Hjem

Forskergruppe for forvaltningsrett

Hovedinnhold

Gruppen ledes av professor Ingunn Elise Myklebust og professor Sigrid Eskeland Schütz, og er sammensatt av personer som arbeider med ulike forvaltningsrettslige problemstillinger.

Deltakarane i forskargruppa er mellom dei fremste i Norden på sine respektive fag­felt innanfor alminneleg og spesiell forvaltningsrett. Forskarar i gruppa som har spesialkompetanse i  EU-rett, må også seiast å vere mellom dei fremste i Europa på dei spørsmåla som dei arbeider med.

AKVAKULTUR | SOGN OG FJORDANE TINGRETT
Frøya

Forskrift om kapasitetsjustering for tillatelser til akvakultur

I møte i forskargruppa den 24.03.2021 diskuterer vi gyldigheita av Forskrift om kapasitetsjustering for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Doktorgradsprosjekt
Oslo rådhus

Delegeringsregler i forvaltningsretten

Når kan et organ som er tildelt offentligrettslig myndighet delegere denne myndigheten videre, og hva vil det si å delegere? Dette er spørsmålet stilles i doktoravhandlingen til stipendiat Tarjei Ellingsen Røsvoll. Røsvoll er tilknyttet forskergruppen i forvaltningsrett.

Doktorgradsprosjekt
utsiden av bygg. Vinduer

Avhandlingsprosjekt: MOTSEGN. Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk.

Kva grenser set retten til kommunalt sjølvstyre for korleis staten lovleg kan kontrollere og overprøve kommunane, på område der det er kommunane som har primærkompetansen? Og korleis høver motsegnsystemet sine grenser for staten sitt handlerom til å kontrollere og overprøve med retten til kommunalt...

Ønsker du å skrive stormaster innen forvaltningsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning.