Hjem

Forskergruppe for forvaltningsrett

Gruppen ledes av professor Ingunn Elise Myklebust og professor Sigrid Eskeland Schütz, og er sammensatt av personer som arbeider med ulike forvaltningsrettslige problemstillinger.

Forvaltningsrett har vært et faglig tyngdepunkt ved fakultetet i Bergen, og flere av doktorgradene har vært innen den alminnelige og spesielle forvaltningsretten.

Forskergruppen for forvaltningsrett fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og utvikling, og arrangerer ulike seminarer om forvaltningsrettslige spørsmål. Gruppen tar videre sikte på å være et forum for utvikling av nye forskningsprosjekter innen forvaltningsretten.

Gruppen har med Karl Harald Søvig som redaktør, arbeidet med et fellesprosjekt om "Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten", utgitt som bok på Fagbokforlaget i 2015.

Fra bokomtalen: «Boken tar opp den dagsaktuelle diskusjonen om det gjelder et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp i norsk forvaltningsrett og hvilken rekkevidde en slik norm eventuelt har. Innholdsmessige krav til forvaltningens skjønnsutøvelse er lovfastsatt på enkeltområder, men Høyesterett har vært avvisende til å stille et allment forholdsmessighetskrav. Antologien springer ut av forskergruppen i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen, og ni forfattere tar opp tematikken fra ulike synsvinkler og fagområder. Analysene inkluderer både EU-/EØS-retten, menneskerettighetsvernet og bidrag fra den alminnelige og spesielle forvaltningsretten. Karl Harald Søvig er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han er leder av forskergruppen i forvaltningsrett og har særlig arbeidet med forvaltningsrettslige og velferdsrettslige spørsmål.»