitorering av DOAK gir tryggere farmakoterapi blant sykehjemspasienter. Prosjektet inkluderer en undersøkelse av forskrivning av DOAK i sykehjem med hensyn til kliniske, farmakologiske og biokjemiske karakteristika. Studiene vil også inkludere evaluering av dose-relatert, inter- og intraindividuell variasjon i DOAK-konsentrasjoner målt med massespektrometriske metoder. Betydningen av farmakogenitikk og legemiddelinteraksjoner for denne variasjonen vil bli undersøkt. For ytterligere informasjon om dette prosjektet kontakt Charlotte Stokes (charlotte.lorentze.stokes@helse-bergen.no).

Samarbeidspartnere

Professor Emmet McCormack

Translasjonell Molekylær Avbildning i Kreft, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Forsker Spiros Kotopoulis

Translasjonell Molekylær Avbildning i Kreft, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Overlege Ann-Helen Kristoffersen    

Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Professor Annette Hylen Ranhoff

GERFORSK, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen